Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

17. Προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (2019/2696(RSP))

Οι Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Julian King (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho και Eugen Freund.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Eugen Freund, ο οποίος απαντά, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Νότης Μαριάς και David McAllister, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bruno Gollnisch.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Melania Gabriela Ciot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου