Показалец 
Протокол
PDF 345kWORD 89k
Сряда, 17 април 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Състав на политическите групи
 4.Координация на системите за социална сигурност ***I (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Дебат с министър-председателя на Латвия Кришианис Каринш относно бъдещето на Европа (разискване)
 7.Състав на политическите групи
 8.Време за гласуване
  8.1.Тълкуване на член 32, параграф 5, алинея първа, второ тире от Правилника за дейността на ЕП (гласуване)
  8.2.Протокол към Споразумението между ЕO и Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак *** (гласуване)
  8.3.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I (гласуване)
  8.4.Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (гласуване)
  8.5.Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите ***I (гласуване)
  8.6.Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги ***I (гласуване)
  8.7.По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС ***I (гласуване)
  8.8.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (гласуване)
  8.9.Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти ***I (гласуване)
  8.10.Космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I (гласуване)
  8.11.Програма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I (гласуване)
  8.12.Програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане ***I (гласуване)
  8.13.Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (гласуване)
  8.14.Програма „Правосъдие“ ***I (гласуване)
  8.15.Програма „Права и ценности“ ***I (гласуване)
  8.16.Брой на междупарламентарните делегации, на делегациите в съвместните парламентарни комитети и на делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и в многостранните парламентарни асамблеи (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Европейска гранична и брегова охрана ***I (разискване)
 14.Визов кодекс ***I (разискване)
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Време за гласуване
  16.1.Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II ***I (гласуване)
  16.2.Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на ЕС - част I ***I (гласуване)
  16.3.Адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на ЕС ***I (гласуване)
  16.4.Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза *** (гласуване)
  16.5.Споразумение за научно и техническо сътрудничество между ЕС и Русия *** (гласуване)
  16.6.Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка * (гласуване)
  16.7.Възражение срещу делегиран акт: внедряване и експлоатация на съвместни интелигентни транспортни системи (гласуване)
  16.8.Европейска гранична и брегова охрана ***I (гласуване)
  16.9.Визов кодекс ***I (гласуване)
  16.10.Мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***I (гласуване)
  16.11.Правила, улесняващи използването на финансова и друга информация ***I (гласуване)
  16.12.Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I (гласуване)
  16.13.Механизъм за свързване на Европа ***I (гласуване)
  16.14.Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн ***I (гласуване)
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (разискване)
 20.Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (разискване)
 21.Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ***I (разискване)
 22.Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I (разискване)
 23.Европейски фонд за отбрана ***I (разискване)
 24.Експозиции под формата на покрити облигации ***I - Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации ***I (разискване)
 25.Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (разискване)
 26.Програма InvestEU ***I (разискване)
 27.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.37 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, относно Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano и Soraya Post, от името на групата S&D, относно Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, относно Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства (B8-0260/2019).

II.   Камерун (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно положението в Камерун (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, относно Камерун (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Maria Arena, от името на групата S&D, относно Камерун (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно Камерун (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, относно Камерун (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, относно Камерун (B8-0254/2019).

III.   Бруней (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, относно Бруней (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно положението в Бруней (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, относно Бруней (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно Бруней (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D, относно Бруней (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно Бруней (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, относно Бруней (B8-0251/2019).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Състав на политическите групи

Jane Collins вече не е член на групата ENF и се присъединява към групата EFDD, считано от 17 април 2019 г.

Elisabetta Gardini вече не е член на групата PPE и се присъединява към групата ECR, считано от 17 април 2019 г.


4. Координация на системите за социална сигурност ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 11 декември 2018 г. (точка 5.2 от протокола от 11.12.2018 г.).

Guillaume Balas представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Sven Schulze, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Sven Schulze, относно провеждането на разискването, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom и Rina Ronja Kari.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins и David Coburn, от името на групата EFDD.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, относно провеждането на разискването, Ana Miranda и João Pimenta Lopes.

Изказаха се Marianne Thyssen и Guillaume Balas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 18.4.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 9.54 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 10.07 ч.


6. Дебат с министър-председателя на Латвия Кришианис Каринш относно бъдещето на Европа (разискване)

Дебат с министър-председателя на Латвия Кришианис Каринш относно бъдещето на Европа (2019/2673(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказа се Krišjānis Kariņš (Министър-председател на Латвия).

Изказа се Jean-Claude Juncker (председател на Комисията).

Председателят изказа благодарност на Jean-Claude Juncker за неговото участие и сътрудничество.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Bruno Gollnisch, независим член на ЕП.

Изказа се Krišjānis Kariņš.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul RübigHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes Hanso и Hannes Hanso.

Изказа се Krišjānis Kariņš.

Председателят направи кратко изявление относно серията от разисквания на тема бъдещето на Европа.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател


7. Състав на политическите групи

David Borrelli вече не е e независим член и се присъедини към групата ALDE, считано от 17 април 2019 г.

°
° ° °

Изказаха се Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl и Fabio Massimo Castaldo.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


8.1. Тълкуване на член 32, параграф 5, алинея първа, второ тире от Правилника за дейността на ЕП (гласуване)

Тълкуване на член 32, параграф 5, алинея първа, второ тире от Правилника за дейността на ЕП

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ТЪЛКУВАНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0393)


8.2. Протокол към Споразумението между ЕO и Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване P8_TA(2019)0394)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


8.3. Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dan Nica (A8-0401/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 11 декември 2018 г. (точка 23 от протокола от 11.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 12 декември 2018 г. (точка 12.11 от протокола от 12.12.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0395)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.4. Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 11 декември 2018 г. (точка 23 от протокола от 11.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 12 декември 2018 г. (точка 12.12 от протокола от 12.12.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0396)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.5. Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

Изказаха се Marco Zullo, от името на групата EFDD, за да поиска измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение, в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Nicola Danti (докладчик), срещу това искане.

Парламентът отхвърля искането

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0397)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.6. Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0398)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.7. По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

Изказаха се Róża Thun und Hohenstein, от името на над 38 членове на ЕП, за да поиска измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение, в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Daniel Dalton (докладчик), срещу това искане.

С поименно гласуване (295 гласа „за“, 331 гласа „против“, 17 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0399)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.8. Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 10 декември 2018 г. (точка 15 от протокола от 10.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 11 декември 2018 г. (точка 5.7 от протокола от 11.12.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0400)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.9. Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0401)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Luis de Grandes Pascual (докладчик).


8.10. Космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 12 декември 2018 г. (точка 28 от протокола от 12.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 13 декември 2018 г. (точка 9.3 от протокола от 13.12.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0402)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Преди гласуването, Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).


8.11. Програма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Разискването се състоя на 12 декември 2018 г. (точка 29 от протокола от 12.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 13 декември 2018 (точка 9.4 от протокола от 13.12.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0403)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Преди гласуването, Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).


8.12. Програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Разискването се състоя на 16 януари 2019 г. (точка 30 от протокола от 16.1.2019 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 17 януари 2019 г. (точка 10.9 от протокола от 17.1.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0404)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.13. Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Разискването се състоя на 10 декември 2018 г. (точка 13 от протокола от 10.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 11 декември 2018 г. (точка 5.5 от протокола от 11.12.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0405)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Преди гласуването, Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).


8.14. Програма „Правосъдие“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Josef Weidenholzer и Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 13 февруари 2019 г. (точка 8.15 от протокола от 13.2.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0406)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.15. Програма „Права и ценности“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Разискването се състоя на 16 януари 2019 г. (точка 31 от протокола от 16.1.2019 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 17 януари 2019 г. (точка 10.10 от протокола от 17.1.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0407)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.16. Брой на междупарламентарните делегации, на делегациите в съвместните парламентарни комитети и на делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и в многостранните парламентарни асамблеи (гласуване)

Предложение за решение, внесено в съответствие с членове 212 и 214 от Правилника за дейността от Председателския съвет, относно броя на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети, делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и делегациите в многостранните парламентарни асамблеи (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0408)


9. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa и Daniel Hannan

Доклад Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Доклад Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Доклад Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer и Jiří Pospíšil

Доклад Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Доклад Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria и Nicola Caputo.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.32 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Европейска гранична и брегова охрана ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Jens Geier (докладчик по становището на комисията BUDG), Carlos Coelho, от името на групата PPE, Péter Niedermüller, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Diane James, от името на групата EFDD, Giancarlo Scottà, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Ангел Джамбазки, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge и Емил Радев.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward и Željana Zovko.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Roberta Metsola.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.8 от протокола от 17.4.2019 г.


14. Визов кодекс ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 11 декември 2018 г. (точка 5.14 от протокола от 11.12.2018 г.).

Juan Fernando López Aguilar представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Isabella De Monte, от името на групата S&D, Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Tim Aker, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge и Ruža Tomašić.

Изказаха се Miguel Arias Cañete (член на Комисията) и Juan Fernando López Aguilar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.9 от протокола от 17.4.2019 г.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

15. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.10 ч.

Изказаха се Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda и Stelios Kouloglou.


16. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


16.1. Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A8-0190/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0409)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.2. Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на ЕС - част I ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A8-0020/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0410)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.3. Адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на ЕС ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A8-0012/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0411)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.4. Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0412)

Парламентът даде съгласието си за проекта на регламент на Съвета.

Изказвания

Jean Arthuis (докладчик).


16.5. Споразумение за научно и техническо сътрудничество между ЕС и Русия *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0413)

Парламентът дава съгласието си за подновяване на споразумението.


16.6. Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0414)


16.7. Възражение срещу делегиран акт: внедряване и експлоатация на съвместни интелигентни транспортни системи (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията TRAN, съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността, относно делегирания регламент на Комисията от 13 март 2019 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внедряването и експлоатацията на съвместни интелигентни транспортни системи (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Отговорен член на ЕП: Dominique Riquet

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


16.8. Европейска гранична и брегова охрана ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0415)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.9. Визов кодекс ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 11 декември 2018 г. (точка 5.14 от протокола от 11.12.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0416)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Juan Fernando López Aguilar (докладчик).


16.10. Мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0417)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.11. Правила, улесняващи използването на финансова и друга информация ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Емил Радев (A8-0442/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0418)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.12. Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Julia Reda (A8-0084/2019)

Разискването се проведе на 11 март 2019 г. (точка 19 от протокола от 11.3.2019 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 13 март 2019 г. (точка 19.1 от протокола от 13.3.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0419)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.13. Механизъм за свързване на Европа ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчици: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu и Pavel Telička (A8-0409/2018)

Разискването се проведе на 11 декември 2018 г. (точка 21 от протокола от 11.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 12 декември 2018 г. (точка 19.2 от протокола от 12.12.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0420)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.14. Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0421)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


17. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Устните обяснения на вот ще се проведат четвъртък 18 април 2019.


18. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


19. Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 14 ноември 2018 г. (точка 8 от протокола от 14.11.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 14 ноември 2018 г. (точка 14.7 от протокола от 14.11.2018 г.).

Bas Eickhout представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се Henna Virkkunen (докладчик по становище на комисията TRAN), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, и Nils Torvalds, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Liese, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Oscar Lancini, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Peter Liese, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria и Seán Kelly.

Изказаха се Miguel Arias Cañete и Bas Eickhout.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 18.4.2019 г.


20. Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 24 октомври 2018 г. (точка 23 от протокола от 24.10.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 25 октомври 2018 г. (точка 13.8 от протокола от 25.10.2018 г.).

Andrzej Grzyb представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Markus Pieper, от името на групата PPE, Seb Dance, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, и Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се Tiemo Wölken и Christel Schaldemose.

Изказаха се Violeta Bulc и Andrzej Grzyb.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 18.4.2019 г.


21. Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Емил Радев, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, и Ralph Packet, от името на групата ECR.

Изказаха се Věra Jourová и Tadeusz Zwiefka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 18.4.2019 г.


22. Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 17 януари 2019 г. (точка 10.6 от протокола от 17.1.2019 г.).

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказа се Olle Ludvigsson (докладчик по становището на комисията ECON).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Michael Detjen, от името на групата S&D, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, и Емил Радев.

Изказаха се Věra Jourová и Evelyn Regner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 18.4.2019 г.


23. Европейски фонд за отбрана ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 11 декември 2018 г. (точка 22 от протокола от 11.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 12 декември 2018 г. (точка 19.1 от протокола от 12.12.2018 г.).

Zdzisław Krasnodębski представи доклада.

Изказа се David McAllister (докладчик по становището на комисията AFET).

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се Alain Lamassoure (докладчик по становището на комисията BUDG), Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Edouard Martin, от името на групата S&D, Dominique Riquet, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler и Dariusz Rosati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias и Dobromir Sośnierz.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и Zdzisław Krasnodębski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 от протокола от 18.4.2019 г.


24. Експозиции под формата на покрити облигации ***I - Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke представя докладите.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Alfred Sant, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Stefan Gehrold и Pervenche Berès.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и Bernd Lucke.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.11 от протокола от 18.4.2019 г и точка 10.12 от протокола от 18.4.2019 г.


25. Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000003/2019) зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Съвета: Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (B8-0019/2019)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000004/2019) зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Комисията: Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo и Danuta Maria Hübner развиха въпросите.

George Ciamba (действащ председател на Съвета) и Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се Maite Pagazaurtundúa, от името на групата ALDE, Diane James, от името на групата EFDD, и Jiří Pospíšil.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и George Ciamba.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, относно преговорите със Съвета и Комисията по законодателното предложение за регламент относно правото на Европейския парламент да предприема разследване (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.20 от протокола от 18.4.2019 г.


26. Програма InvestEU ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes представи доклада.

Едно първоначално разискване беше проведено на 15 януари 2019 г. (точка 16 от протокола от 15.1.2019 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 16 януари 2019 г. (точка 21.3 от протокола от 16.1.2019 г.).

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказа се Elena Gentile (докладчик по становището на комисията REGI).

Roberto Gualtieri представи доклада.

Изказаха се Othmar Karas, от името на групата PPE, Karine Gloanec Maurin, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda и Paul Rübig.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и José Manuel Fernandes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 18.4.2019 г.

°
° ° °

Изказа се Paul Rübig.


27. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 31, параграф 6 от Финансовия регламент Съветът на ЕС е информирал бюджетния орган за одобрението на трансферите на бюджетни кредити DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 и DEC 08/2019 - Раздел III - Комисия.


28. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 637.987/OJJE).


29. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.19 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Hookem, Karlsson, Майдел, Ponga

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация