Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija

16. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


16.1. Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam — II daļa ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A8-0190/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0409).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.2. Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam – I daļa ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A8-0020/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, KOMISIJAS PAZIŅOJUMS un KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0410).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.3. Vairāku tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. pantam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A8-0012/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0411).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.4. ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2019. gadā saistībā ar AK izstāšanos no Savienības *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Budžeta komiteja. Referents: Jean Arthuis (A8-0197/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

PADOMES REGULAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0412).

Parlaments deva piekrišanu Padomes regulas projektam.

Uzstāšanās

Jean Arthuis (referents)


16.5. ES un Krievijas nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christian Ehler (A8-0188/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0413).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma pagarināšanai.


16.6. EIB Statūtu grozīšana * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0414).


16.7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešana un izmantošana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesniegusi TRAN komiteja, par Komisijas 2019. gada 13. marta deleģēto regulu, kas attiecībā uz sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešanu un izmantošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Atbildīgais deputāts: Dominique Riquet.

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


16.8. Eiropas Robežu un krasta apsardze ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0415).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.9. Vīzu kodekss ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018).

2018. gada 11. decembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (11.12.2018. protokola 5.14. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0416).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Juan Fernando López Aguilar (referents)


16.10. Saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2115/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0417).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.11. Noteikumi, kas atvieglo finanšu un citas informācijas izmantošanu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Emil Radev (A8-0442/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, PARLAMENTA PAZIŅOJUMS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0418).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.12. Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Julia Reda (A8-0084/2019).

Debates notika 2019. gada 11. martā (11.3.2019. protokola 19. punkts).
2019. gada 13. martā saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (13.3.2019. protokola 19.1. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0419).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.13. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Transporta un tūrisma komiteja. Referenti: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu un Pavel Telička (A8-0409/2018).

Debates notika 2018. gada 11. decembrī (11.12.2018. protokola 21. punkts).
2018. gada 12. decembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (12.12.2018. protokola 19.2. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.).

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0420).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.14. Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0193/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0421).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. augustsJuridisks paziņojums