Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Skład grup politycznych
 4.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Debata z premierem Republiki Łotewskiej Krišjānisem Kariņšem na temat przyszłości Europy (debata)
 7.Skład grup politycznych
 8.Głosowanie
  8.1.Wykładnia Regulaminu: art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie (głosowanie)
  8.2.Protokół do Umowy między UE a Danią w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl i w sprawie systemu „Eurodac” *** (głosowanie)
  8.3.Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***I (głosowanie)
  8.4.Program realizacji programu „Horyzont Europa” ***I (głosowanie)
  8.5.Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów ***I (głosowanie)
  8.6.Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego ***I (głosowanie)
  8.7.Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów ***I (głosowanie)
  8.8.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (głosowanie)
  8.9.Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych ***I (głosowanie)
  8.10.Program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (głosowanie)
  8.11.Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I (głosowanie)
  8.12.Program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I (głosowanie)
  8.13.Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I (głosowanie)
  8.14.Program „Wymiar sprawiedliwości” ***I (głosowanie)
  8.15.Program „Prawa i Wartości” ***I (głosowanie)
  8.16.Liczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji międzyparlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (debata)
 14.Kodeks wizowy ***I (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Głosowanie
  16.1.Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część II ***I (głosowanie)
  16.2.Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część I ***I (głosowanie)
  16.3.Dostosowanie niektórych aktów prawnych w obszarze sprawiedliwości przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 TFUE ***I (głosowanie)
  16.4.Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii *** (głosowanie)
  16.5.Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE a Rosją *** (głosowanie)
  16.6.Zmiana Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego * (głosowanie)
  16.7.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Wdrażanie i eksploatacja współpracujących inteligentnych systemów transportowych (głosowanie)
  16.8.Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (głosowanie)
  16.9.Kodeks wizowy ***I (głosowanie)
  16.10.Środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku ***I (głosowanie)
  16.11.Zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji ***I (głosowanie)
  16.12.Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I (głosowanie)
  16.13.Instrument „Łącząc Europę” ***I (głosowanie)
  16.14.Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym ***I (głosowanie)
 17.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 18.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 19.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (debata)
 20.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (debata)
 21.Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek ***I (debata)
 22.Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek ***I (debata)
 23.Europejski Fundusz Obronny ***I (debata)
 24.Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych ***I - Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi ***I (debata)
 25.Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (debata)
 26.Program InvestEU ***I (debata)
 27.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (236 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (60 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (85 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (38 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (108 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (323 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (69 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (154 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (656 kb)
Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna