Index 
Proces-verbal
PDF 272kWORD 77k
Luni, 15 aprilie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Interpretarea Regulamentului de procedură
 8.Comunicarea Președintelui
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 10.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Depunere de documente
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii ***I (dezbatere)
 15.Statul de drept în România (dezbatere)
 16.Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă) ***I - Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament) ***I (dezbatere)
 17.Cerințele de capital (regulament) ***I - Cerințele de capital (directivă) ***I - Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament) ***I -Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă) ***I (dezbatere)
 18.Titlurile garantate cu obligațiuni suverane ***I (dezbatere)
 19.Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare ***I - Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic ***I - Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ***I (dezbatere)
 20.Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă) ***I - Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament) ***I (dezbatere)
 21.Neadoptarea unui impozit al UE pe serviciile digitale (dezbatere)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 4 aprilie 2019, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.03.


3. Declarațiile Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu privire la cazul laureatei Premiului Saharov din 2012, dna Nasrin Sotoudeh, care a fost condamnată recent la o pedeapsă grea de către justiția iraniană pentru angajamentul său în favoarea drepturilor omului. În numele Parlamentului, Președintele a condamnat fără rezerve acest verdict și a cerut eliberarea imediată a dnei Nasrin Sotoudeh.

Președintele a transmis condoleanțe în numele Parlamentului familiilor victimelor inundațiilor dramatice care au lovit recent Iranul și a evidențiat dorința Uniunii Europene de a ajuta la îmbunătățirea situației umanitare din această țară.

Președintele a făcut o declarație cu ocazia sfârșitului legislaturii, în care a remintit rolul central jucat de Parlament și a făcut un bilanț al mandatului său.


4. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 3 aprilie 2019 și 4 aprilie 2019 au fost aprobate.

°
° ° °

A intervenit Tomáš Zdechovský.


5. Componența Parlamentului

Ivari Padar a fost ales deputat în parlamentul național al Estoniei, cu efect de la 4 aprilie 2019.

Parlamentul a luat act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție nu este compatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European și, în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, a constatat existența locului vacant cu efect de la 4 aprilie 2019.

°
° ° °

Autoritățile estone competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Hannes Hanso, în locul lui Ivari Padar, ca deputat în Parlament, cu efect de la 4 aprilie 2019.


6. Componența comisiilor și delegațiilor

La cererea Grupului S&D, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

LIBE: Hannes Hanso

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina: Hannes Hanso


7. Interpretarea Regulamentului de procedură

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la interpretările articolelor de mai jos, date de Comisia AFCO.

Interpretare cu privire la articolul 32 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță din Regulamentul de procedură al Parlamentului:

„Declarația politică a unui grup prevede valorile pe care le susține grupul și principalele obiective politice pe care membrii săi intenționează să le urmeze împreună în exercitarea mandatului lor. Declarația descrie orientarea politică comună a grupului într-un mod substanțial, distinctiv și autentic.”

Interpretare cu privire la articolul 149a alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului:

„Redactarea sau modificarea titlului unei rezoluții depuse pentru încheierea unei dezbateri în temeiul articolului 123, 128 sau 135 nu reprezintă o modificare a ordinii de zi, cu condiția ca titlul să rămână subsumat subiectului supus dezbaterii.”

Dacă aceste interpretări nu fac obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 226 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, într-un termen de 24 de ore de la anunțarea lor, ele sunt considerate adoptate. În caz contrar, ele sunt supuse votului Parlamentului.


8. Comunicarea Președintelui

Președintele a anunțat că, în urma consultării lor în conformitate cu articolul 234 din Regulamentul financiar, Comisia DEVE și Conmisia BUDG și-au transmis poziția comună cu privire la prelungirea Fondului fiduciar al Uniunii pentru Republica Centrafricană, creat prin decizia Comisiei din 11 iulie 2014 și care ar urma să expire la 30 iulie 2019.

- Poziția comună a Comisiei pentru dezvoltare și a Comisiei pentru bugete, în calitate de comisii competente consultate în conformitate cu articolul 234 din Regulamentul financiar (2018/1046), privind prelungirea Fondului fiduciar al Uniunii pentru Republica Centrafricană (Fondul fiduciar Bêkou), care a fost instituit de Comisie prin Decizia C(2014) 5019 din 11.7.2014 și care urmează să expire la 30 iulie 2019
Adoptată de coordonatorii BUDG și DEVE la 1 și respectiv 2 aprilie.

Dacă nu se ridică nicio obiecțiune de un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus într-un termen de 24 de ore de la anunțarea sa, această poziție comună va fi transmisă oficial Comisiei Europene.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a semnat următorul act adoptat, în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură):

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1806 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (00071/2019/LEX - C8-0156/2019 - 2018/0390(COD))

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 17 aprilie 2019 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 - 2017/0294(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 (Regulamentul privind securitatea cibernetică) (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 - 2018/0040(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea deșeurilor provenite de la nave, de modificare a Directivei 2010/65/UE și de abrogare a Directivei 2000/59/CE (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană (00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 (00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011 (reformare) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea și importul bunurilor culturale (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio și de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (00004/2019/LEX - C8-0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).


10. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune noiembrie II 2018, decembrie 2018 (a doua parte) și ianuarie I și II 2019 sunt disponibile pe site-ul Parlamentului.


11. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral urmate de o dezbatere au fost înscrise pe ordinea de zi (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   O-000003/2019 adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei AFCO, Consiliului: Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului: propunere legislativă (B8-0019/2019);

—   O-000004/2019 adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei AFCO, Comisiei: Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului: propunere legislativă (B8-0020/2019).


12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de către comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) - ECON - Raportor: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - INTA - Raportoare: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - JURI - Raportoare: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - ITRE - Raportor: Christian Ehler (A8-0188/2019)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - AFCO - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) - TRAN - Raportor: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)) - LIBE - Raportor: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Raport referitor la propunerea de numire a lui Viorel Ștefan ca membru al Curții de Conturi (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

- * Raport referitor la propunerea de numire a dnei Ivana Maletić ca membră a Curții de Conturi (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) - LIBE - Raportor: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - BUDG - Raportor: Jean Arthuis (A8-0197/2019)


13. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din aprilie II 2019 (PE 637.987/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Marți

De comun acord cu grupurile politice, Președintele a propus devansarea de miercuri pe marți dimineață, pe primul punct de pe ordinea de zi, declarațiile Consiliului și ale Comisiei privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (punctul 129 din PDOJ).

Parlamentul și-a dat acordul.

°
° ° °

A intervenit Thomas Waitz.

Luni

Solicitare a Grupului ECR de a se înscrie pe ordinea de zi, înaintea intervențiilor cu durata de un minut, a unei declarații a Comisiei privind recunoașterea genocidului grecilor pontici în perioada 1914-1923. Dezbaterea ar urma să fie închisă prin depunerea unor propuneri de rezoluție.

A intervenit Notis Marias, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea.

Prin AN (79 pentru, 199 împotrivă, 18 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Solicitare a Grupului GUE/NGL de a se înscrie pe ordinea de zi, împreună cu dezbaterea raportului Virginie Rozière referitor la protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (A8-0398/2018) (punctul 55 din PDOJ), declarații ale Consiliului și ale Comisiei privind amenințările împotriva drepturilor și integrității avertizorilor: cazul lui Julian Assange.

Au intervenit Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, care a solicitat ca acest caz al lui Julian Assange să facă mai degrabă obiectul unei dezbateri separate în cursul zilei de marți, și Javier Nart, împotriva cererii Grupului GUE/NGL.

Prin AN (40 pentru, 260 împotrivă, 12 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Marți

Solicitare a Grupului PPE de a se retrage de pe ordinea de zi votarea raportului Ingeborg Grässle referitor la investigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European (A8-0179/2019) (punctul 16 din PDOJ).

Au intervenit Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, și Arndt Kohn, împotriva cererii.

Prin AN (128 pentru, 178 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Solicitare a Grupului GUE/NGL de a se înscrie pe ordinea de zi, pe al treilea punct de după-masă, o declarație a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind recunoașterea de către SUA a Înălțimilor Golan ca teritoriu israelian și posibila anexare a coloniilor israeliene.

A intervenit Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Prin AN (168 pentru, 135 împotrivă, 6 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Solicitare a Grupului GUE/NGL de a se înscrie pe ordinea de zi o declarație a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind situația din Sudan, fără depunerea de propuneri de rezoluție.

Au intervenit João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Victor Boştinaru, împotriva cererii.

Parlamentul a aprobat cererea.

Solicitare a Grupului Verts/ALE de a se înscrie pe ordinea de zi declarații ale Consiliului și ale Comisiei privind posibila extrădare a lui Julian Assange.

Cu VE (140 pentru, 123 împotrivă, 40 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Miercuri

Solicitare a Grupului S&D de a se înscrie pe primul punct de pe ordinea de zi o dezbatere privind raportul Guillaume Balas referitor la coordonarea sistemelor de securitate socială (A8-0386/2018).

Au intervenit Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Sven Schulze, împotriva cererii, Guillaume Balas și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL.

Prin AN (151 pentru, 148 împotrivă, 5 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Astfel, ședința va începe de la 8.30.

S-au stabilit următoarele termene de depunere a documentelor:

amendamente : marți,16 aprilie 2019, ora 10.00

solicitări de voturi separate și de voturi pe părți: miercuri, 17 aprilie 2019, ora 16.00

Votarea va avea loc joi.

Solicitare a Grupului EFDD de a se înscrie pe ordinea de zi declarații ale Consiliului și ale Comisiei privind identitatea digitală universală: un drept fundamental al fiecărui cetățean european. Dezbaterea ar urma să fie închisă prin depunerea de propuneri de rezoluție, care ar urma să fie votate joi.

A intervenit Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, care a motivat cererea.

Prin AN (20 pentru, 249 împotrivă, 18 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Anna Maria Corazza Bildt.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

A intervenit Virginie Rozière.


14. Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Virginie Rozière și-a prezentat raportul.

Au intervenit Miguel Viegas (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON) și Maite Pagazaurtundúa (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE).

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Luke Ming Flanagan (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Patrick Le Hyaric (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Younous Omarjee (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Nikolaos Chountis (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Ramón Jáuregui Atondo (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Axel Voss, în numele Grupului PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Jean-Marie Cavada, în numele Grupului ALDE, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati, Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein și David Casa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Georgios Epitideios.

Au intervenit Věra Jourová și Virginie Rozière.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 16.4.2019.


15. Statul de drept în România (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Statul de drept în România (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andi Cristea, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Cristian Dan Preda și Victor Boştinaru, și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, pentru o solicitare de respectare a Regulamentului de procedură (Președinta i-a retras cuvântul, dat fiind că intervenția sa nu a constituit o solicitare de respectare a Regulamentului de procedură), și Siegfried Mureşan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes și Juan Fernando López Aguilar.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă) ***I - Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Alain Lamassoure, în numele Grupului PPE, Mady Delvaux, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Stefan Gehrold, Neena Gill și Sirpa Pietikäinen.

Au intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 16.4.2019 și punctul 8.10 al PV din 16.4.2019.


17. Cerințele de capital (regulament) ***I - Cerințele de capital (directivă) ***I - Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament) ***I -Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărțile centrale, expunerile față de organismele de plasament colectiv, expunerile mari, cerințele de raportare și publicare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Peter Simon (A8-0242/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Peter Simon (A8-0243/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Peter Simon și Gunnar Hökmark și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, de asemenea cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris, Caroline Nagtegaal, în numele Grupului ALDE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, de asemenea cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris, Sirpa Pietikäinen, de asemenea cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris, Paul Tang, de asemenea cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris, Joachim Starbatty și Miguel Viegas.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Nicola Caputo.

Au intervenit Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark și Peter Simon (cu toții, de asemenea, cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 16.4.2019, punctul 8.12 al PV din 16.4.2019, punctul 8.13 al PV din 16.4.2019 și punctul 8.14 al PV din 16.4.2019.


18. Titlurile garantate cu obligațiuni suverane ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Stefan Gehrold, în numele Grupului PPE, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, de asemenea cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, de asemenea cu privire la incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris, și Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Lampros Fountoulis și Notis Marias.

Au intervenit Valdis Dombrovskis și Jonás Fernández.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.15 al PV din 16.4.2019.


19. Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare ***I - Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic ***I - Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții, a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Othmar Karas și Pervenche Berès și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) și Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Danuta Maria Hübner (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, și Paul Tang.

Au intervenit Valdis Dombrovskis, Othmar Karas și Pervenche Berès.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.16 al PV din 16.4.2019, punctul 8.17 al PV din 16.4.2019 și punctul 8.18 al PV din 16.4.2019.


20. Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă) ***I - Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru firmele de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Markus Ferber prezintă rapoartele.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

A intervenit Mady Delvaux, în numele Grupului S&D.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit Valdis Dombrovskis și Markus Ferber.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.19 al PV din 16.4.2019.


21. Neadoptarea unui impozit al UE pe serviciile digitale (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Neadoptarea unui impozit al UE pe serviciile digitale (2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Paul Tang, în numele Grupului S&D, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, și Dobromir Sośnierz, neafiliat.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés și Michaela Šojdrová (Președinta a evocat incendiul Catedralei Notre-Dame de Paris).


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 637.987/OJMA).


24. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.41.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Notă juridică