Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0353(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0277/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0277/2018

Συζήτηση :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 8.5
CRE 17/04/2019 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0397

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

21. Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Η Christel Schaldemose παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Francis Zammit Dimech (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI).

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Philippe Juvin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Nicola Danti.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel και Christel Schaldemose.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου