Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0400A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0020/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0020/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0410

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16.2. Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος I ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A8-0020/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0410)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου