Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Тълкуване на Правилника за дейността
 8.Съобщение на председателството
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Внесени документи
 13.Ред на работа
 14.Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I (разискване)
 15.Правовата държава в Румъния (разискване)
 16.Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I - Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I (разискване)
 17.Капиталови изисквания (Регламент) ***I - Капиталови изисквания (Директива) ***I - Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I -Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I (разискване)
 18.Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I (разискване)
 19.Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I - Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I - Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I (разискване)
 20.Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I - Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I (разискване)
 21.Неуспех за приемане на данък на ЕС върху цифровите услуги (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (169 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (53 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (81 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (32 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (296 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (79 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (134 kb)
Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация