Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. april 2019 - StrasbourgEndelig udgave

8. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


8.1. EF-statistikker over migration og international beskyttelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0359)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.2. EU's tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser*** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0360)

Parlamentet godkendte Den Europæiske Unions tiltrædelse af aftalen.

Indlæg

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) for at præcisere Kommissionens holdning.


8.3. Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0361)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.4. Aftale mellem EU og Filippinerne om visse aspekter af lufttrafik *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering om visse aspekter af lufttrafik [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0362)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.5. International overenskomst om olivenolie og spiseoliven *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

Eleonora Forenza (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0363)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.6. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Viorel Ștefan (afstemning)

Betænkning om udnævnelsen af Viorel Ştefan til medlem af Revisionsretten [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk. 1))
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 16.4.2019)

Indrek Tarand (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

VIOREL ŞTEFANS KANDIDATUR

Forkastet (P8_TA(2019)0364).


8.7. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Ivana Maletić (afstemning)

Betænkning om udnævnelsen af Ivana Maletić til medlem af Revisionsretten [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk. 1))
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 16.4.2019)

IVANA MALETIĆ' KANDIDATUR

Vedtaget (P8_TA(2019)0365)

Indlæg

Željana Zovko.


8.8. Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0366)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.9. Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (direktiv) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0367)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Wolf Klinz (ordfører).


8.10. Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (forordning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0368)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.11. Kapitalkrav (forordning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0369)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.12. Kapitalkrav (direktiv) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/36/EU med hensyn til fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0370)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.13. Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (forordning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0371)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Gunnar Hökmark (ordfører).


8.14. Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (direktiv) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet og om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/47/EF, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EF, 2004/25/EF og 2007/36/EF [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0372)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.15. Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0373)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.16. Europæiske tilsynsmyndigheder og finansielle markeder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og (EU) direktiv 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Othmar Karas og Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0374)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Pervenche Berès (ordfører).


8.17. Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Othmar Karas og Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.18. Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Othmar Karas og Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0376)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.19. Tilsyn med investeringsselskaber (direktiv) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0377)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.20. Forsigtighedskrav til investeringsselskaber (forordning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0378)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.21. Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 15. november 2018 (punkt 5.4 i protokollen af 15.11.2018).

Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen tog ordet for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3.

Taler: Enrique Calvet Chambon (ordfører) imod denne anmodning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (157 for, 487 imod, 7 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0379)

Indlæg

Enrique Calvet Chambon ved afstemningens afslutning.


8.22. En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 11. december 2018 (punkt 5.3 i protokollen af 11.12.2018).

FORELØBIG AFTALE og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0380)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.23. Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

Forhandlingen havde fundet sted den 15. januar 2018 (punkt 13 i protokollen af 15.1.2018).

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den16. januar 2018 (punkt 5.3 i protokollen af 16.1.2018).

Gabriel Mato (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Peter van Dalen (for et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel) tog ordet for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3.

Talere: Yannick Jadot og Gabriel Mato, imod anmodningen.

Parlamentet forkastede denne anmodning.

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0381)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.24. Forordning om europæisk erhvervsstatistik ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 19. april 2018 (punkt 10.10 i protokollen af 19.4.2018).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0382)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.25. OLAF's undersøgelser og samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0383)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.26. Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den15. januar 2019 (punkt 8.1 i protokollen af 15.1.2019).

Forhandlingen fandt sted den 3. april 2019 (punkt 18 i protokollen af 3.4.2019).

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0384)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.27. Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den15. januar 2019 (punkt 8.8 i protokollen af 15.1.2019).

Forhandlingen fandt sted den 3. april 2019 (punkt 18 i protokollen af 3.4.2019).

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0385)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.28. Markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0386)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Andrejs Mamikins (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.


8.29. Fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0387)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.30. Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum ***I (afstemning)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2018/XX [forordningen om ETIAS], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på området ind- og udrejsekontrol] og forordning (EU) 2018/XX [forordningen om eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

Forhandlingen fandt sted den 27. marts 2019 (punkt 24 i protokollen af 27.3.2019).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0388)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.31. Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration ***I (afstemning)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og om ændring af forordning (EU) 2018/XX [Eurodac-forordningen], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på retshåndhævelsesområdet], forordning (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-forordningen] og forordning (EU) 2018/XX [eu-LISA forordningen] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

Forhandlingen fandt sted den 27. marts 2019 (punkt 24 i protokollen af 27.3.2019).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0389)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.32. Netværk af indvandringsforbindelsesofficerer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0390)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Cécile Kashetu Kyenge (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.


8.33. Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

Róża Thun und Hohenstein (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0391)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse