Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

17. Защита на неприкосновеността на изборите за Европейски парламент, и по-специално във връзка с международните заплахи за киберсигурността (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Защита на неприкосновеността на изборите за Европейски парламент, и по-специално във връзка с международните заплахи за киберсигурността (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Julian King (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, независим член на ЕП, Carlos Coelho и Eugen Freund.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се Paul Rübig, за да зададе въпрос „синя карта“ на Eugen Freund, който отговори, Ангел Джамбазки, Marietje Schaake, Indrek Tarand, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Gilles Lebreton, Емил Радев, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias и David McAllister, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bruno Gollnisch.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Julian King и Melania Gabriela Ciot.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация