Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

8. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


8.1. Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0359)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.2. Przystąpienie UE do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych*** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0360)

Parlament wyraził zgodę na przystąpienie Unii Europejskiej do aktu.

Wystąpienia

Marianne Thyssen (członkini Komisji) w celu doprecyzowania stanowiska Komisji.


8.3. Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIA KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0361)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.4. Umowa między UE a Filipinami dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0362)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.5. Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

Eleonora Forenza (sprawozdawczyni) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0363)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.6. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania Viorela Ștefana na członka Trybunału Obrachunkowego [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)
(Głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu))
Lista uczestników załączona do niniejszego protokołu z posiedzenia (załącznik 1 do protokołu z dnia 16.4.2019)

Indrek Tarand (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

KANDYDATURA VIORELA ŞTEFANA

Odrzucono (P8_TA(2019)0364).


8.7. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania Ivany Maletić na członka Trybunału Obrachunkowego [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)
(Głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu))
Lista uczestników załączona do niniejszego protokołu z posiedzenia (załącznik 2 do protokołu z dnia 16.4.2019)

KANDYDATURA IVANY MALETIĆ

Przyjęto (P8_TA(2019)0365)

Wystąpienia

Željana Zovko.


8.8. Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0366)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.9. Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0367)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Wolf Klinz (sprawozdawca).


8.10. Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0368)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.11. Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0369)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.12. Wymogi kapitałowe (dyrektywa) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów wyłączonych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0370)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.13. Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0371)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Gunnar Hökmark (sprawozdawca).


8.14. Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania oraz zmieniającej dyrektywę 98/26/WE, dyrektywę 2002/47/WE, dyrektywę 2012/30/UE, dyrektywę 2011/35/UE, dyrektywę 2005/56/WE, dyrektywę 2004/25/WE oraz dyrektywę 2007/36/WE [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0372)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.15. Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0373)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.16. Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym; i dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0374)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Pervenche Berès (współsprawozdawczyni).


8.17. Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.18. Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0376)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.19. Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0377)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.20. Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0378)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.21. Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się dnia 15 listopada 2018 r. (pkt 5.4 protokołu z dnia 15.11.2018).

Głos zabrała Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL z wnioskiem o poddanie poprawek pod głosowanie przed zawarciem wstępnego porozumienia, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

Głos zabrał Enrique Calvet Chambon (sprawozdawca) przeciw wnioskowi.

W GI (przy 157 głosach za, 487 głosach przeciwko, 7 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0379)

Wystąpienia

Enrique Calvet Chambon, po głosowaniu.


8.22. Europejski Urząd ds. Pracy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.3 protokołu z dnia 11.12.2018).

WSTĘPNE POROZUMIENIE i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0380)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.23. Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

Debata odbyła się dnia 15 stycznia 2018 r. (pkt 13 protokołu z dnia 15.1.2018).

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 16 stycznia 2018 r. (pkt 5.3 protokołu z dnia 16.1.2018).

Gabriel Mato (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Głos zabrał Peter van Dalen (reprezentujący posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg) z wnioskiem o poddanie poprawek pod głosowanie przed zawarciem wstępnego porozumienia, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

Głos zabrali Yannick Jadot i Gabriel Mato, przeciw wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0381)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.24. Rozporządzenie w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 19 kwietnia 2018 (pkt 10.10 protokołu z dnia 19.4.2018).

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0382)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.25. Dochodzenia prowadzone przez OLAF i współpraca z Prokuraturą Europejską ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w sprawie dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKT KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0383)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.26. Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 15 stycznia 2019 r. (pkt 8.1 protokołu z dnia 15.1.2019).

Debata odbyła się dnia 3 kwietnia 2019 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.4.2019).

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0384)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.27. Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 15 stycznia 2019 r. (pkt 8.8 protokołu z dnia 15.1.2019).

Debata odbyła się dnia 3 kwietnia 2019 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.4.2019).

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0385)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.28. Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0386)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Andrejs Mamikins (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.


8.29. Wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0387)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.30. Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniające decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ETIAS], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

Debata odbyła się dnia 27 marca 2019 r. (pkt 24 protokołu z dnia 27.3.2019).

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0388)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.31. Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

Debata odbyła się dnia 27 marca 2019 r. (pkt 24 protokołu z dnia 27.3.2019).

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0389)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.32. Europejska sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0390)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Cécile Kashetu Kyenge (sprawozdawczyni) przedstawiła oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu


8.33. Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/... oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0391)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna