Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras

16. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


16.1. Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - II dalis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A8-0190/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0409)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.2. Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - I dalis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A8-0020/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, KOMISIJOS PAREIŠKIMAS ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0410)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.3. Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas prie SESV 290 straipsnio ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A8-0012/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0411)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.4. ES 2019m. bendrojo biudžeto vykdymas ir finansavimas, susiję su JK išstojimu iš Sąjungos *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0412).

Parlamentas pritarė Tarybos reglamento projektui.

Kalbėjo

Jean Arthuis (pranešėjas).


16.5. ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0413)

Parlamentas pritarė susitarimo atnaujinimui.


16.6. Europos investicijų banko statuto dalinis keitimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0414)


16.7. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimas ir naudojimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį pateikė TRAN komitetas – dėl 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimo ir naudojimo (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Atsakinga Parlamento narė: Dominique Riquet

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta


16.8. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0415)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.9. Vizų kodeksas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 5.14 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0416)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Juan Fernando López Aguilar (pranešėjas).


16.10. Išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) Nr. 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0417)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.11. Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, PARLAMENTO PAREIŠKIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0418)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.12. Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I (balsavimas)

Ataskaita dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Julia Reda (A8-0084/2019)

Diskusijos vyko 2019 m. kovo 11 d. (2019 03 11 protokolo 19 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2019 m. kovo 13 d. (2019 03 13 protokolo 19.1 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0419)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.13. Europos infrastruktūros tinklų priemonė ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjai: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ir Pavel Telička (A8-0409/2018)

Diskusijos vyko 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 21 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. gruodžio 12 d. (2018 12 12 protokolo 19.2 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0420)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.14. Kova su teroristinio turinio sklaida internete ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0421)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinis pranešimas