Rodyklė 
Protokolas
PDF 287kWORD 78k
Pirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 8.Pirmininko pranešimas
 9.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 10.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 11.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 12.Gauti dokumentai
 13.Darbų programa
 14.Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga ***I (diskusijos)
 15.Teisinė valstybė Rumunijoje (diskusijos)
 16.Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva) ***I - Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas) ***I (diskusijos)
 17.Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) ***I - Kapitalo reikalavimai (Direktyva) ***I - Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas) ***I -Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) ***I (diskusijos)
 18.Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai ***I (diskusijos)
 19.Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos ***I - Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas ***I - Finansinių priemonių rinkos ir draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II) ***I (diskusijos)
 20.Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva) ***I - Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas) ***I (diskusijos)
 21.Nepavyko priimti ES skaitmeninių paslaugų mokesčio (diskusijos)
 22.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2019 m. balandžio 4 d., ketvirtadienį atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.03 val.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas Padarė pareiškimą apue 2012 m. A. Sacharovo premijos laureatės Nasrin Sotoudeh atvejį. Jos atžvilgiu Irano teismas prėmė griežtą kaltinamąjį nuosprendį už jos veiklą žmogaus teisių apsaugos srityje. Pirmininkas Parlamento vardu be išlygų pasmerkė šį nuosprendį ir pareikalavo nedelsiant paleisti Nasrin Sotoudeh.

Pirmininkas Išreiškė užuojautą didelio masto potvynių Irane aukų šeimoms ir pabrėžė, kad Europos Sąjunga pasirengusi padėti įveikti humanitarinę krizę šalyje.

Pirmininkas Padarė pareiškimą kadencijos pabaigos proga, kuriame priminė, kad Parlamentas atlieka centrinį vaidmenį, ir apžvelgė kadencijos rezultatus.


4. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2019 m. balandžio 3 d. ir 2019 m. balandžio 4 d. posėdžių protokolai patvirtinti.

°
° ° °

Kalbėjo Tomáš Zdechovský.


5. Parlamento sudėtis

Ivari Padar buvo išrinktas Estijos nacionalinio parlamento nariu nuo 2019 m. balandžio 4 d.

Parlementas, atsižvelgdamas į Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalį, pažymi, kad šios areigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario mandatu ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis konstatavo, kad jo vieta laisva nuo 2019 m. balandžio 4 d.

°
° ° °

Estijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Hannes Hanso, kuris pakeis Ivari Padar, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2019 m. balandžio 4 d.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

S&D frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

LIBE komitetas: Hannes Hanso

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Hannes Hanso


7. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Pirmininkas pagal DTT 226 straipsnio 3 dalį informavo Parlamentą apie šių straipsnių išaiškinimus, kuriuos pateikė AFCO:

Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos išaiškinimas:

Frakcijos politinėje deklaracijoje išdėstomos frakcijos atstovaujamos vertybės ir pagrindiniai politiniai tikslai, kurių jos nariai ketina siekti kartu, vykdydami savo įgaliojimus. Deklaracijoje išsamiai, konkrečiai ir teisingai apibūdinama bendra frakcijos politinė orientacijas.

Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnio 2 dalies išaiškinimas:

Rezoliucijos, kuri pateikta siekiant užbaigti diskusijas pagal 123, 128 ar 135 straipsnį, pavadinimo suformulavimas ar keitimas nereiškia darbotvarkės pakeitimo, jeigu pavadinimas patenka į svarstomo dalyko sritį.“

Jei pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 4 dalį frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius neprieštarauja pateiktiems išaiškinimams per 24valandas nuo jų paskelbimo, jie laikomi patvirtintais. Priešingu atveju jie teikiami balsuoti Parlamentui.


8. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad pagal Finansinio reglamento 234 straipsnį pasikonsultavę DEVE ir BUDG komitetai pateikė jų Bendrą poziciją dėl Sąjungos patikos fondo Centrinės Afrikos Respublikai, kuris buvo įsteigtas 2014 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimu ir kurio veikla turėjo būti nutraukta 2019 m. liepos 30 d., veikimo pratęsimo.

Kompetentingo Vystymosi komiteto ir kompetentingo Biudžeto komiteto, su kuriais buvo konsultuotasi pagal Finansinio reglamento (2018/1046) 234 straipsnį, bendra pozicija dėl 2014m. liepos 11d. Komisijos sprendimu C (2014)5019 įsteigto Sąjungos patikos fondo Centrinės Afrikos Respublikai (patikos fondas „Bêkou“), kurio galiojimo pabaiga numatyta 2019m. liepos 30d., veiklos laikotarpio pratęsimo (Šiuo metu šio dokumento visomis kalbomis nėra.)

BUDG ir DEVE komitetų koordinatorių patvirtinta balandžio 1 ir 2 d., atitinkamai.

Jei per 24 valandas nuo paskelbimo jokia politinė frakcija arba žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepateiks prieštaravimų, ši Bendra pozicija bus oficialiai perduota Europos Komisijai.


9. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pasirašė šį pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtą teisės aktą (DTT 78 straipsnis):

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1806, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas, sąrašus (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadieni, 2019 m. balandžio 17 d. pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 siekiant pratęsti priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymą pereinamuoju laikotarpiu (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/65/ES ir panaikinama Direktyva 2000/59/EB (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos piliečių iniciatyvos (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 normos, ir kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 443/2009 ir (ES) Nr. 510/2011 (nauja redakcija) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl konkurencijos oro transporto sektoriuje apsaugos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės ir kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 93/83/EEB (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018m. Lapkričio mėn. II sesiją, 2018 m. gruodžio sesiją (2 dalis) ir 2019 mėn. sausio mėn. I ir II sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


11. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   O-000003/2019 kurį pateikė Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu Tarybai: Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisės akto (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019 kurį pateikė Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu Komisijai: Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisės akto (B8-0020/2019).


12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų:

- Tarybos reglamentas dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto projekto (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Danijos Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimą, projekto (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Viorelį Ştefaną Audito Rūmų nariu (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Ivaną Maletić Audito Rūmų nare (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymo projekto (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Rekomendacija dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas balandžio II 2019 (PE 637.987/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Antradienis

Pirmininkas, gavęs politinių frakcijų pritairmą, pasiūlė paankstinti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl JK išstojimo – įtraukti juos vietoj trečiadienio pirmu punktu į antradienio darbotvarkę. (PDOJ 129 punktas).

Parlamentas pritarė šiam siūlymui.

°
° ° °

Kalbėjo Thomas Waitz.

Pirmadienis

ECR frakcijos prašymas iki vienos minutės kalbų įtraukti į darbotvarkę Komisijos pareiškimą dėl 1914-1923 m. vykdomo Ponto graikų genocido pripažinimo. Diskusijas užbaigs pasiūlymų dėl razoliucijų pateikimai.

Kalbėjo Notis Marias ECR frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (79 už, 199 prieš, 18 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

GUE/NGL frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę diskusijas dėl Virginie Rozière parengto pranešimo dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (A8-0398/2018) (PDOJ 55 punktas) ir Tarybos bei Komisijo pareiškimus dėl grėsmių pranešėjų teisėms ir vientisumui: Julian'o Assange'o atvejis.

Kalbėjo Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, ji paprašė, kad dėl Julian'o Assange'o atvejo vyktu atskiros diskusijos rytoj, t. y. antradienį, ir Javier Nart prieš frakcijos GUE/NGL prašymą.

Po vardinio balsavimo (40 už, 260 prieš, 12 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Antradienis

PPE frakcijos prašymas išbraukti iš balsavimo Ingeborg Grässle pranešimą dėl OLAF tyrimų ir bendradarbiavimo su Europos prokuratūra (A8-0179/2019) (PDOJ 16 punktas).

Kalbėjo Ingeborg Gräßle PPE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Arndt Kohn, kuris pasisakė prieš.

Po vardinio balsavimo (128 už, 178 prieš, 10 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

GUE/NGL frakcijos prašymas į popietės darbotvarkę trečiu punktu įtraukti Komisijos Pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl to, kad Jungtinės Valstijos pripažino Golano Aukštumas Izraelio teritoriją ir dėl galimos izraeliečių gyvenviečių aneksijos.

Kalbėjo Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (168 už, 135 prieš, 6 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

GUE/NGL frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę Komisijos Pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl padėties Sudane, be pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimo.

Kalbėjo João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą ir Victor Boştinaru, jis pasisakė prieš.

Parlamentas pritarė prašymui.

Verts/ALE frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl galimos Julian'o Assange'o ekstradicijos.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (140 balsavo už, 123 – prieš, 40 susilaikė) pritarė prašymui.

Trečiadienis

S&D frakcijos prašymas pirmu darbotvarkės punktu įtraukti diskusijas dėl Guillaume Balas pranešimo dėl socialinio draudumo sistemų koordinavimo (A8-0386/2018).

Kalbėjo Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Sven Schulze pasisakė prieš prašymą, Guillaume Balas ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu.

Po vardinio balsavimo (151 už, 148 prieš, 5 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

Todėl posėdis prasidės 8 val. 30 min.

Nustatyti pateikimo terminai:

pakeitimams pateikti: antradienis, 2019 m. balandžio 16 d., 10 val.

Prašymams dėl atskiro balsavimo ir balsavimo dalimis: trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 16 val.

Balsavimas vyks ketvirtadienį.

EFDD frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl visuotinės skaitmeninės tapatybės: visų ES piliečių pagrindinės teisės. Diskusijos bus užbaigtos pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimu, o balsavimas dėl jų vyks ketvirtadienį.

Kalbėjo Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (20 už, 249 prieš, 18 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Anna Maria Corazza Bildt.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Virginie Rozière.


14. Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière pristatė pranešimą.

Kalbėjo Miguel Viegas (ECON komiteto nuomonės referentas) ir Maite Pagazaurtundúa (LIBE komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Luke Ming Flanagan (CONT komiteto nuomonės referentas), Patrick Le Hyaric (EMPL komiteto nuomonės referentas), Younous Omarjee (ENVI komiteto nuomonės referentas), Nikolaos Chountis (CULT komiteto nuomonės referentas), Ramón Jáuregui Atondo (AFCO komiteto nuomonės referentas), Axel Voss PPE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Jean-Marie Cavada ALDE frakcijos vardu, Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein ir David Casa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Věra Jourová ir Virginie Rozière.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 16 protokolo 8.8 punktas


15. Teisinė valstybė Rumunijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Teisinė valstybė Rumunijoje (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Ingeborg Gräßle PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andi Cristea), Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Cristian Dan Preda ir Victor Boştinaru) ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru priminė DTT (pirmininkė jį pertraukė, kadangi jo pastabos nebuvo susijusios su DTT) ir Siegfried Mureşan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


16. Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva) ***I - Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Alain Lamassoure PPE frakcijos vardu, Mady Delvaux S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Stefan Gehrold, Neena Gill ir Sirpa Pietikäinen.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 16 protokolo 8.9 punktas ir 2019 04 16 protokolo 8.10 punktas


17. Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) ***I - Kapitalo reikalavimai (Direktyva) ***I - Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas) ***I -Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Simon (A8-0242/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl subjektų, kuriems reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių bei įgaliojimų ir kapitalo apsaugos priemonių [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Simon (A8-0243/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiamos Direktyva 98/26/EB, Direktyva 2002/47/EB, Direktyva 2012/30/ES, Direktyva 2011/35/ES, Direktyva 2005/56/EB, Direktyva 2004/25/EB ir Direktyva 2007/36/EB [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon ir Gunnar Hökmark pristatė pranešimus.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu taip pat apie Paryžiaus Katedroje kilusį gaisrą, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu apie Paryžiaus Katedroje kilusį gaisrą, Caroline Nagtegaal ALDE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, taip pat apie Paryžiaus Katedroje kilusį gaisrą, Sirpa Pietikäinen, taip pat apie Paryžiaus Katedroje kilusį gaisrą, Paul Tang, taip pat apie Paryžiaus Katedroje kilusį gaisrą, Joachim Starbatty ir Miguel Viegas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark ir Peter Simon (visi taip pat apie Paryžiaus Katedroje kilusį gaisrą).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 16 protokolo 8.11 punktas, 2019 04 16 protokolo 8.12 punktas, 2019 04 16 protokolo 8.13 punktas ir 2019 04 16 protokolo 8.14 punktas


18. Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández pristatė pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Stefan Gehrold PPE frakcijos vardu, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, taip pat apie Paryžiaus Dievo Motinos katedroje kilusį gaisrą, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, taip pat apie Paryžiaus Dievo Motinos katedroje kilusį gaisrą ir Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Lampros Fountoulis ir Notis Marias.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis ir Jonás Fernández.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 16 protokolo 8.15 punktas


19. Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos ***I - Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas ***I - Finansinių priemonių rinkos ir draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Othmar Karas ir Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Othmar Karas ir Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Othmar Karas ir Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas ir Pervenche Berès pristatė pranešimus.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Danuta Maria Hübner (AFCO komiteto nuomonės referentė), Sirpa Pietikäinen PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu ir Paul Tang.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis, Othmar Karas ir Pervenche Berès.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 16 protokolo 8.16 punktas, 2019 04 16 protokolo 8.17 punktas ir 2019 04 16 protokolo 8.18 punktas


20. Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva) ***I - Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber pristatė pranešimus.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Mady Delvaux S&D frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis ir Markus Ferber.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 16 protokolo 8.19 punktas


21. Nepavyko priimti ES skaitmeninių paslaugų mokesčio (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Nepavyko priimti ES skaitmeninių paslaugų mokesčio (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Paul Tang S&D frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, ir Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.


22. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés ir Michaela Šojdrová (pirmininkė Paryžiaus Dievo Motinos katedroje kilusio gaisro tema).


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 637.987/OJMA).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.41 val.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinis pranešimas