Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 303kWORD 84k
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Fraktsioonide koosseis
 4.Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ***I (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Euroopa tuleviku teemaline arutelu Läti peaministri Krišjānis Kariņšiga (arutelu)
 7.Fraktsioonide koosseis
 8.Hääletused
  8.1.Kodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande tõlgendus (hääletus)
  8.2.Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist ning Eurodac-süsteemi käsitleva ELi ja Taani vahelise lepingu protokoll *** (hääletus)
  8.3.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine ***I (hääletus)
  8.4.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I (hääletus)
  8.5.Turujärelevalve ja toodete vastavus ***I (hääletus)
  8.6.Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks ***I (hääletus)
  8.7.ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine ***I (hääletus)
  8.8.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (hääletus)
  8.9.Ravimite täiendava kaitse tunnistus ***I (hääletus)
  8.10.Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I (hääletus)
  8.11.Digitaalse Euroopa programm ajavahemikuks 2021–2027 ***I (hääletus)
  8.12.Maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ ***I (hääletus)
  8.13.Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) ***I (hääletus)
  8.14.Õigusprogramm ***I (hääletus)
  8.15.Õiguste ja väärtuste programm ***I (hääletus)
  8.16.Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arv (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I (arutelu)
 14.Viisaeeskiri ***I (arutelu)
 15.Istungi jätkamine
 16.Hääletused
  16.1.Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – II osa ***I (hääletus)
  16.2.Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – I osa ***I (hääletus)
  16.3.Teatavate õigusküsimuste valdkonnas kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artikliga 290 ***I (hääletus)
  16.4.2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmed seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust *** (hääletus)
  16.5.ELi ja Venemaa teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping *** (hääletus)
  16.6.Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine * (hääletus)
  16.7.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtt ja praktiline kasutamine (hääletus)
  16.8.Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I (hääletus)
  16.9.Viisaeeskiri ***I (hääletus)
  16.10.Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (hääletus)
  16.11.Normid, mis hõlbustavad finantsalase ja muu teabe kasutamist ***I (hääletus)
  16.12.Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I (hääletus)
  16.13.Euroopa ühendamise rahastu ***I (hääletus)
  16.14.Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine ***I (hääletus)
 17.Selgitused hääletuse kohta
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 19.Uute raskesõidukite CO2-heitenormid ***I (arutelu)
 20.Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (arutelu)
 21.Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses ***I (arutelu)
 22.Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised ***I (arutelu)
 23.Euroopa Kaitsefond ***I (arutelu)
 24.Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid ***I - Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve ***I (arutelu)
 25.Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle (arutelu)
 26.InvestEU ***I (arutelu)
 27.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.37.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega (B8-0260/2019).

II.   Kamerun (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Kamerunis (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel Kameruni kohta (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel Kameruni kohta (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel Kameruni kohta (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun ja Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel Kameruni kohta (B8-0253/2019);

—    Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel Kameruni kohta (B8-0254/2019).

III.   Brunei (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel Brunei kohta (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Bruneis (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel Brunei kohta (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel Brunei kohta (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel Brunei kohta (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel Brunei kohta (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel Brunei kohta (B8-0251/2019).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Fraktsioonide koosseis

Jane Collins ei ole enam fraktsiooni ENF liige, vaid kuulub alates 17. aprillist 2019 fraktsiooni EFDD.

Elisabetta Gardini ei ole enam fraktsiooni PPE liige, vaid kuulub alates 17. aprillist 2019 fraktsiooni ECR.


4. Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 5.2).

Guillaume Balas tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sven Schulze fraktsiooni PPE nimel, Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sven Schulze (arutelu korralduse teemal), Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom ja Rina Ronja Kari.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins ja David Coburn fraktsiooni EFDD nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers (arutelu korralduse teemal), Ana Miranda ja João Pimenta Lopes.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Guillaume Balas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.5.

(Istung katkestati kell 9.54.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 10.07.


6. Euroopa tuleviku teemaline arutelu Läti peaministri Krišjānis Kariņšiga (arutelu)

Euroopa tuleviku teemaline arutelu Läti peaministri Krišjānis Kariņšiga (2019/2673(RSP))

Juhataja võttis arutelu sissejuhatuseks lühidalt sõna.

Sõna võttis Krišjānis Kariņš (Läti Vabariigi peaminister).

Sõna võttis Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Juhataja tänas Jean-Claude Junckerit osalemise ja koostöö eest.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Krišjānis Kariņš.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul RübigHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes Hanso ja Hannes Hanso.

Sõna võttis Krišjānis Kariņš.

Juhataja tegi Euroopa tulevikku käsitlevate arutelude seeria kohta lühikese avalduse.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident


7. Fraktsioonide koosseis

David Borrelli ei ole enam fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige, vaid kuulub alates 17. aprillist 2019 fraktsiooni ALDE.

°
° ° °

Sõna võtsid Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl ja Fabio Massimo Castaldo.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


8.1. Kodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande tõlgendus (hääletus)

Kodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande tõlgendus.

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

TÕLGENDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0393).


8.2. Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist ning Eurodac-süsteemi käsitleva ELi ja Taani vahelise lepingu protokoll *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli sõlmimise kohta, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0394).

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


8.3. Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dan Nica (A8-0401/2018)

Esimene arutelu toimus 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 23).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 12. detsembril 2018 (12.12.2018 protokollipunkt 12.11).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0395)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.4. Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Esimene arutelu toimus 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 23).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 12. detsembril 2018 (12.12.2018 protokollipunkt 12.12).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0396)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.5. Turujärelevalve ja toodete vastavus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

Sõna võtsid Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, kes esitas kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 3 taotluse, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgset kokkulepet, ja Nicola Danti (raportöör), kes oli selle ettepaneku vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0397)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.6. Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0398)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.7. ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/6/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitse-eeskirju ja paremini tagada nende täitmine [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

Sõna võtsid Róża Thun und Hohenstein, kes esitas kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 3 enam kui 38 parlamendiliikme nimel taotluse, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgset kokkulepet, ja Daniel Dalton (raportöör), kes oli selle ettepaneku vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (295 poolt, 331 vastu, erapooletuid 17).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0399)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.8. ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta) [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Esimene arutelu toimus 10. detsembril 2018 (10.12.2018 protokollipunkt 15).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 5.7).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0400)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.9. Ravimite täiendava kaitse tunnistus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0401)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Luis de Grandes Pascual (raportöör).


8.10. Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Esimene arutelu toimus 12. detsembril 2018 (12.12.2018 protokollipunkt 28).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 13. detsembril 2018 (13.12.2018 protokollipunkt 9.3).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0402)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige), enne hääletust.


8.11. Digitaalse Euroopa programm ajavahemikuks 2021–2027 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Arutelu toimus 12. detsembril 2018 (12.12.2018 protokollipunkt 29).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 13. detsembril 2018 (13.12.2018 protokollipunkt 9.4).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0403)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige), enne hääletust.


8.12. Maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Arutelu toimus 16. jaanuaril 2019 (16.1.2019 protokollipunkt 30).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 17. jaanuaril 2019 (17.1.2019 protokollipunkt 10.9).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0404)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.13. Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Arutelu toimus 10. detsembril 2018 (10.12.2018 protokollipunkt 13).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 5.5).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0405)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige), enne hääletust.


8.14. Õigusprogramm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Õiguskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöörid: Josef Weidenholzer ja Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 13. veebruaril 2019 (13.2.2019 protokollipunkt 8.15).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0406)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.15. Õiguste ja väärtuste programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Arutelu toimus 16. jaanuaril 2019 (16.1.2019 protokollipunkt 31).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 17. jaanuaril 2019 (17.1.2019 protokollipunkt 10.10).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0407)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.16. Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arv (hääletus)

Vastavalt kodukorra artiklitele 212 ja 214 esitatud esimeeste konverentsi otsuse ettepanek parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arvu kohta (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0408).


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa ja Daniel Hannan

Raport: Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Raport: Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Raport: Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer ja Jiří Pospíšil

Raport: Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Raport: Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria ja Nicola Caputo.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.32.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

11. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jens Geier (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Carlos Coelho fraktsiooni PPE nimel, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller (fraktsiooni Verts/ALE nimel), kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Bill Etheridge, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Giancarlo Scottà fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge ja Emil Radev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward ja Željana Zovko.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Roberta Metsola.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2019 protokollipunkt 16.8.


14. Viisaeeskiri ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 5.14).

Juan Fernando López Aguilar tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Isabella De Monte fraktsiooni S&D nimel, Heinz K. Becker fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge ja Ruža Tomašić.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) ja Juan Fernando López Aguilar.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.4.2019 protokollipunkt 16.9.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

15. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.10.

Sõna võtsid Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda ja Stelios Kouloglou.


16. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


16.1. Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – II osa ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A8-0190/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0409)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.2. Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – I osa ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A8-0020/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

ESIALGNE KOKKULEPE, KOMISJONI AVALDUS ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0410)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.3. Teatavate õigusküsimuste valdkonnas kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artikliga 290 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A8-0012/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0411)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.4. 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmed seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust *** (hääletus)

Soovitus nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

NÕUKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0412)

Parlament kiitis nõukogu määruse eelnõu heaks.

Sõnavõtud

Jean Arthuis (raportöör).


16.5. ELi ja Venemaa teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0413)

Parlament kiitis lepingu pikendamise heaks.


16.6. Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0414).


16.7. Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtt ja praktiline kasutamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas TRAN-komisjon (vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3) komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu ja praktilise kasutamisega (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) – Vastutav parlamendiliige: Dominique Riquet

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud.


16.8. Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

ESIALGNE KOKKULEPE ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0415)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.9. Viisaeeskiri ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 5.14).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0416)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Juan Fernando López Aguilar (raportöör).


16.10. Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2115/2005 ja (EÜ) nr 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0417)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.11. Normid, mis hõlbustavad finantsalase ja muu teabe kasutamist ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

ESIALGNE KOKKULEPE, EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0418)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.12. Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Julia Reda (A8-0084/2019)

Arutelu toimus 11. märtsil 2019 (11.3.2019 protokollipunkt 19).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 13. märtsil 2019 (13.3.2019 protokollipunkt 19.1).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0419)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.13. Euroopa ühendamise rahastu ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöörid: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička (A8-0409/2018)

Arutelu toimus 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 21).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 12. detsembril 2018 (12.12.2018 protokollipunkt 19.2).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0420)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.14. Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0421)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


17. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Hääletuse kohta saab suulisi selgitusi esitada neljapäeval, 18. aprillil 2019.


18. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


19. Uute raskesõidukite CO2-heitenormid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Esimene arutelu toimus 14. novembril 2018 (14.11.2018 protokollipunkt 8).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 14. novembril 2018 (14.11.2018 protokollipunkt 14.7).

Bas Eickhout tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Henna Virkkunen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel ja Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Liese, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oscar Lancini fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Bas Eickhout.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.6.


20. Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Esimene arutelu toimus 24. oktoobril 2018 (24.10.2018 protokollipunkt 23).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 13.8).

Andrzej Grzyb tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel, Seb Dance fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Tiemo Wölken ja Christel Schaldemose.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Andrzej Grzyb.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.7.


21. Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega äriühinguõiguses [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel ja Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Tadeusz Zwiefka.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.8.


22. Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 17. jaanuaril 2019 (17.1.2019 protokollipunkt 10.6)

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võttis Olle Ludvigsson (ECON-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Michael Detjen fraktsiooni S&D nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Emil Radev.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Evelyn Regner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.9.


23. Euroopa Kaitsefond ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Esimene arutelu toimus 11. detsembril 2018 (11.12.2018 protokollipunkt 22).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 12. detsembril 2018 (12.12.2018 protokollipunkt 19.1).

Zdzisław Krasnodębski tutvustas raportit.

Sõna võttis David McAllister (AFET-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võtsid Alain Lamassoure (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Edouard Martin fraktsiooni S&D nimel, Dominique Riquet fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler ja Dariusz Rosati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias ja Dobromir Sośnierz.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Zdzisław Krasnodębski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.10.


24. Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid ***I - Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke tutvustas raporteid.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võtsid Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, Alfred Sant fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Stefan Gehrold ja Pervenche Berès.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Bernd Lucke.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.11 ja 18.4.2019 protokollipunkt 10.12.


25. Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000003/2019), mille esitas Danuta Maria Hübner AFCO-komisjoni nimel nõukogule: Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised parlamendi uurimisõiguse üle: seadusandlik ettepanek (B8-0019/2019)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000004/2019), mille esitas Danuta Maria Hübner AFCO-komisjoni nimel komisjonile: Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised parlamendi uurimisõiguse üle: seadusandlik ettepanek (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo ja Danuta Maria Hübner esitasid küsimused.

George Ciamba (nõukogu eesistuja) ja Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja George Ciamba.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Danuta Maria Hübner, AFCO-komisjoni nimel, läbirääkimiste kohta nõukogu ja komisjoniga seadusandliku ettepaneku üle võtta vastu Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitlev määrus (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.20.


26. InvestEU ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes tutvustas raportit.

Esimene arutelu toimus 15. jaanuaril 2019 (15.1.2019 protokollipunkt 16).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 16. jaanuaril 2019 (16.1.2019 protokollipunkt 21.3).

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võttis Elena Gentile (REGI-komisjoni arvamuse koostaja).

Roberto Gualtieri tutvustas raportit.

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Karine Gloanec Maurin fraktsiooni S&D nimel, Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda ja Paul Rübig.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja José Manuel Fernandes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.13.

°
° ° °

Sõna võttis Paul Rübig.


27. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Euroopa Liidu Nõukogu andis kooskõlas finantsmääruse artikli 31 lõikega 6 eelarvepädevale institutsioonile teada, et kiitis heaks järgmised assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekud: DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 ja DEC 08/2019 – III jagu – Komisjon.


28. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 637.987/OJJE).


29. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.19.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusalane teave