Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

21. Μη θέσπιση ενωσιακού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Μη θέσπιση ενωσιακού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (2019/2695(RSP))

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paul Tang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου