Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Eiropadomes 2019. gada 10. aprīļa sanāksmes par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības secinājumi (debates)
 5.Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā ***I (debates)
 6.Eiropas Darba iestāde ***I (debates)
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību ***I (balsošana)
  8.2.Eiropas Savienības pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam*** (balsošana)
  8.3.Savienības rīcība pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam ***I (balsošana)
  8.4.ES un Filipīnu nolīgums par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *** (balsošana)
  8.5.Starptautisks nolīgums par olīveļļu un galda olīvām *** (balsošana)
  8.6.Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Viorel Ștefan (balsošana)
  8.7.Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Ivana Maletić (balsošana)
  8.8.To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem ***I (balsošana)
  8.9.Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva) ***I (balsošana)
  8.10.Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (regula) ***I (balsošana)
  8.11.Regula par kapitāla prasībām ***I (balsošana)
  8.12.Direktīva par kapitāla prasībām ***I (balsošana)
  8.13.Zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula) ***I (balsošana)
  8.14.Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva) ***I (balsošana)
  8.15.Ar valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri ***I (balsošana)
  8.16.Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi ***I (balsošana)
  8.17.Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I (balsošana)
  8.18.Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) ***I (balsošana)
  8.19.Direktīva par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību ***I (balsošana)
  8.20.Regula par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām ***I (balsošana)
  8.21.Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā ***I (balsošana)
  8.22.Eiropas Darba iestāde ***I (balsošana)
  8.23.Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem ***I (balsošana)
  8.24.Regula par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku ***I (balsošana)
  8.25.OLAF veikta izmeklēšana un sadarbība ar Eiropas Prokuratūru ***I (balsošana)
  8.26.Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide ***I (balsošana).
  8.27.Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***I (balsošana)
  8.28.Sprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana ***I (balsošana)
  8.29.Vienota sistēma Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām ***I (balsošana)
  8.30.ES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā ***I (balsošana)
  8.31.ES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā ***I (balsošana)
  8.32.Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkls ***I (balsošana)
  8.33.Prasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību ***I (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Stāvoklis Mozambikā, Malāvijā un Zimbabvē pēc ciklona "Idai" (debates)
 14.Stāvoklis Lībijā (debates)
 15.ASV veiktā Golānas augstieņu atzīšana par Izraēlas teritoriju un iespējamā Rietumkrasta apmetņu aneksija (debates)
 16.Stāvoklis Sudānā (debates)
 17.Eiropas vēlēšanu integritātes aizsardzība, īpašu uzmanību veltot starptautiskam kiberdrošības apdraudējumam (debates)
 18.Reglamenta interpretācija (turpmākie pasākumi)
 19.Sēdes vadītāja paziņojums
 20.Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I - Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma ***I (debates)
 21.Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība ***I (debates)
 22.Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos ***I (debates)
 23.ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana ***I (debates)
 24.ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I (debates)
 25.Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm ***I (debates)
 26.Julian Assange iespējamā izdošana (debates)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums. Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Viorel Ștefan
 2. pielikums. Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Ivana Maletić
Protokols
Galīgā redakcija (247 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (61 kb)
  1 Pielikums
Galīgā redakcija (7 kb)
  2 Pielikums
Galīgā redakcija (7 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (89 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (11 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (29 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (71 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (357 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (72 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (130 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (415 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. jūlijsJuridisks paziņojums