Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης ***I (συζήτηση)
 15.Κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)
 16.Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) ***I - Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) ***I (συζήτηση)
 17.Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) ***I - Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία) ***I - Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I -Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I (συζήτηση)
 18.Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα ***I (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές ***I - Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) ***I (συζήτηση)
 20.Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I - Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I (συζήτηση)
 21.Μη θέσπιση ενωσιακού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (172 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (54 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (84 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (33 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (304 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (77 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (133 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου