Index 
Notulen
PDF 270kWORD 76k
Maandag 15 april 2019 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Interpretatie van het Reglement
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 12.Ingekomen stukken
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden ***I (debat)
 15.De rechtsstaat in Roemenië (debat)
 16.Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) ***I - Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (verordening) ***I (debat)
 17.Kapitaalvereisten (verordening) ***I - Kapitaalvereisten (richtlijn) ***I - Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening) ***I -Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (debat)
 18.Door overheidsobligaties gedekte effecten ***I (debat)
 19.Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten ***I - Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I - Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ***I (debat)
 20.Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I - Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening) ***I (debat)
 21.Niet-goedkeuring van een EU-digitaledienstenbelasting (debat)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 4 april 2019 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.03 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over het geval van Nasrin Sotoudeh, winnares van de Sacharovprijs 2012, die door de Iraanse rechterlijke macht zwaar is veroordeeld vanwege haar inzet voor de mensenrechten. Namens het Parlement veroordeelt de Voorzitter dit vonnis ten stelligste en hij vraagt dat Nasrin Sotoudeh onmiddellijk wordt vrijgelaten.

De Voorzitter betuigt namens het Parlement zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers van de dramatische overstromingen die zich onlangs in Iran hebben voorgedaan, en hij onderstreept dat de Europese Unie de humanitaire nood in het land wil lenigen.

De Voorzitter legt een verklaring af naar aanleiding van het einde van de zittingsperiode. Daarin wijst hij op de centrale rol van het Parlement en maakt hij de balans op van zijn mandaat.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 3 april 2019 en 4 april 2019 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský.


5. Samenstelling Parlement

Ivari Padar is met ingang van 4 april 2019 verkozen tot lid van het nationale parlement van Estland.

Het Parlement neemt nota van het feit dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement constateert het Parlement dat zijn zetel vanaf 4 april 2019 vacant is.

°
° ° °

De bevoegde Estse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Hannes Hanso tot lid van het Parlement, ter vervanging van Ivari Padar, met ingang van 4 april 2019.


6. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de S&D-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie LIBE: Hannes Hanso

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne: Hannes Hanso


7. Interpretatie van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement in kennis van de interpretatie van de volgende artikelen van het Reglement door de commissie AFCO:

Interpretatie van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje:

"De politieke verklaring van een fractie vermeldt de door de fractie verdedigde waarden alsook de voornaamste politieke doelstellingen die haar leden voornemens zijn samen na te streven in het kader van de uitoefening van hun mandaat. De verklaring bevat een wezenlijke, onderscheidende en waarachtige beschrijving van de gemeenschappelijke politieke strekking van de fractie."

Interpretatie van artikel 149 bis, lid 2:

"De redactie of wijziging van de titel van een resolutie die werd ingediend tot afsluiting van een debat op grond van artikel 123, 128 of 135, houdt geen wijziging in van de agenda voor zover de titel binnen het toepassingsgebied blijft van het in het debat aan de orde zijnde onderwerp."

Indien een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, binnen 24 uur na deze aankondiging overeenkomstig artikel 226, lid 4, van het Reglement geen bezwaar maken tegen deze interpretaties, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Anders zullen ze ter stemming worden voorgelegd aan het Parlement.


8. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de commissie DEVE en de commissie BUDG, na overeenkomstig artikel 234 van het Financieel Reglement te zijn geraadpleegd, hun gezamenlijke standpunt hebben toegezonden over de verlenging van het EU-trustfonds voor de Centraal-Afrikaanse Republiek, dat is ingesteld bij het besluit van de Commissie van 11 juli 2014 en dat op 30 juli 2019 afloopt:

- Gezamenlijk standpunt van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie als bevoegde commissies overeenkomstig artikel 234 van het Financieel Reglement (2018/1046) over het verlengen van de looptijd van het EU-trustfonds voor de Centraal-Afrikaanse Republiek (het Bêkou-trustfonds), opgericht door de Commissie bij besluit C(2014) 5019 van 11.7.2014 en dat op 30 juli 2019 zal verstrijken

Goedgekeurd door de coördinatoren van de commissies BUDG en DEVE op respectievelijk 1 en 2 april 2019.

Indien een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, binnen 24 uur na deze aankondiging geen bezwaar maken, wordt dit gezamenlijke standpunt officieel meegedeeld aan de Europese Commissie.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter ondertekent de volgende volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling (artikel 78 van het Reglement):

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1806 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD)).

De Voorzitter deelt mede woensdag 17 april 2019 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging), en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013 (de cyberbeveiligingsverordening) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen, tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Verordening van het Europees parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het Europees Strafregisterinformatiesysteem en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 443/2009 en (EU) nr. 510/2011 (herschikking) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Verordening van het Europees parlement en de Raad betreffende het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Richtlijn van het Europees parlement en de raad betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Verordening van het Europees parlement en de raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw en voedselvoorzieningsketen (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet renderende blootstellingen (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van november II 2018, december 2018 (2e deel) en januari I en II 2019 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op de website van het Parlement.


11. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn op de agenda ingeschreven (artikel 128 van het Reglement):

—   O-000003/2019 van Danuta Maria Hübner, namens de commissie AFCO, aan de Raad: Onderhandelingen met de Raad en de Commissie inzake het enquêterecht van het Parlement: wetgevingsvoorstel (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019 van Danuta Maria Hübner, namens de commissie AFCO, aan de Commissie: Onderhandelingen met de Raad en de Commissie inzake het enquêterecht van het Parlement: wetgevingsvoorstel (B8-0020/2019).


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - commissie JURI - Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot vernieuwing van de overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - commissie AFCO - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Verslag over de voordracht van Viorel Ştefan voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Verslag over de voordracht van Ivana Maletić voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april II 2019 (PE 637.987/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Dinsdag

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor om de verklaringen van de Raad en de Commissie over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (punt 129 PDOJ) te verschuiven van woensdag naar dinsdagochtend, als eerste agendapunt.

Het Parlement stemt hiermee in.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Thomas Waitz.

Maandag

Verzoek van de ECR-Fractie om vóór de spreektijd van één minuut een verklaring van de Commissie over de erkenning van de Pontische genocide van 1914-1923 te agenderen. Het debat zou worden afgesloten met het indienen van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (79 voor, 199 tegen, 18 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om, samen met het debat over het verslag-Virginie Rozière over de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (A8-0398/2018) (punt 55 PDOJ), verklaringen van de Raad en de Commissie over de bedreiging van de rechten en de integriteit van klokkenluiders: de zaak van Julian Assange te agenderen.

Het woord wordt gevoerd door Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, die vraagt dat er dinsdagochtend veeleer een afzonderlijk debat over de zaak van Julian Assange wordt gehouden, en Javier Nart, tegen het verzoek van de GUE/NGL-Fractie.

Bij HS (40 voor, 260 tegen, 12 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Dinsdag

Verzoek van de PPE-Fractie om de stemming over het verslag-Ingeborg Gräßle over onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie (A8-0179/2019) (punt 16 PDOJ) van de agenda te halen.

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Arndt Kohn, tegen het verzoek.

Bij HS (128 voor, 178 tegen, 10 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om, als derde punt 's middags, een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid te agenderen over de erkenning door de Verenigde Staten van de Golanhoogvlakte als Israëlisch grondgebied en de mogelijke annexatie van de Israëlische nederzettingen.

Het woord wordt gevoerd door Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (168 voor, 135 tegen, 6 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid te agenderen over de situatie in Sudan, zonder het indienen van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Victor Boştinaru, tegen het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om verklaringen van de Raad en de Commissie te agenderen over de mogelijke uitlevering van Julian Assange.

Bij ES (140 voor, 123 tegen, 40 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Woensdag

Verzoek van de S&D-Fractie om als eerste punt een debat over het verslag-Guillaume Balas over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (A8-0386/2018) te agenderen.

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Sven Schulze, tegen het verzoek, Guillaume Balas en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie.

Bij HS (151 voor, 148 tegen, 5 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De vergadering zal daardoor om 8.30 uur aanvangen.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

amendementen : dinsdag 16 april 2019, 10 uur

verzoeken om aparte stemmingen en stemmingen in onderdelen: woensdag 17 april 2019, 16 uur

De stemming zal donderdag plaatsvinden.

Verzoek van de EFDD-Fractie om verklaringen van de Raad en de Commissie te agenderen over de universele digitale identiteit: een grondrecht van elke Europese burger. Het debat zou worden afgesloten met het indienen van ontwerpresoluties, die donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (20 voor, 249 tegen, 18 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Virginie Rozière.


14. Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Viegas (rapporteur voor advies van de Commissie ECON) en Maite Pagazaurtundúa (rapporteur voor advies van de commissie LIBE).

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Luke Ming Flanagan (rapporteur voor advies van de commissie CONT), Patrick Le Hyaric (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), Younous Omarjee (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Nikolaos Chountis (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Ramón Jáuregui Atondo (rapporteur voor advies van de commissie AFCO), Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein en David Casa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Virginie Rozière.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 16.4.2019.


15. De rechtsstaat in Roemenië (debat)

Verklaring van de Commissie: De rechtsstaat in Roemenië (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andi Cristea, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Cristian Dan Preda en Victor Boştinaru, en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru voor een beroep op het Reglement (de Voorzitter ontneemt hem het woord omdat zijn interventie geen beroep op het Reglement inhoudt), en Siegfried Mureşan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.


16. Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) ***I - Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (verordening) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alain Lamassoure, namens de PPE-Fractie, Mady Delvaux, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Stefan Gehrold, Neena Gill en Sirpa Pietikäinen.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 16.4.2019 en punt 8.10 van de notulen van 16.4.2019.


17. Kapitaalvereisten (verordening) ***I - Kapitaalvereisten (richtlijn) ***I - Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening) ***I -Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A8-0242/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A8-0243/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon en Gunnar Hökmark geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs, Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs, Sirpa Pietikäinen, eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs, Paul Tang, eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs, Joachim Starbatty en Miguel Viegas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark en Peter Simon (alledrie eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 16.4.2019, punt 8.12 van de notulen van 16.4.2019, punt 8.13 van de notulen van 16.4.2019 en punt 8.14 van de notulen van 16.4.2019.


18. Door overheidsobligaties gedekte effecten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Stefan Gehrold, namens de PPE-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, eveneens over de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs, en Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Lampros Fountoulis en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Jonás Fernández.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.15 van de notulen van 16.4.2019.


19. Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten ***I - Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I - Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten; en Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas en Pervenche Berès geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) en Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner (rapporteur voor advies van de commissie AFCO), Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, en Paul Tang.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Othmar Karas en Pervenche Berès.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 16.4.2019, punt 8.17 van de notulen van 16.4.2019 en punt 8.18 van de notulen van 16.4.2019.


20. Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I - Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mady Delvaux, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Markus Ferber.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.19 van de notulen van 16.4.2019.


21. Niet-goedkeuring van een EU-digitaledienstenbelasting (debat)

Verklaring van de Commissie: Niet-goedkeuring van een EU-digitaledienstenbelasting (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Paul Tang, namens de S&D-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, en Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.


22. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés en Michaela Šojdrová (de Voorzitter staat stil bij de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs).


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 637.987/OJMA).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.41 uur gesloten.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid