Seznam 
Zápis
PDF 307kWORD 85k
Středa, 17. dubna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Členství v politických skupinách
 4.Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Rozprava s lotyšským premiérem Krišjānisem Kariņšem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Členství v politických skupinách
 8.Hlasování
  8.1.Výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu (hlasování)
  8.2.Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“ *** (hlasování)
  8.3.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I (hlasování)
  8.4.Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (hlasování)
  8.5.Dozor nad trhem a soulad výrobků ***I (hlasování)
  8.6.Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb ***I (hlasování)
  8.7.Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ***I (hlasování)
  8.8.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (hlasování)
  8.9.Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky ***I (hlasování)
  8.10.Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program ***I (hlasování)
  8.11.Program Digitální Evropa na období 2021–2027 ***I (hlasování)
  8.12.Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I (hlasování)
  8.13.Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (hlasování)
  8.14.Program Spravedlnost ***I (hlasování)
  8.15.Program Práva a hodnoty ***I (hlasování)
  8.16.Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a ve vícestranných parlamentních shromážděních (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (rozprava)
 14.Vízový kodex ***I (rozprava)
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Hlasování
  16.1.Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie – část II ***I (hlasování)
  16.2.Přizpůsobení řady právních aktů právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I ***I (hlasování)
  16.3.Přizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článku 290 Smlouvy o fungování EU ***I (hlasování)
  16.4.Plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie *** (hlasování)
  16.5.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem *** (hlasování)
  16.6.Změna statutu Evropské investiční banky * (hlasování)
  16.7.Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů (hlasování)
  16.8.Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (hlasování)
  16.9.Vízový kodex ***I (hlasování)
  16.10.Ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku ***I (hlasování)
  16.11.Pravidla usnadňující používání finančních a dalších informací ***I (hlasování)
  16.12.Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I (hlasování)
  16.13.Nástroj pro propojení Evropy ***I (hlasování)
  16.14.Prevence šíření teroristického obsahu online ***I (hlasování)
 17.Vysvětlení hlasování
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 19.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (rozprava)
 20.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (rozprava)
 21.Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností ***I (rozprava)
 22.Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení ***I (rozprava)
 23.Evropský obranný fond ***I (rozprava)
 24.Expozice v krytých dluhopisech ***I – Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi ***I (rozprava)
 25.Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (rozprava)
 26.Program InvestEU ***I (rozprava)
 27.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:37.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga a Branislav Škripek za skupinu ECR o Číně, zejména situaci náboženských a etnických menšin (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o Číně, zejména situaci náboženských a etnických menšin (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL o Číně, zejména situaci náboženských a etnických menšin (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano a Soraya Post za skupinu S&D o Číně, zejména situaci náboženských a etnických menšin (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė a Inese Vaidere za skupinu PPE o Číně, zejména situaci náboženských a etnických menšin (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE o Číně, zejména situaci náboženských a etnických menšin (B8-0260/2019).

II.   Kamerun (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga a Branislav Škripek za skupinu ECR o situaci v Kamerunu (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL o Kamerunu (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Maria Arena za skupinu S&D o Kamerunu (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o Kamerunu (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE o Kamerunu (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE o Kamerunu (B8-0254/2019).

III.   Brunej (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o Bruneji (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga a Branislav Škripek za skupinu ECR o situaci v Bruneji (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL o Bruneji (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o Bruneji (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D o Bruneji (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o Bruneji (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE o Bruneji (B8-0251/2019).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Členství v politických skupinách

Jane Collins již není členkou skupiny ENF a s platností od 17. dubna 2019 se stala členkou skupiny EFDD.

Elisabetta Gardini již není členkou skupiny PPE a s platností od 17. dubna 2019 se stala členkou skupiny ECR.


4. Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 11. prosince 2018 (bod 5.2 zápisu ze dne 11.12.2018).

Guillaume Balas uvedl zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Sven Schulze za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Sven Schulze k vedení rozpravy, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom a Rina Ronja Kari.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins a David Coburn za skupinu EFDD.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers k vedení rozpravy, Ana Miranda a João Pimenta Lopes.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Guillaume Balas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.5 zápisu ze dne 18.4.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:54.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 10:07.


6. Rozprava s lotyšským premiérem Krišjānisem Kariņšem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s lotyšským premiérem Krišjānisem Kariņšem o budoucnosti Evropy (2019/2673(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupil Krišjānis Kariņš (lotyšský premiér).

Vystoupil Jean-Claude Juncker (předseda Komise).

Předseda Jeanu-Claudovi Junckerovi poděkoval za jeho angažovanost a spolupráci.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec.

Vystoupil Krišjānis Kariņš.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul RübigHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes Hanso a Hannes Hanso.

Vystoupil Krišjānis Kariņš.

Předseda učinil krátké prohlášení k řadě rozprav o budoucnosti Evropy.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda


7. Členství v politických skupinách

David Borrelli již nezasedá mezi nezařazenými poslanci a s platností od 17. dubna 2019 se stal členem skupiny ALDE.

°
° ° °

Vystoupili: Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl a Fabio Massimo Castaldo.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


8.1. Výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu (hlasování)

Výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

VÝKLAD

schválen (P8_TA(2019)0393)


8.2. Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“ *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému „Eurodac“ pro účely vymáhání práva [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním ((P8_TA(2019)0394))

Parlament schválil uzavření protokolu.


8.3. Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Dan Nica (A8-0401/2018)

První rozprava se konala dne11. prosince 2018 (bod 23 zápisu ze dne 11.12.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne12. prosince 2018 (bod 12.11 zápisu ze dne 12.12.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2019)0395)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.4. Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A8-0410/2018)

První rozprava se konala dne11. prosince 2018 (bod 23 zápisu ze dne 11.12.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne12. prosince 2018 (bod 12.12 zápisu ze dne 12.12.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0396)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.5. Dozor nad trhem a soulad výrobků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

Vystoupili: Marco Zullo za skupinu EFDD s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou, a Nicola Danti (zpravodaj) proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0397)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.6. Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0398)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.7. Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

Vystoupili: Róża Thun und Hohenstein jménem více než 38 poslanců s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou, a Daniel Dalton (zpravodaj) proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 295, proti: 331, zdrželo se: 17).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0399)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.8. Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

První rozprava se konala dne10. prosince 2018 (bod 15 zápisu ze dne 10.12.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne11. prosince 2018 (bod 5.7 zápisu ze dne 11.12.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0400)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.9. Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0401)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Luis de Grandes Pascual (zpravodaj).


8.10. Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

První rozprava se konala dne12. prosince 2018 (bod 28 zápisu ze dne 12.12.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne13. prosince 2018 (bod 9.3 zápisu ze dne 13.12.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0402)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Před hlasováním Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).


8.11. Program Digitální Evropa na období 2021–2027 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Rozprava se konala dne 12. prosince 2018 (bod 29 zápisu ze dne 12.12.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne13. prosince 2018 (bod 9.4 zápisu ze dne 13.12.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schváleno (P8_TA(2019)0403)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Před hlasováním Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).


8.12. Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Rozprava se konala dne 16. ledna 2019 (bod 30 zápisu ze dne 16.1.2019).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne17. ledna 2019 (bod 10.9 zápisu ze dne 17.1.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schváleno (P8_TA(2019)0404)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.13. Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Rozprava se konala dne 10. prosince 2018 (bod 13 zápisu ze dne 10.12.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne11. prosince 2018 (bod 5.5 zápisu ze dne 11.12.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0405)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Před hlasováním Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).


8.14. Program Spravedlnost ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Josef Weidenholzer a Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne13. února 2019 (bod 8.15 zápisu ze dne 13.2.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0406)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.15. Program Práva a hodnoty ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Rozprava se konala dne 16. ledna 2019 (bod 31 zápisu ze dne 16.1.2019).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne17. ledna 2019 (bod 10.10 zápisu ze dne 17.1.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0407)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.16. Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a ve vícestranných parlamentních shromážděních (hlasování)

Návrh rozhodnutí, který v souladu s články 212 a 214 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o počtu meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a vícestranných parlamentních shromážděních (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0408)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa a Daniel Hannan

zpráva Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

zpráva Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

zpráva Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer a Jiří Pospíšil

zpráva Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

zpráva Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria a Nicola Caputo.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:32.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola uvedla zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Jens Geier (zpravodaj výboru BUDG), Carlos Coelho za skupinu PPE, Péter Niedermüller za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, která odmítla otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Bill Etheridge, Diane James za skupinu EFDD, Giancarlo Scottà za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, která odmítla otázku, kterou chtěla zvednutím modré karty položit Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge a Emil Radev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward a Željana Zovko.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Roberta Metsola.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.8 zápisu ze dne 17.4.2019.


14. Vízový kodex ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Věc byla vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu dne 11. prosince 2018 (bod 5.14 zápisu ze dne 11.12.2018).

Juan Fernando López Aguilar uvedl zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Isabella De Monte za skupinu S&D, Heinz K. Becker za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Tim Aker za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete (člen Komise) a Juan Fernando López Aguilar.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.9 zápisu ze dne 17.4.2019.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

15. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:10.

Vystoupili: Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda a Stelios Kouloglou.


16. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


16.1. Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie – část II ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A8-0190/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0409)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.2. Přizpůsobení řady právních aktů právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A8-0020/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, PROHLÁŠENÍ KOMISE a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schváleno (P8_TA(2019)0410)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.3. Přizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článku 290 Smlouvy o fungování EU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A8-0012/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0411)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.4. Plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie *** (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0412)

Parlament schválil návrh nařízení Rady.

Vystoupení

Jean Arthuis (zpravodaj).


16.5. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0413)

Parlament schválil obnovení dohody.


16.6. Změna statutu Evropské investiční banky * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0414)


16.7. Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložil výbor TRAN, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 13. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Odpovědná poslankyně: Dominique Riquet

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


16.8. Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schváleno (P8_TA(2019)0415)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.9. Vízový kodex ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne11. prosince 2018 (bod 5.14 zápisu ze dne 11.12.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0416)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Juan Fernando López Aguilar (zpravodaj).


16.10. Ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0417)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.11. Pravidla usnadňující používání finančních a dalších informací ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Emil Radev (A8-0442/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, PROHLÁŠENÍ PARLAMENTU a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0418)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.12. Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Julia Reda (A8-0084/2019)

Rozprava se konala dne 11. března 2019 (bod 19 zápisu ze dne 11.3.2019).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne13. března 2019 (bod 19.1 zápisu ze dne 13.3.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0419)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.13. Nástroj pro propojení Evropy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajové: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička (A8-0409/2018)

Rozprava se konala dne 11. prosince 2018 (bod 21 zápisu ze dne 11.12.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne12. prosince 2018 (bod 19.2 zápisu ze dne 12.12.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0420)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.14. Prevence šíření teroristického obsahu online ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0421)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


17. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve čtvrtek 18. dubna 2019.


18. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


19. Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

První rozprava se konala dne14. listopadu 2018 (bod 8 zápisu ze dne 14.11.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne14. listopadu 2018 (bod 14.7 zápisu ze dne 14.11.2018).

Bas Eickhout uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Henna Virkkunen (zpravodajka výboru TRAN), Christofer Fjellner za skupinu PPE, Damiano Zoffoli za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, a Nils Torvalds za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupili: Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Liese, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Oscar Lancini za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Peter Liese, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria a Seán Kelly.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Bas Eickhout.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 18.4.2019.


20. Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

První rozprava se konala dne 24. října 2018 (bod 23 zápisu ze dne 24.10.2018).
Věc byla vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu dne 25. října 2018 (bod 13.8 zápisu ze dne 25.10.2018).

Andrzej Grzyb uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Markus Pieper za skupinu PPE, Seb Dance za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, a Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Tiemo Wölken a Christel Schaldemose.

Vystoupili: Violeta Bulc a Andrzej Grzyb.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 18.4.2019.


21. Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, a Ralph Packet za skupinu ECR.

Vystoupili: Věra Jourová a Tadeusz Zwiefka.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 18.4.2019.


22. Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 17. ledna 2019 (bod 10.6 zápisu ze dne 17.1.2019).

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupil Olle Ludvigsson (zpravodaj výboru ECON).

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Michael Detjen za skupinu S&D, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, a Emil Radev.

Vystoupily: Věra Jourová a Evelyn Regner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 18.4.2019.


23. Evropský obranný fond ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

První rozprava se konala dne 11. prosince 2018 (bod 22 zápisu ze dne 11.12.2018).
Věc byla vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu dne 12. prosince 2018 (bod 19.1 zápisu ze dne 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski uvedl zprávu.

Vystoupil David McAllister (zpravodaj výboru AFET).

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Alain Lamassoure (zpravodaj výboru BUDG), Françoise Grossetête za skupinu PPE, Edouard Martin za skupinu S&D, Dominique Riquet za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Jonathan Bullock za skupinu EFDD, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler a Dariusz Rosati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias a Dobromir Sośnierz.

Vystoupili: Elżbieta Bieńkowska a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.10 zápisu ze dne 18.4.2019.


24. Expozice v krytých dluhopisech ***I – Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke uvedl zprávy.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Alfred Sant za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Stefan Gehrold a Pervenche Berès.

Vystoupili: Elżbieta Bieńkowska a Bernd Lucke.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.11 zápisu ze dne 18.4.2019 a bod 10.12 zápisu ze dne 18.4.2019.


25. Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000003/2019), kterou pokládá Danuta Maria Hübner za výbor AFCO Radě: Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (B8-0019/2019)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000004/2019), kterou pokládá Danuta Maria Hübner za výbor AFCO Komisi: Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo a Danuta Maria Hübner rozvinuli otázky.

George Ciamba (úřadující předseda Rady) a Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Maite Pagazaurtundúa za skupinu ALDE, Diane James za skupinu EFDD, a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupil Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL.

Vystoupili: Elżbieta Bieńkowska a George Ciamba.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Danuta Maria Hübner za výbor AFCO o jednáních s Radou a Komisí o legislativním návrhu týkajícím se vyšetřovacího práva Evropského parlamentu (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.20 zápisu ze dne 18.4.2019.


26. Program InvestEU ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes uvedl zprávu.

První rozprava se konala dne 15. ledna 2019 (bod 16 zápisu ze dne 15.1.2019).
Věc byla vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu dne 16. ledna 2019 (bod 21.3 zápisu ze dne 16.1.2019).

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupila Elena Gentile (zpravodajka výboru REGI).

Roberto Gualtieri uvedl zprávu.

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Karine Gloanec Maurin za skupinu S&D, Ralph Packet za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda a Paul Rübig.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Elżbieta Bieńkowska a José Manuel Fernandes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.13 zápisu ze dne 18.4.2019.

°
° ° °

Vystoupil Paul Rübig.


27. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 31 odst. 6 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 a DEC 08/2019 - oddíl III – Komise.


28. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 637.987/OJJE).


29. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:19.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění