Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

19. Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Dan Nica (A8-0401/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2018 (σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, στις 12 Δεκεμβρίου 2018 (σημείο 12.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018 και σημείο 12.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018).

Οι Dan Nica και Christian Ehler παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lola Sánchez Caldentey (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Nils Torvalds (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Martina Dlabajová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Cristian-Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Henna Virkkunen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Lambert van Nistelrooij (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Elsi Katainen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Liliana Rodrigues (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni και Željana Zovko.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Νότης Μαριάς, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Moedas, Dan Nica και Christian Ehler.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2019 και σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου