Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 april 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

16. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


16.1. Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel II ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A8-0190/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0409)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.2. Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel I ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A8-0020/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARING VAN DE COMMISSIE en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0410)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.3. Aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 VWEU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A8-0012/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0411)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.4. Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie voor 2019 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie *** (stemming)

Aanbeveling over de ontwerpverordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPVERORDENING VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0412)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpverordening van de Raad.

Het woord werd gevoerd door:

Jean Arthuis (rapporteur).


16.5. Overeenkomst EU-Rusland voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot vernieuwing van de overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0413)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst.


16.6. Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0414)


16.7. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3, van het Reglement: invoering en operationeel gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie TRAN, overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 13 maart 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de invoering en het operationele gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen betreft (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Verantwoordelijk lid: Dominique Riquet

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


16.8. Europese grens- en kustwacht ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORLOPIG AKKOORD en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0415)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.9. Visumcode ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 11 december 2018 (punt 5.14 van de notulen van 11.12.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0416)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Juan Fernando López Aguilar (rapporteur).


16.10. Instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2115/2005 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1386/2007 van de Raad [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0417)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.11. Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARING VAN HET PARLEMENT en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0418)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.12. Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Julia Reda (A8-0084/2019)

Het debat heeft plaatsgevonden op 11 maart 2019 (punt 19 van de notulen van 11.3.2019).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 13 maart 2019 (punt 19.1 van de notulen van 13.3.2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0419)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.13. Connecting Europe Facility ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteurs: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu en Pavel Telička (A8-0409/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 21 van de notulen van 11.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 12 december 2018 (punt 19.2 van de notulen van 12.12.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0420)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.14. Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0421)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling