Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

8. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


8.1. Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0359)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.2. Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт за наименованията за произход и географските указания*** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0360)

Парламентът дава съгласието си за присъединяването на Европейския съюз към акта.

Изказвания

Marianne Thyssen (член на Комисията), за да уточни позицията на Комисията.


8.3. Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0361)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.4. Споразумение ЕС-Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0362)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.5. Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

Eleonora Forenza (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0363)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.6. Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Виорел Щефан за член на Сметната палата [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)
(Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника за дейността))
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 16.4.2019 г.)

Indrek Tarand (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

КАНДИДАТУРА НА ВИОРЕЛ ЩЕФАН

Отхвърля се (P8_TA(2019)0364).


8.7. Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Ивана Малетич за член на Сметната палата [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)
(Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника за дейността))
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 16.4.2019 г.)

КАНДИДАТУРА НА ИВАНА МАЛЕТИЧ

Приема се (P8_TA(2019)0365)

Изказвания

Željana Zovko.


8.8. Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0366)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.9. Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0367)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Wolf Klinz (докладчик).


8.10. Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0368)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.11. Капиталови изисквания (Регламент) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0369)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.12. Капиталови изисквания (Директива) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0370)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.13. Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0371)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Gunnar Hökmark (докладчик).


8.14. Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0372)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.15. Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0373)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.16. Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (EС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0374)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Pervenche Berès (докладчик).


8.17. Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.18. Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0376)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.19. Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0377)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.20. Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0378)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.21. Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 15 ноември 2018 г. (точка 5.4 от протокола от 15.11.2018 г.).

Изказа се Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, за да поиска измененията да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

Изказа се Enrique Calvet Chambon (докладчик) против това искане.

С поименно гласуване (157 гласа „за“, 487 гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0379)

Изказвания

Enrique Calvet Chambon след гласуването.


8.22. Европейски орган по труда ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 11 декември 2018 г. (точка 5.3 от протокола от 11.12.2018 г.).

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0380)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.23. Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

Разискването се състоя на 15 януари 2018 г. (точка 13 от протокола от 15.1.2018 г.).

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 16 януари 2018 г. (точка 5.3 от протокола от 16.1.2018 г.).

Gabriel Mato (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Изказа се Peter van Dalen (който представлява членове на ЕП, достигащи поне ниския праг), за да поиска измененията да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

Изказаха се Yannick Jadot и Gabriel Mato, против искането.

Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0381)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.24. Регламент относно европейската бизнес статистика ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 19 април 2018 г. (точка 10.10 от протокола от 19.4.2018 г.).

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0382)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.25. Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0383)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.26. Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 15 януари 2019 г. (точка 8.1 от протокола от 15.1.2019 г.).

Разискването се проведе на 3 април 2019 г. (точка 18 от протокола от 3.4.2019 г.).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0384)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.27. Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 15 януари 2019 г. (точка 8.8 от протокола от 15.1.2019 г.).

Разискването се проведе на 3 април 2019 г. (точка 18 от протокола от 3.4.2019 г.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0385)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.28. Предлагане на пазара и употреба на прекурсори на взривни вещества ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложение ХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0386)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Andrejs Mamikins (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.


8.29. Обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0387)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.30. Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

Разискването се проведе на 27 март 2019 г. (точка 24 от протокола от 27.3.2019 г.).

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0388)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.31. Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията ***I (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

Разискването се проведе на 27 март 2019 г. (точка 24 от протокола от 27.3.2019 г.).

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0389)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.32. Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0390)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Cécile Kashetu Kyenge (докладчик) направи изявление въз осноа на член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.


8.33. Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

Róża Thun und Hohenstein (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0391)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация