Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0397(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0386/2018

Внесени текстове :

A8-0386/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

4. Координация на системите за социална сигурност ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 11 декември 2018 г. (точка 5.2 от протокола от 11.12.2018 г.).

Guillaume Balas представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Sven Schulze, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Sven Schulze, относно провеждането на разискването, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom и Rina Ronja Kari.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins и David Coburn, от името на групата EFDD.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, относно провеждането на разискването, Ana Miranda и João Pimenta Lopes.

Изказаха се Marianne Thyssen и Guillaume Balas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 18.4.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 9.54 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация