Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


8.1. Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0359)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.2. EU:s anslutning till Genèveakten om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar*** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0360)

Parlamentet godkände Europeiska unionens anslutning till akten.

Inlägg:

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) klargjorde kommissionens ståndpunkt.


8.3. Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0361)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.4. Avtal mellan EU och Filippinerna om vissa luftfartsaspekter *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0362)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.5. Internationellt avtal om olivolja och bordsoliver *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Eleonora Forenza (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0363)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.6. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan (omröstning)

Betänkande om utnämning av Viorel Ştefan till ledamot av revisionsrätten [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)
(Sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen))
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 16.4.2019)

Indrek Tarand (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

VIOREL ŞTEFANS KANDIDATUR

Förkastades (P8_TA(2019)0364).


8.7. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ivana Maletić (omröstning)

Betänkande om utnämning av Ivana Maletić till ledamot av revisionsrätten [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)
(Sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen))
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 16.4.2019)

IVANA MALETIĆ KANDIDATUR

Antogs (P8_TA(2019)0365)

Inlägg:

Željana Zovko.


8.8. Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0366)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.9. Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0367)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Wolf Klinz (föredragande).


8.10. Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0368)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.11. Kapitalkrav (förordning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Simon (A8-0242/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0369)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.12. Kapitalkrav (direktiv) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU när det gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Simon (A8-0243/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0370)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.13. Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0371)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Gunnar Hökmark (föredragande).


8.14. Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0372)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.15. Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0373)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.16. Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och (EU) direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0374)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Pervenche Berès (föredragande).


8.17. Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.18. Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0376)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.19. Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0377)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.20. Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0378)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.21. Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 15 november 2018 (punkt 5.4 i protokollet av den 15.11.2018).

Inlägg: Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, för att begära omröstning om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningn.

Talare: Enrique Calvet Chambon (föredragande) uttalade sig mot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (157 röster för, 487 röster emot, 7 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0379)

Inlägg:

Enrique Calvet Chambon yttrade sig i slutet av omröstningen.


8.22. Europeiska arbetsmyndigheten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 11 december 2018 (punkt 5.3 i protokollet av den 11.12.2018).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0380)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.23. Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

Debatten hade hållits den 15 januari 2018 (punkt 13 i protokollet av den 15.1.2018).

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den16 januari 2018 (punkt 5.3 i protokollet av den 16.1.2018).

Gabriel Mato (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Inlägg: Peter van Dalen (företrädare för ett antal ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet), för att begära omröstning om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningn.

Talare: Yannick Jadot och Gabriel Mato uttalade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran.

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0381)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.24. Förordning om europeisk företagsstatistik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 19 april 2018 (punkt 10.10 i protokollet av den 19.4.2018).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0382)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.25. Utredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0383)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.26. Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 15 januari 2019 (punkt 8.1 i protokollet av den 15.1.2019).

Debatten hade ägt rum rum den 3 april 2019 (punkt 18 i protokollet av den 3.4.2019).

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0384)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.27. Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 15 januari 2019 (punkt 8.8 i protokollet av den 15.1.2019).

Debatten hade ägt rum rum den 3 april 2019 (punkt 18 i protokollet av den 3.4.2019).

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0385)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.28. Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0386)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Andrejs Mamikins (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.


8.29. Gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0387)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.30. Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar ***I (omröstning)

Betänkande om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

Debatten hade ägt rum rum den 27 mars 2019 (punkt 24 i protokollet av den 27.3.2019).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0388)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.31. Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration ***I (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

Debatten hade ägt rum rum den 27 mars 2019 (punkt 24 i protokollet av den 27.3.2019).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0389)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.32. Europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0390)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Cécile Kashetu Kyenge (föredragande) gjorde ett uttalande på grundval av artikel 150.4 i arbetsordningen.


8.33. Typgodkännande av motorfordon med avseende på deras allmänna säkerhet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

Róża Thun und Hohenstein (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0391)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande