Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

8. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


8.1. Kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A8-0395/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0359).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.2. Eiropas Savienības pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam*** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Virginie Rozière (A8-0187/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0360).

Parlaments sniedza piekrišanu attiecībā uz Eiropas Savienības pievienošanos minētajam aktam.

Uzstāšanās

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) – lai precizētu Komisijas nostāju.


8.3. Savienības rīcība pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības rīcību pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Virginie Rozière (A8-0036/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0361).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.4. ES un Filipīnu nolīgums par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jozo Radoš (A8-0191/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0362).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.5. Starptautisks nolīgums par olīveļļu un galda olīvām *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 2015. gada Starptautisko nolīgumu par olīveļļu un galda olīvām [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Eleonora Forenza (A8-0186/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

Eleonora Forenza (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0363).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.6. Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Viorel Ștefan (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Viorel Ştefan par Revīzijas palātas locekli [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0194/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts))
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (16.4.2019. protokola 1. pielikums ).

Indrek Tarand (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

VIOREL ŞTEFAN KANDIDATŪRA

Noraidīts (P8_TA(2019)0364).


8.7. Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Ivana Maletić (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Ivana Maletić par Revīzijas palātas locekli [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0195/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts))
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (16.4.2019. protokola 1. pielikums ).

IVANA MALETIĆ KANDIDATŪRA

Pieņemts (P8_TA(2019)0365).

Uzstāšanās

Željana Zovko.


8.8. To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Virginie Rozière (A8-0398/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0366).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.9. Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Wolf Klinz (A8-0430/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0367).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Wolf Klinz (referents).


8.10. Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (regula) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Wolf Klinz (A8-0431/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0368).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.11. Regula par kapitāla prasībām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Simon (A8-0242/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0369).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.12. Direktīva par kapitāla prasībām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Simon (A8-0243/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0370).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.13. Zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 806/2014 groza attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0371).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Gunnar Hökmark (referents).


8.14. Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju un groza Direktīvu 98/26/EK, Direktīvu 2002/47/EK, Direktīvu 2012/30/ES, Direktīvu 2011/35/ES, Direktīvu 2005/56/EK, Direktīvu 2004/25/EK un Direktīvu 2007/36/EK [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0372).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.15. Ar valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jonás Fernández (A8-0180/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0373).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.16. Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem; Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem; Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0013/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0374).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pervenche Berès (referente).


8.17. Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0011/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.18. Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0012/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0376).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.19. Direktīva par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A8-0295/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0377).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.20. Regula par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulās (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A8-0296/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0378).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.21. Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 15. novembrī (15.11.2018. protokola 5.4. punkts).

Uzstājās Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiku balsošana par grozījumiem.

Uzstājās Enrique Calvet Chambon (referents) – lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (157 par, 487 pret, 7 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0379).

Uzstāšanās

Enrique Calvet Chambon – balsošanas noslēgumā.


8.22. Eiropas Darba iestāde ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 11. decembrī (11.12.2018. protokola 5.3. punkts).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0380).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.23. Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 un (ES) Nr. 1380/2013 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0381/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

Debašu norises datums: 2018. gada 15. janvāris (15.1.2018. protokola 13. punkts).

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai vestu iestāžu sarunas, 2018. gada 16. janvārī (16.1.2018. protokola 5.3. punkts).

Gabriel Mato (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Uzstājās Peter van Dalen (pārstāvot deputātus, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu), pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiku balsošana par grozījumiem.

Uzstājās Yannick Jadot un Gabriel Mato – lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0381).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.24. Regula par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 19. aprīlī (19.4.2018. protokola 10.10. punkts).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0382).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.25. OLAF veikta izmeklēšana un sadarbība ar Eiropas Prokuratūru ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0383).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.26. Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide ***I (balsošana).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai vestu iestāžu sarunas, 2019. gada 15. janvārī (15.1.2019. protokola 8.1. punkts).

Debates notika 2019. gada 3. aprīlī (3.4.2019. protokola 18. punkts).

PIRMĀ LASĪJUMA PABEIGŠANA

Apstiprināts (P8_TA(2019)0384).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.27. Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita” [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Maria Grapini (A8-0464/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai vestu iestāžu sarunas, 2019. gada 15. janvārī (15.1.2019. protokola 8.8. punkts).

Debates notika 2019. gada 3. aprīlī (3.4.2019. protokola 18. punkts).

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0385).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.28. Sprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu un atceļ Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0386).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Andrejs Mamikins (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.


8.29. Vienota sistēma Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0387).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.30. ES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumsuEiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/IT, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2018/2226, Regulu (ES) 2018/XX [ETIAS regula], Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS robežpārbaužu jomā] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

Debates notika 2019. gada 27. martā (27.3.2019. protokola 24. punkts).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0388).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.31. ES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza [Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS tiesībaizsardzības jomā], Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Nuno Melo (A8-0348/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

Debates notika 2019. gada 27. martā (27.3.2019. protokola 24. punkts).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0389).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.32. Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkls ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0390).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Cécile Kashetu Kyenge (referente) uzstājās ar paziņojumu, pamatojoties uz Reglamenta 150. panta 4. punktu.


8.33. Prasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts.)

Róża Thun und Hohenstein (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0391).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums