Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 16. april 2019 - StrasbourgKončna izdaja

8. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


8.1. Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0359)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.2. Pristop EU k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah*** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0360)

Parlament odobri pristop Evropske unije k aktu.

Govori

Marianne Thyssen (članica Komisije), da bi pojasnila stališče Komisije.


8.3. Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

ZAČASNI SPORAZUM IN IZJAVE KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0361)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.4. Sporazum med EU in Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0362)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.5. Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

Eleonora Forenza (poročevalka) je podala izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0363)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.6. Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Viorela Ştefana za člana Računskega sodišča [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)
(Tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika))
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 16.4.2019)

Indrek Tarand (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

KANDIDATURA VIORELA ŞTEFANA

Zavrnjeno (P8_TA(2019)0364).


8.7. Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Ivane Maletić za članico Računskega sodišča [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)
(Tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika))
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 16.4.2019)

KANDIDATURA IVANE MALETIĆ

Sprejeto (P8_TA(2019)0365)

Govori

Željana Zovko.


8.8. Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

ZAČASNI SPORAZUM IN IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0366)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.9. Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (direktiva) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0367)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Wolf Klinz (poročevalec).


8.10. Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (uredba) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0368)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.11. Kapitalske zahteve (uredba) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in zahtevami po razkritju ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Peter Simon (A8-0242/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0369)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.12. Kapitalske zahteve (direktiva) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Peter Simon (A8-0243/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0370)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.13. Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0371)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Gunnar Hökmark (poročevalec).


8.14. Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi s sposobnostjo kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter o spremembi Direktive 98/26/ES, Direktive 2002/47/ES, Direktive 2012/30/EU, Direktive 2011/35/EU, Direktive 2005/56/ES, Direktive 2004/25/ES in Direktive 2007/36/ES [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0372)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.15. Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOG SPREMEMBE

Odobreno (P8_TA(2019)0373)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.16. Evropski nadzorni organi in finančni trgi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Othmar Karas in Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0374)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pervenche Berès (poročevalka).


8.17. Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Othmar Karas in Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.18. Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Othmar Karas in Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0376)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.19. Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0377)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.20. Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0378)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.21. Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 15. novembra 2018 (točka 5.4 zapisnika z dne 15.11.2018).

Govorila je Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevala, da se o predlogih sprememb glasuje pred začasnim sporazumom v skladu s členom 59(3) Poslovnika.

Govoril je Enrique Calvet Chambon (poročevalec), ki je tej zahtevi nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (157 za, 487 proti, 7 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM IN IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0379)

Govori

Enrique Calvet Chambon o izidu glasovanja.


8.22. Evropski organ za delo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 11. decembra 2018 (točka 5.3 zapisnika z dne 11.12.2018).

ZAČASNI SPORAZUM IN SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0380)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.23. Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

Razprava je potekala 15. januarja 2018 (točka 13 zapisnika z dne 15.1.2018).

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 16. januarja 2018 (točka 5.3 zapisnika z dne 16.1.2018).

Gabriel Mato (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

Govoril je Peter van Dalen (v imenu poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag), ki je zahteval, da se o predlogih sprememb glasuje pred začasnim sporazumom v skladu s členom 59(3) Poslovnika.

Govorila sta Yannick Jadot in Gabriel Mato, ki sta zahtevi nasprotovala.

Parlament je zavrnil zahtevo.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0381)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.24. Uredba o evropski statistiki podjetij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 19. aprila 2018 (točka 10.10 zapisnika z dne 19.4.2018).

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0382)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.25. Preiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0383)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.26. Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 15. januarja 2019 (točka 8.1 zapisnika z dne 15.1.2019).

Razprava je potekala dne 3. aprila 2019 (točka 18 zapisnika z dne 3.4.2019).

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0384)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.27. Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 15. januarja 2019 (točka 8.8 zapisnika z dne 15.1.2019).

Razprava je potekala dne 3. aprila 2019 (točka 18 zapisnika z dne 3.4.2019).

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0385)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.28. Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0386)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Andrejs Mamikins (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.


8.29. Skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

ZAČASNI SPORAZUM IN IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0387)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.30. Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ***I (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ETIAS], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju mejnih kontrol] in Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

Razprava je potekala dne 27. marca 2019 (točka 24 zapisnika z dne 27.3.2019).

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0388)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.31. Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ***I (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

Razprava je potekala dne 27 marca 2019 (točka 24 zapisnika z dne 27.3.2019).

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0389)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.32. Evropska mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0390)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Cécile Kashetu Kyenge (poročevalka) je podala izjavo v skladu s členom 150(4) Poslovnika.


8.33. Zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (poročevalka) je podala izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

ZAČASNI SPORAZUM IN IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0391)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Zadnja posodobitev: 24. julij 2019Pravno obvestilo