Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

16. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


16.1. Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – II osa ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A8-0190/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0409)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.2. Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – I osa ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A8-0020/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

ESIALGNE KOKKULEPE, KOMISJONI AVALDUS ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0410)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.3. Teatavate õigusküsimuste valdkonnas kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artikliga 290 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A8-0012/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0411)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.4. 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmed seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust *** (hääletus)

Soovitus nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0412)

Parlament kiitis nõukogu määruse eelnõu heaks.

Sõnavõtud

Jean Arthuis (raportöör).


16.5. ELi ja Venemaa teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0413)

Parlament kiitis lepingu pikendamise heaks.


16.6. Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0414).


16.7. Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtt ja praktiline kasutamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas TRAN-komisjon (vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3) komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu ja praktilise kasutamisega (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) – Vastutav parlamendiliige: Dominique Riquet

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud.


16.8. Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

ESIALGNE KOKKULEPE ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0415)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.9. Viisaeeskiri ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 5.14).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0416)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Juan Fernando López Aguilar (raportöör).


16.10. Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2115/2005 ja (EÜ) nr 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0417)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.11. Normid, mis hõlbustavad finantsalase ja muu teabe kasutamist ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

ESIALGNE KOKKULEPE, EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0418)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.12. Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Julia Reda (A8-0084/2019)

Arutelu toimus 11. märtsil 2019 (11.3.2019 protokollipunkt 19).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 13. märtsil 2019 (13.3.2019 protokollipunkt 19.1).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0419)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.13. Euroopa ühendamise rahastu ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöörid: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička (A8-0409/2018)

Arutelu toimus 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 21).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 12. detsembril 2018 (12.12.2018 protokollipunkt 19.2).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0420)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.14. Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0421)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusalane teave