Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0397(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0386/2018

Ingivna texter :

A8-0386/2018

Debatter :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

4. Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 11 december 2018 (punkt 5.2 i protokollet av den 11.12.2018).

Guillaume Balas redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Sven Schulze för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Sven Schulze, yttrade sig om genomförandet av debatten; Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom och Rina Ronja Kari.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins och David Coburn för EFDD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, yttrade sig om genomförandet av debatten; Ana Miranda och João Pimenta Lopes.

Talare: Marianne Thyssen och Guillaume Balas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 18.4.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.54.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 18 juli 2019Rättsligt meddelande