Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. aprill 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

8. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


8.1. Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0359)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.2. ELi ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva kokkuleppe Genfi redaktsiooniga*** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0360)

Parlament kiitis heaks Euroopa Liidu ühinemise nimetatud kokkuleppega.

Sõnavõtud

Marianne Thyssen (komisjoni liige) täpsustas komisjoni seisukohta.


8.3. Liidu tegevus pärast ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0361)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.4. ELi ja Filipiinide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0362)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.5. Rahvusvaheline oliiviõli- ja lauaoliivileping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

Eleonora Forenza (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0363)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.6. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Viorel Ștefan (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Viorel Ştefan kontrollikoja liikmeks [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 180a lõige 1))
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (16.4.2019 protokolli 1. lisa)

Indrek Tarand (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

VIOREL ŞTEFANi KANDIDATUUR

Tagasi lükatud (P8_TA(2019)0364).


8.7. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ivana Maletić (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Ivana Maletić kontrollikoja liikmeks [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 180a lõige 1))
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (16.4.2019 protokolli 2. lisa)

VANA MALETIĆi KANDIDATUUR

Vastu võetud (P8_TA(2019)0365)

Sõnavõtud

Željana Zovko.


8.8. Liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0366)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.9. Investeerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0367)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Wolf Klinz (raportöör).


8.10. Investeerimisfondide piiriülene turustamine (määrus) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0368)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.11. Kapitalinõuded (määrus) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandluse ja avalikustamise nõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0369)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.12. Kapitalinõuded (direktiiv) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0370)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.13. Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014 seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0371)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Gunnar Hökmark (raportöör).


8.14. Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (direktiiv) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiive 98/26/EÜ, 2002/47/EÜ, 2012/30/EL, 2011/35/EL, 2005/56/EÜ, 2004/25/EÜ ja 2007/36/EÜ [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0372)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.15. Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite kohta [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0373)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.16. Euroopa järelevalveasutused ja finantsturud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti, ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0374)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Pervenche Berès (raportöör).


8.17. Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.18. Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0376)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.19. Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0377)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.20. Investeerimisühingute usaldatavusnõuded (määrus) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0378)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.21. Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 15. novembril 2018 (15.11.2018 protokollipunkt 5.4).

Sõna võttis Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgset kokkulepet.

Sõna võttis Enrique Calvet Chambon (raportöör), kes ei toetanud taotlust.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (157 poolt, 487 vastu, erapooltuid 7).

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0379)

Sõnavõtud

Enrique Calvet Chambon pärast hääletust.


8.22. Euroopa Tööjõuamet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 5.3).

ESIALGNE KOKKULEPE ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0380)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.23. Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1343/2011 ja (EL) nr 1380/2013 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

Arutelu toimus 15. jaanuaril 2018 (15.1.2018 protokolli punkt 13).

Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 16. jaanuaril 2018 (16.1.2018 protokollipunkt 5.3).

Gabriel Mato (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Sõna võttis Peter van Dalen (vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete esindaja), et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3 muudatusettepanekute hääletusele panekut enne esialgset kokkulepet.

Sõna võtsid Yannick Jadot ja Gabriel Mato, kes ei toetanud taotlust.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0381)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.24. Euroopa ettevõtlusstatistika määrus ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 19. aprillil 2018 (19.4.2018 protokollipunkt 10.10).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0382)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.25. OLAFi juurdlused ja koostöö Euroopa Prokuratuuriga ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlevat määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0383)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.26. Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 15. jaanuaril 2019 (15.1.2019 protokollipunkt 8.1).

Arutelu toimus 3. aprillil 2019 (3.4.2019 protokollipunkt 18).

ESIMESE LUGEMISE LÕPETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0384)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.27. Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö programm "Toll" [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 15. jaanuaril 2019 (15.1.2019 protokollipunkt 8.8).

Arutelu toimus 3. aprillil 2019 (3.4.2019 protokollipunkt 18).

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0385)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.28. Lõhkeainete lähteainete turustamine ja kasutamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0386)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Andrejs Mamikins (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.


8.29. Üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega valimitena kogutud individuaalsete andmete põhjal luuakse üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0387)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.30. ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas ***I (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, määrust (EL) 2016/399, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2018/XX [ETIASe määrus], määrust (EL) 2018/XX [riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda käsitlev SISi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

Arutelu toimus 27. märtsil 2019 (27.3.2019 protokollipunkt 24).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0388)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.31. ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas ***I (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik ja muudetakse [määrust (EL) 2018/XX [Eurodaci määrus]], määrust (EL) 2018/XX [õiguskaitse valdkonda käsitlev SISi määrus], määrust (EL) 2018/XX [ECRIS-TCN-süsteemi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 31)

Arutelu toimus 27. märtsil 2019 (27.3.2019 protokollipunkt 24).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0389)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.32. Sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 32)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0390)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Cécile Kashetu Kyenge (raportöör) esines avaldusega kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel.


8.33. Mootorsõidukite tüübikinnituse nõuded seoses üldise ohutusega ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/... ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 33)

Róża Thun und Hohenstein (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0391)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusalane teave