Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0029/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0029/2019

Συζήτηση :

PV 16/04/2019 - 22
CRE 16/04/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0399

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

22. Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, της οδηγίας 98/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Ο Daniel Dalton παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Róża Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Daniel Dalton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου