Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0353(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0277/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0277/2018

Συζήτηση :

PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0397

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

20. Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (ΕΕ) αριθ. 528/2012, (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426 και (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 2004/42/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2013/53/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, 2014/68/ΕΕ και 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Ο Nicola Danti παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Miroslav Mikolášik (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Nicola Danti.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου