Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Inkomna dokument
 4.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10 april 2019 om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (debatt)
 5.Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (debatt)
 6.Europeiska arbetsmyndigheten ***I (debatt)
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning
  8.1.Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd ***I (omröstning)
  8.2.EU:s anslutning till Genèveakten om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar*** (omröstning)
  8.3.Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar ***I (omröstning)
  8.4.Avtal mellan EU och Filippinerna om vissa luftfartsaspekter *** (omröstning)
  8.5.Internationellt avtal om olivolja och bordsoliver *** (omröstning)
  8.6.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan (omröstning)
  8.7.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ivana Maletić (omröstning)
  8.8.Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ***I (omröstning)
  8.9.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) ***I (omröstning)
  8.10.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) ***I (omröstning)
  8.11.Kapitalkrav (förordning) ***I (omröstning)
  8.12.Kapitalkrav (direktiv) ***I (omröstning)
  8.13.Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning) ***I (omröstning)
  8.14.Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv) ***I (omröstning)
  8.15.Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar ***I (omröstning)
  8.16.Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader ***I (omröstning)
  8.17.Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I (omröstning)
  8.18.Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (omröstning)
  8.19.Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv) ***I (omröstning)
  8.20.Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning) ***I (omröstning)
  8.21.Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (omröstning)
  8.22.Europeiska arbetsmyndigheten ***I (omröstning)
  8.23.Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I (omröstning)
  8.24.Förordning om europeisk företagsstatistik ***I (omröstning)
  8.25.Utredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten ***I (omröstning)
  8.26.Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (omröstning)
  8.27.Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I (omröstning)
  8.28.Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer ***I (omröstning)
  8.29.Gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll ***I (omröstning)
  8.30.Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar ***I (omröstning)
  8.31.Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration ***I (omröstning)
  8.32.Europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring ***I (omröstning)
  8.33.Typgodkännande av motorfordon med avseende på deras allmänna säkerhet ***I (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Situationen i Moçambique, Malawi och Zimbabwe efter cyklonen Idai (debatt)
 14.Situationen i Libyen (debatt)
 15.Förenta staternas erkännande av Golanhöjderna som israeliskt territorium och eventuell annektering av bosättningarna på Västbanken (debatt)
 16.Situationen i Sudan (debatt)
 17.Skydd av integriteten i samband med valet till Europaparlamentet, framför allt med avseende på internationella hot mot cybersäkerheten (debatt)
 18.Tolkning av arbetsordningen (vidtagna åtgärder)
 19.Meddelande från talmannen
 20.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I - Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (debatt)
 21.Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter ***I (debatt)
 22.Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster ***I (debatt)
 23.Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler ***I (debatt)
 24.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (debatt)
 25.Tilläggsskydd för läkemedel ***I (debatt)
 26.Den eventuella utlämningen av Julian Assange (debatt)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ivana Maletić
Protokoll
Slutlig utgåva (247 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (61 kb)
  Bilaga 1
Slutlig utgåva (7 kb)
  Bilaga 2
Slutlig utgåva (7 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (88 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (28 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (72 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (357 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (71 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (123 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (411 kb)
Senaste uppdatering: 9 juli 2019Rättsligt meddelande