Показалец 
Протокол
PDF 296kWORD 81k
Понеделник, 15 април 2019 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Тълкуване на Правилника за дейността
 8.Съобщение на председателството
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Внесени документи
 13.Ред на работа
 14.Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I (разискване)
 15.Правовата държава в Румъния (разискване)
 16.Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I - Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I (разискване)
 17.Капиталови изисквания (Регламент) ***I - Капиталови изисквания (Директива) ***I - Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I -Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I (разискване)
 18.Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I (разискване)
 19.Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I - Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I - Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I (разискване)
 20.Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I - Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I (разискване)
 21.Неуспех за приемане на данък на ЕС върху цифровите услуги (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 4 април 2019 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.03 ч.


3. Изявления на председателството

Председателят направи изявление относно случая с лауреата на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде, която наскоро получи тежка присъда от иранските съдебни органи заради ангажимента си в полза на правата на човека. От името на Парламента председателят осъди безрезервно присъдата и призова за незабавното освобождаване на Насрин Сотуде.

Председателят изказа съболезнования от името на Парламента на семействата на жертвите на драматичните наводнения, които наскоро засегнаха Иран, и подчерта готовността на Европейския съюз да облекчи хуманитарната ситуация в тази страна.

Председателят направи изявление по повод края на парламентарния мандат, в което припомни централната роля на Парламента и направи преглед на мандата му.


4. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 3 април 2019 г. и 4 април 2019 г. бяха одобрени.

°
° ° °

Изказа се Tomáš Zdechovský.


5. Състав на Парламента

Ivari Padar е избран за депутат в националния парламент на Естония, считано от 4 април 2019 г.

Парламентът отбелязва, че в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с положението на член на Европейския парламент, и в съответствие с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността обявява мястото за свободно, считано от 4 април 2019 г.

°
° ° °

Естонските компетентни органи уведомяват за назначаването на Hannes Hanso като член на Европейския парламент на мястото на Ivari Padar, считано от 4 април 2019 г.


6. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата S&D Парламентът утвърди следните назначения:

комисия LIBE: Hannes Hanso

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна: Hannes Hanso


7. Тълкуване на Правилника за дейността

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за тълкуванията на следните членове, направени от комисията по конституционни въпроси:

Тълкуване на член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире:

„Политическата декларация на дадена група излага ценностите, зад които застава групата и основните политически цели, които нейните членове възнамеряват да преследват заедно в рамките на упражняването на техния мандат. Декларацията описва общата политическа ориентация на групата по съществен, отличителен и автентичен начин.“

Тълкуване на член 149а, параграф 2:

„Изготвянето или изменението на заглавието на резолюция, внесена за приключване на разискванията по член 123, 128 или 135 не представлява изменение на дневния ред, при условие че заглавието продължава да бъде в обхвата на разисквания въпрос.“

Ако тези тълкувания не са предмет на възражения от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, в съответствие с член 226, параграф 4 от Правилника за дейността, в срок от 24 часа след тяхното обявяване, те ще се считат за приети. В противен случай те ще бъдат представени за гласуване на Парламента.


8. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че след консултациите в съответствие с член 234 от Финансовия регламент комисията по развитие и комисията по бюджети са предали общата си позиция относно удължаването на срока на действие на Доверителния фонд на ЕС за Централноафриканската република, създаден с решението на Комисията от 11 юли 2014 г. и чийто срок на действие изтича на 30 юли 2019 г.

  • Съвместна позиция на комисията по развитие и на комисията по бюджети, компетентни за провеждането на консултации в съответствие с член234 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 (Финансовия регламент) относно удължаването на срока на действие на доверителния фонд на Съюза за Централноафриканската република ( доверителния фонд „Беку“), създаден с Решение C(2014)5019 на Комисията от 11юли 2014г. и чийто срок на действие изтича на 30юли 2019г.

Приета от координаторите на комисиите BUDG и DEVE на съответно на 1 и 2 април.

Ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не представят възражения в срок от 24 часа след нейното обявяване, общата позиция ще бъде официално предадена на Европейската комисия.


9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят подписа следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1806 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 17 април 2019 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Директива на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕС) № 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA („Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност“) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 („Акт за киберсигурността“) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (EС) № 510/2011 (преработен текст) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането и вноса на движими културни ценности (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изискванията за достъпност на продукти и услуги (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на втората месечна сесия през ноември 2018 г., месечната сесия през декември 2018 г. (втора част) и първата и втората месечна сесия през януари 2019 г., се намират на сайта на Парламента.


11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания, са вписани в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   O-000003/2019, зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Съвета: Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019, зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Комисията: Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (B8-0020/2019).


12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Регламент на Съвета относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2019 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON - Докладчик: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA - Докладчик: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI - Докладчик: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE - Докладчик: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN - Докладчик: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE - Докладчик: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Виорел Щефан за член на Сметната палата (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Ивана Малетич за член на Сметната палата (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE - Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Препоръка относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG - Докладчик: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за втората месечна сесия през април 2019 г. (PE 637.987/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Вторник

В съгласие с политическите групи председателят предложи да се изтеглят от сряда за вторник сутрин, като първа точка от дневния ред, изявленията на Съвета и Комисията относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (точка 129 от окончателния проект на дневен ред).

Парламентът даде съгласието си.

°
° ° °

Изказа се Thomas Waitz.

Понеделник

Искане от групата ECR за вписване в дневния ред, преди едноминутните изказвания, на изявление на Комисията относно признаването на геноцида срещу понтийските гърци през периода 1914 1923 г. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции.

Изказа се Notis Marias, от името на групата ECR, който обоснова искането.

С поименно гласуване (79 гласа „за“, 199 гласа „против“, 18 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Искане от групата GUE/NGL за вписване в дневния ред, съвместно с разискането по доклада Virginie Rozière относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (A8-0398/2018) (точка 55 от окончателния проект на дневен ред), на изявления на Съвета и Комисията относно заплахите за правата и интегритета на лицата, подаващи сигнали за нередности: случая на Джулиан Асандж.

Изказаха се Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, която поиска случаят на Джулиан Асандж да бъде по-скоро предмет на отделно разискване утре сутрин, и Javier Nart, против искането на групата GUE/NGL.

С поименно гласуване (40 гласа „за“, 260 гласа „против“, 12 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Вторник

Искане от групата PPE за оттегляне от дневния ред на гласуването по доклада Ingeborg Grässle относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и сътрудничеството с Европейската прокуратура (A8-0179/2019) (точка 16 от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, която обоснова искането, и Arndt Kohn, против искането.

С поименно гласуване (128 гласа „за“, 178 гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Искане от групата GUE/NGL за вписване в дневния ред, като трета точка за следобед, на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно признаването от страна на САЩ на възвишенията Голан за израелска територия и възможното анексиране на израелски селища.

Изказа се Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането.

С поименно гласуване (168 гласа „за“, 135 гласа „против“, 6 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Искане от групата GUE/NGL за вписване в дневния ред на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Судан, без внасяне на предложения за резолюции.

Изказаха се João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Victor Boştinaru, против искането.

Парламентът одобри искането.

Искане от групата Verts/ALE за вписване в дневния ред на изявления на Съвета и Комисията относно вероятното екстрадиране на Джулиан Асандж.

С електронно гласуване (140 гласа „за“, 123 гласа „против“, 40 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Сряда

Искане от групата S&D за вписване като първа точка в дневния ред на разискване по доклада Guillaume Balas относно координацията на системите за социална сигурност (A8-0386/2018).

Изказаха се Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която обоснова искането, Sven Schulze, против искането, Guillaume Balas и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL.

С поименно гласуване (151 гласа „за“, 148 гласа „против“, 5 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Поради тази причина заседанието ще започне в 8.30 ч.

Бяха определени следните крайни срокове за внасяне:

изменения: вторник, 16 април 2019 г., 10.00 ч.

искания за отделно гласуване и за разделно гласуване: сряда, 17 април 2019 г., 16.00 ч.

Гласуването ще се проведе в четвъртък.

Искане от групата EFDD за вписване в дневния ред на изявления на Съвета и Комисията относно универсалната цифрова идентичност: основно право на всички европейски граждани. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказа се Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, който обоснова искането.

С поименно гласуване (20 гласа „за“, 249 гласа „против“, 18 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Изказа се Anna Maria Corazza Bildt.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказа се Virginie Rozière.


14. Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière представи доклада.

Изказаха се Miguel Viegas (докладчик по становище на комисията ECON) и Maite Pagazaurtundúa Ruiz (докладчик по становище на комисията LIBE).

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Luke Ming Flanagan (докладчик по становище на комисията CONT), Patrick Le Hyaric (докладчик по становище на комисията EMPL), Younous Omarjee (докладчик по становище на комисията ENVI), Nikolaos Chountis (докладчик по становище на комисиятаCULT), Ramón Jáuregui Atondo (докладчик по становище на комисията AFCO), Axel Voss, от името на групата PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein и David Casa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се Věra Jourová и Virginie Rozière.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 16.4.2019 г.


15. Правовата държава в Румъния (разискване)

Изявление на Комисията: Правовата държава в Румъния (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andi Cristea, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Cristian Dan Preda и Victor Boştinaru, и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru по процедурен въпрос (председателстващата заседанието му отне думата, тъй като изказването му не представляваше процедурен въпрос), и Siegfried Mureşan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


16. Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I - Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Alain Lamassoure, от името на групата PPE, Mady Delvaux, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Stefan Gehrold, Neena Gill и Sirpa Pietikäinen.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 16.4.2019 г и точка 8.10 от протокола от 16.4.2019 г.


17. Капиталови изисквания (Регламент) ***I - Капиталови изисквания (Директива) ***I - Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I -Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A8-0242/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A8-0243/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon и Gunnar Hökmark представиха докладите.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Othmar Karas, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, също относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж, Ralph Packet, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж, Caroline Nagtegaal, от името на групата ALDE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, също относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж, Sirpa Pietikäinen, също относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж, Paul Tang, също относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж, Joachim Starbatty и Miguel Viegas.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Nicola Caputo.

Изказаха се Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark и Peter Simon (всички също относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 16.4.2019 г, точка 8.12 от протокола от 16.4.2019 г, точка 8.13 от протокола от 16.4.2019 г и точка 8.14 от протокола от 16.4.2019 г.


18. Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Stefan Gehrold, от името на групата PPE, Ralph Packet, от името на групата ECR, също относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, също относно пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж, и Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Lampros Fountoulis и Notis Marias.

Изказаха се Valdis Dombrovskis и Jonás Fernández.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.15 от протокола от 16.4.2019 г.


19. Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I - Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I - Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент (EC) 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (EС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas и Pervenche Berès представиха докладите.

Изказаха се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) и Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията AFCO), Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, и Paul Tang.

Изказаха се Valdis Dombrovskis, Othmar Karas и Pervenche Berès.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.16 от протокола от 16.4.2019 г, точка 8.17 от протокола от 16.4.2019 г и точка 8.18 от протокола от 16.4.2019 г.


20. Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I - Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber представя докладите.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказа се Mady Delvaux, от името на групата S&D.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се Valdis Dombrovskis и Markus Ferber.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.19 от протокола от 16.4.2019 г.


21. Неуспех за приемане на данък на ЕС върху цифровите услуги (разискване)

Изявление на Комисията: Неуспех за приемане на данък на ЕС върху цифровите услуги (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се Othmar Karas, от името на групата PPE, Paul Tang, от името на групата S&D, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, и Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.


22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés и Michaela Šojdrová (Председателстващата заседанието спомена пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж).


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 637.987/OJMA).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.41 ч.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Hookem, Karlsson, Майдел, Ponga

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност