Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. dubna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

8. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


8.1. Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0359)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.2. Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních*** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0360)

Parlament schválil přistoupení Evropské unie k aktu.

Vystoupení

Marianne Thyssen (členka Komise), aby upřesnila postoj Komise.


8.3. Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0361)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.4. Dohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0362)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.5. Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

Eleonora Forenza (zpravodajka) učinila prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0363)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.6. Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Viorela Ştefana členem Účetního dvora [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)
(Tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu))
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 16.4.2019).

Indrek Tarand (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

KANDIDATURA VIORELA ŞTEFANA

zamítnuta (P8_TA(2019)0364).


8.7. Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Ivany Maletićové členkou Účetního dvora [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)
(Tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu))
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 16.4.2019).

KANDIDATURA IVANY MALETIĆOVÉ

přijata (P8_TA(2019)0365)

Vystoupení

Željana Zovko.


8.8. Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0366)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.9. Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0367)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Wolf Klinz (zpravodaj).


8.10. Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0368)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.11. Kapitálové požadavky (nařízení) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Simon (A8-0242/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0369)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.12. Kapitálové požadavky (směrnice) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Simon (A8-0243/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0370)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.13. Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0371)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Gunnar Hökmark (zpravodaj).


8.14. Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0372)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.15. Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schváleno (P8_TA(2019)0373)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.16. Evropské orgány dohledu a finanční trhy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví); nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropském fondu dlouhodobých investic; nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0374)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Pervenche Berès (zpravodajka).


8.17. Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.18. Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0376)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.19. Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0377)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.20. Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0378)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.21. Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne15. listopadu 2018 (bod 5.4 zápisu ze dne 15.11.2018).

Vystoupila Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL před hlasováním o předběžné dohodě s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou.

Vystoupil Enrique Calvet Chambon (zpravodaj) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 157, proti: 487, zdrželo se: 7).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0379)

Vystoupení

Enrique Calvet Chambon po skončení hlasování.


8.22. Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne11. prosince 2018 (bod 5.3 zápisu ze dne 11.12.2018).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schváleno (P8_TA(2019)0380)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.23. Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

Rozprava se konala dne 15. ledna 2018 (bod 13 zápisu ze dne 15.1.2018).

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne16. ledna 2018 (bod 5.3 zápisu ze dne 16.1.2018).

Gabriel Mato (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

Vystoupil Peter van Dalen (zastupující poslance dosahující přinejmenším nízkou prahovou hodnotu) před hlasováním o předběžné dohodě s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou.

Vystoupili: Yannick Jadot a Gabriel Mato proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0381)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.24. Nařízení o evropských podnikových statistikách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne19. dubna 2018 (bod 10.10 zápisu ze dne 19.4.2018).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0382)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.25. Vyšetřování prováděné úřadem OLAF a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0383)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.26. Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne15. ledna 2019 (bod 8.1 zápisu ze dne 15.1.2019).

Rozprava se konala dne 3. dubna 2019 (bod 18 zápisu ze dne 3.4.2019).

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0384)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.27. Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne15. ledna 2019 (bod 8.8 zápisu ze dne 15.1.2019).

Rozprava se konala dne 3. dubna 2019 (bod 18 zápisu ze dne 3.4.2019).

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0385)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.28. Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0386)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Andrejs Mamikins (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.


8.29. Společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založený na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0387)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.30. Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz ***I (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ETIAS], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

Rozprava se konala dne 27. března 2019 (bod 24 zápisu ze dne 27.3.2019).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0388)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.31. Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

Rozprava se konala dne 27. března 2019 (bod 24 zápisu ze dne 27.3.2019).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0389)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.32. Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0390)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Cécile Kashetu Kyenge (zpravodajka) učinila prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.


8.33. Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

Róża Thun und Hohenstein (zpravodajka) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0391)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění