Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. april 2019 - StrasbourgEndelig udgave

16. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


16.1. Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsprocedure med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - Del II ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A8-0190/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0409)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.2. Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - del I ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A8-0020/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORELØBIG AFTALE, ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0410)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.3. Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A8-0012/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0411)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.4. Gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

RÅDETS FORSLAG TIL FORORDNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0412)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets forordning.

Indlæg

Jean Arthuis (ordfører).


16.5. Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Rusland *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0413)

Parlamentet godkendte fornyelsen af aftalen.


16.6. Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0414)


16.7. Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: indførelse og praktisk anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af TRAN, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning af 13. marts 2019, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU i forbindelse med indførelsen og den praktiske anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Ansvarligt medlem: Dominique Riquet

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


16.8. Den europæiske grænse- og kystvagt ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

FORELØBIG AFTALE og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0415)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.9. Visumkodeks ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den11. december 2018 (punkt 5.14 i protokollen af 11.12.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0416)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Juan Fernando López Aguilar (ordfører).


16.10. Bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2115/2005 og Rådets forordning (EF) nr. 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0417)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.11. Regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORELØBIG AFTALE, ERKLÆRING FRA PARLAMENTET og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0418)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.12. Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Julia Reda (A8-0084/2019)

Forhandlingen fandt sted den 11. marts 2019 (punkt 19 i protokollen af 11.3.2019).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den13. marts 2019 (punkt 19.1 i protokollen af 13.3.2019).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0419)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.13. Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Transport- og Turismeudvalget. Ordførere: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu og Pavel Telička (A8-0409/2018)

Forhandlingen fandt sted den 11. december 2018 (punkt 21 i protokollen af 11.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den12. december 2018 (punkt 19.2 i protokollen af 12.12.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0420)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.14. Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0421)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse