Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 350kWORD 89k
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Esitatud dokumendid
 4.Euroopa Ülemkogu 10. aprilli 2019. aasta kohtumise järeldused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta (arutelu)
 5.Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus ***I (arutelu)
 6.Euroopa Tööjõuamet ***I (arutelu)
 7.Tervitus
 8.Hääletused
  8.1.Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika ***I (hääletus)
  8.2.ELi ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva kokkuleppe Genfi redaktsiooniga*** (hääletus)
  8.3.Liidu tegevus pärast ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga ***I (hääletus)
  8.4.ELi ja Filipiinide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** (hääletus)
  8.5.Rahvusvaheline oliiviõli- ja lauaoliivileping *** (hääletus)
  8.6.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Viorel Ștefan (hääletus)
  8.7.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ivana Maletić (hääletus)
  8.8.Liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse ***I (hääletus)
  8.9.Investeerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv) ***I (hääletus)
  8.10.Investeerimisfondide piiriülene turustamine (määrus) ***I (hääletus)
  8.11.Kapitalinõuded (määrus) ***I (hääletus)
  8.12.Kapitalinõuded (direktiiv) ***I (hääletus)
  8.13.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus) ***I (hääletus)
  8.14.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (direktiiv) ***I (hääletus)
  8.15.Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid ***I (hääletus)
  8.16.Euroopa järelevalveasutused ja finantsturud ***I (hääletus)
  8.17.Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I (hääletus)
  8.18.Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II) ***I (hääletus)
  8.19.Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv) ***I (hääletus)
  8.20.Investeerimisühingute usaldatavusnõuded (määrus) ***I (hääletus)
  8.21.Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus ***I (hääletus)
  8.22.Euroopa Tööjõuamet ***I (hääletus)
  8.23.Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil ***I (hääletus)
  8.24.Euroopa ettevõtlusstatistika määrus ***I (hääletus)
  8.25.OLAFi juurdlused ja koostöö Euroopa Prokuratuuriga ***I (hääletus)
  8.26.Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine ***I (hääletus)
  8.27.Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine ***I (hääletus)
  8.28.Lõhkeainete lähteainete turustamine ja kasutamine ***I (hääletus)
  8.29.Üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ***I (hääletus)
  8.30.ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas ***I (hääletus)
  8.31.ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas ***I (hääletus)
  8.32.Sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustik ***I (hääletus)
  8.33.Mootorsõidukite tüübikinnituse nõuded seoses üldise ohutusega ***I (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Olukord Mosambiigis, Malawis ja Zimbabwes pärast tsüklonit Idai (arutelu)
 14.Olukord Liibüas (arutelu)
 15.Golani kõrgendike tunnustamine Iisraeli territooriumina USA poolt ja Jordani Läänekalda asunduste võimalik annekteerimine (arutelu)
 16.Olukord Sudaanis (arutelu)
 17.Euroopa Parlamendi valimiste turvalisuse tagamine, pidades eelkõige silmas rahvusvahelise olukorraga seotud küberjulgeolekuohte (arutelu)
 18.Kodukorra tõlgendamine (järelmeetmed)
 19.Presidentuuri teadaanne
 20.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine ***I - Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I (arutelu)
 21.Turujärelevalve ja toodete vastavus ***I (arutelu)
 22.Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks ***I (arutelu)
 23.ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine ***I (arutelu)
 24.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (arutelu)
 25.Ravimite täiendava kaitse tunnistus ***I (arutelu)
 26.Julian Assange'i võimalik väljaandmine (arutelu)
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Viorel Ștefan
 2. lisa – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ivana Maletić


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.05.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega seoses eile õhtul Pariisi Jumalaema kirikut laastanud tulekahjuga. President tänas Euroopa Parlamendi nimel Pariisi tuletõrjujaid.


3. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmine dokument:

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) – JURI-komisjon - Raportöör: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Euroopa Ülemkogu 10. aprilli 2019. aasta kohtumise järeldused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 10. aprilli 2019. aasta kohtumise järeldused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega seoses Pariisi Jumalaema kiriku tulekahjuga.

Parlamendi president rõhutas Euroopa Parlamendi rolli tähtsust Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumislepingu üle peetavate läbirääkimiste protsessis.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel ja Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Gerard Batten fraktsiooni ENF nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok (president tänas Elmar Brokki viimase sõnavõtu eest), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen ja Gunnar Hökmark.

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.


5. Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus ***I (arutelu)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 15. novembril 2018 (15.11.2018 protokollipunkt 5.4).

Enrique Calvet Chambon tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Maria Arena (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Dennis Radtke fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen ja Christofer Fjellner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias ja Tania González Peñas.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Enrique Calvet Chambon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2019 protokollipunkt 8.21.


6. Euroopa Tööjõuamet ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 5.3).

Jeroen Lenaers tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jens Geier (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Karima Delli (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Angel Dzhambazki (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Emilian Pavel (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Jordi Solé (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), David Casa fraktsiooni PPE nimel, Georgi Pirinski fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas ja Marita Ulvskog.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka ja Notis Marias.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Jeroen Lenaers.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2019 protokollipunkt 8.22.


ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

7. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel aktivist Greta Thunbergi, kes viibis ametlike külaliste rõdul.

°
° ° °

Sõna võtsid Franck Proust ja Jean-Marie Cavada.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


8.1. Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0359)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.2. ELi ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva kokkuleppe Genfi redaktsiooniga*** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0360)

Parlament kiitis heaks Euroopa Liidu ühinemise nimetatud kokkuleppega.

Sõnavõtud

Marianne Thyssen (komisjoni liige) täpsustas komisjoni seisukohta.


8.3. Liidu tegevus pärast ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0361)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.4. ELi ja Filipiinide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Filipiini Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0362)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.5. Rahvusvaheline oliiviõli- ja lauaoliivileping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

Eleonora Forenza (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0363)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.6. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Viorel Ștefan (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Viorel Ştefan kontrollikoja liikmeks [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 180a lõige 1))
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (16.4.2019 protokolli 1. lisa)

Indrek Tarand (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

VIOREL ŞTEFANi KANDIDATUUR

Tagasi lükatud (P8_TA(2019)0364).


8.7. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ivana Maletić (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Ivana Maletić kontrollikoja liikmeks [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 180a lõige 1))
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (16.4.2019 protokolli 2. lisa)

VANA MALETIĆi KANDIDATUUR

Vastu võetud (P8_TA(2019)0365)

Sõnavõtud

Željana Zovko.


8.8. Liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0366)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.9. Investeerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0367)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Wolf Klinz (raportöör).


8.10. Investeerimisfondide piiriülene turustamine (määrus) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0368)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.11. Kapitalinõuded (määrus) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandluse ja avalikustamise nõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0369)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.12. Kapitalinõuded (direktiiv) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0370)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.13. Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014 seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0371)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Gunnar Hökmark (raportöör).


8.14. Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (direktiiv) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiive 98/26/EÜ, 2002/47/EÜ, 2012/30/EL, 2011/35/EL, 2005/56/EÜ, 2004/25/EÜ ja 2007/36/EÜ [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0372)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.15. Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite kohta [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0373)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.16. Euroopa järelevalveasutused ja finantsturud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti, ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0374)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Pervenche Berès (raportöör).


8.17. Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.18. Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0376)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.19. Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0377)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.20. Investeerimisühingute usaldatavusnõuded (määrus) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0378)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.21. Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 15. novembril 2018 (15.11.2018 protokollipunkt 5.4).

Sõna võttis Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgset kokkulepet.

Sõna võttis Enrique Calvet Chambon (raportöör), kes ei toetanud taotlust.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (157 poolt, 487 vastu, erapooltuid 7).

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0379)

Sõnavõtud

Enrique Calvet Chambon pärast hääletust.


8.22. Euroopa Tööjõuamet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 5.3).

ESIALGNE KOKKULEPE ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0380)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.23. Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1343/2011 ja (EL) nr 1380/2013 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

Arutelu toimus 15. jaanuaril 2018 (15.1.2018 protokolli punkt 13).

Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 16. jaanuaril 2018 (16.1.2018 protokollipunkt 5.3).

Gabriel Mato (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Sõna võttis Peter van Dalen (vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete esindaja), et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3 muudatusettepanekute hääletusele panekut enne esialgset kokkulepet.

Sõna võtsid Yannick Jadot ja Gabriel Mato, kes ei toetanud taotlust.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0381)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.24. Euroopa ettevõtlusstatistika määrus ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 19. aprillil 2018 (19.4.2018 protokollipunkt 10.10).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0382)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.25. OLAFi juurdlused ja koostöö Euroopa Prokuratuuriga ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlevat määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0383)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.26. Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 15. jaanuaril 2019 (15.1.2019 protokollipunkt 8.1).

Arutelu toimus 3. aprillil 2019 (3.4.2019 protokollipunkt 18).

ESIMESE LUGEMISE LÕPETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0384)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.27. Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö programm "Toll" [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 15. jaanuaril 2019 (15.1.2019 protokollipunkt 8.8).

Arutelu toimus 3. aprillil 2019 (3.4.2019 protokollipunkt 18).

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0385)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.28. Lõhkeainete lähteainete turustamine ja kasutamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0386)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Andrejs Mamikins (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.


8.29. Üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega valimitena kogutud individuaalsete andmete põhjal luuakse üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0387)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.30. ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas ***I (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, määrust (EL) 2016/399, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2018/XX [ETIASe määrus], määrust (EL) 2018/XX [riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda käsitlev SISi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

Arutelu toimus 27. märtsil 2019 (27.3.2019 protokollipunkt 24).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0388)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.31. ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas ***I (hääletus)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik ja muudetakse [määrust (EL) 2018/XX [Eurodaci määrus]], määrust (EL) 2018/XX [õiguskaitse valdkonda käsitlev SISi määrus], määrust (EL) 2018/XX [ECRIS-TCN-süsteemi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 31)

Arutelu toimus 27. märtsil 2019 (27.3.2019 protokollipunkt 24).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0389)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.32. Sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 32)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0390)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Cécile Kashetu Kyenge (raportöör) esines avaldusega kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel.


8.33. Mootorsõidukite tüübikinnituse nõuded seoses üldise ohutusega ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/... ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 33)

Róża Thun und Hohenstein (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0391)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Stanislav Polčák

Raport: Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Raport: Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Raport: Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Raport: Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Raport: Othmar Karas ja Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Raport: Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Raport: Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth ja Nicola Caputo

Raport: Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikin ja Jan Zahradil.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Euroopa Parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.32.)


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

11. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Mireille D'Ornano on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule, ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Olukord Mosambiigis, Malawis ja Zimbabwes pärast tsüklonit Idai (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Mosambiigis, Malawis ja Zimbabwes pärast tsüklonit Idai (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) ja Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, José Manuel Fernandes ja Carlos Zorrinho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria ja Ana Gomes.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Melania Gabriela Ciot.

Arutelu lõpetati.


14. Olukord Liibüas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Liibüas (2019/2693(RSP))

Sõna võttis Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant ja Kati Piri.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


15. Golani kõrgendike tunnustamine Iisraeli territooriumina USA poolt ja Jordani Läänekalda asunduste võimalik annekteerimine (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Golani kõrgendike tunnustamine Iisraeli territooriumina USA poolt ja Jordani Läänekalda asunduste võimalik annekteerimine (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Maria Arena, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek ja Kostas Papadakis.

Sõna võttis Federica Mogherini.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Arutelu lõpetati.


16. Olukord Sudaanis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Sudaanis (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Paul Rübig.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


17. Euroopa Parlamendi valimiste turvalisuse tagamine, pidades eelkõige silmas rahvusvahelise olukorraga seotud küberjulgeolekuohte (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Parlamendi valimiste turvalisuse tagamine, pidades eelkõige silmas rahvusvahelise olukorraga seotud küberjulgeolekuohte (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) ja Julian King (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Coelho ja Eugen Freund.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Paul Rübig kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Eugen Freund, kes vastas sellele, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias ja David McAllister, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bruno Gollnisch.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Julian King ja Melania Gabriela Ciot.

Arutelu lõpetati.


18. Kodukorra tõlgendamine (järelmeetmed)

Kodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande ja artikli 149a lõike 2 tõlgendused, mille esitas AFCO-komisjon, tehti teatavaks eelmise päeva istungil (15.4.2019 protokolli punkt 7).

Fraktsioon EFDD esitas kodukorra artikli 226 lõike 4 kohase 24-tunnise tähtaja jooksul vastuväite kodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande tõlgendusele.

Seetõttu pannakse tõlgendus hääletusele kolmapäeval, 17. aprillil 2019.

Kodukorra 149a lõikele 2 ei esitatud 24-tunnise tähtaja jooksul vastuväiteid. Seega loetakse kõnesolev tõlgendus vastuvõetuks.


19. Presidentuuri teadaanne

Parlamendi president andis teada, et DEVE-komisjoni ja BUDG-komisjoni ühisele seisukohale ELi Kesk-Aafrika Vabariigi usaldusfondi pikendamise kohta, mis tehti täiskogul teatavaks eile (15.4.2019 protokollipunkt 8), ei ole 24-tunnise tähtaja jooksul vastuväiteid esitatud.

Seega edastab president ametlikult nimetatud seisukoha Euroopa Komisjonile.


20. Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine ***I - Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dan Nica (A8-0401/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Esimene arutelu toimus 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 23).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 12. detsembril 2018 (12.12.2018 protokollipunkt 12.11 ja 12.12.2018 protokollipunkt 12.12).

Dan Nica ja Christian Ehler tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Carlos Moedas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lola Sánchez Caldentey (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Nils Torvalds (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Martina Dlabajová (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Henna Virkkunen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Lambert van Nistelrooij (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Elsi Katainen (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Liliana Rodrigues (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Jerzy Buzek fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni ja Željana Zovko.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić ja Alojz Peterle.

Sõna võtsid Carlos Moedas, Dan Nica ja Christian Ehler.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2019 protokollipunkt 8.3 ja 17.4.2019 protokollipunkt 8.4.


21. Turujärelevalve ja toodete vastavus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti tutvustas raportit.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võtsid Miroslav Mikolášik (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Maria Grapini.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Nicola Danti.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2019 protokollipunkt 8.5.


22. Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose tutvustas raportit.

Sõna võttis Francis Zammit Dimech (JURI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Mariya Gabriel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anna Záborská (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Philippe Juvin fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Nicola Danti.

Sõna võtsid Mariya Gabriel ja Christel Schaldemose.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2019 protokollipunkt 8.6.


23. ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/6/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitse-eeskirju ja paremini tagada nende täitmine [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Róża Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Daniel Dalton.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2019 protokollipunkt 8.7.


24. ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta) [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Esimene arutelu toimus 10. detsembril 2018 (10.12.2018 protokollipunkt 15).
Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 5.7).

Pilar Ayuso tutvustas raportit.

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Ricardo Serrão Santos (PECH-komisjoni arvamuse koostaja) ja Angélique Delahaye fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sirpa Pietikäinen ja Cristian-Silviu Buşoi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Pilar Ayuso.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2019 protokollipunkt 8.8.


25. Ravimite täiendava kaitse tunnistus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual tutvustas raportit.

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Tiemo Wölken (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias ja Alojz Peterle.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Luis de Grandes Pascual.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2019 protokollipunkt 8.9.


26. Julian Assange'i võimalik väljaandmine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Julian Assange'i võimalik väljaandmine (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, Stelios Kouloglou, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth Stelios Kouloglou sõnavõtu teemal ja selleks, et vastata tema poolt esitatud sinise kaardi küsimusele, ja Ana Miranda.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Kateřina Konečná.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Melania Gabriela Ciot.

Arutelu lõpetati.


27. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 637.987/OJME).


28. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


1. lisa Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Viorel Ștefan

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2. lisa Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ivana Maletić

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusalane teave