Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 309kWORD 84k
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 4.Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Keskustelu Latvian tasavallan pääministerin Krišjānis Kariņšin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Äänestykset
  8.1.Työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta (äänestys)
  8.2.EU:n ja Tanskan välisen sopimuksen pöytäkirja niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä *** (äänestys)
  8.3.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)
  8.4.Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma ***I (äänestys)
  8.5.Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus ***I (äänestys)
  8.6.Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten ***I (äänestys)
  8.7.EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen ***I (äänestys)
  8.8.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (äänestys)
  8.9.Lääkkeiden lisäsuojatodistus ***I (äänestys)
  8.10.Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen ***I (äänestys)
  8.11.Digitaalinen Eurooppa -ohjelma vuosiksi 2021–2027 ***I (äänestys)
  8.12.Veroyhteistyötä koskeva Fiscalis-ohjelma ***I (äänestys)
  8.13.Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) ***I (äänestys)
  8.14.Oikeusalan ohjelma ***I (äänestys)
  8.15.Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma ***I (äänestys)
  8.16.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, parlamentaarisiin sekavaliokuntiin osallistuvien valtuuskuntien sekä parlamentaarisiin yhteistyövaliokuntiin ja monenvälisiin parlamentaarisiin edustajakokouksiin osallistuvien valtuuskuntien määrä (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ***I (keskustelu)
 14.Viisumisäännöstö ***I (keskustelu)
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Äänestykset
  16.1.Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa II ***I (äänestys)
  16.2.Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnastsa tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa I ***I (äänestys)
  16.3.Eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 artiklaan ***I (äänestys)
  16.4.Unionin yleisen talousarvion toteuttaminen ja rahoittaminen vuonna 2019 ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista *** (äänestys)
  16.5.EU:n ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus *** (äänestys)
  16.6.Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen * (äänestys)
  16.7.Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönotto ja operatiivinen käyttö (äänestys)
  16.8.Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ***I (äänestys)
  16.9.Viisumisäännöstö ***I (äänestys)
  16.10.Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I (äänestys)
  16.11.Säännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä ***I (äänestys)
  16.12.Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I (äänestys)
  16.13.Verkkojen Eurooppa -väline ***I (äänestys)
  16.14.Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen ***I (äänestys)
 17.Äänestysselitykset
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 19.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (keskustelu)
 20.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (keskustelu)
 21.Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla ***I (keskustelu)
 22.Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset ***I (keskustelu)
 23.Euroopan puolustusrahasto ***I (keskustelu)
 24.Katetut joukkolainat ***I - Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta ***I (keskustelu)
 25.Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus (keskustelu)
 26.InvestEU ***I (keskustelu)
 27.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.37.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Kiinasta ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanteesta (B8-0255/2019)

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Kiinasta ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanteesta (B8-0256/2019)

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Kiinasta ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanteesta (B8-0257/2019)

—    Elena Valenciano ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta Kiinasta ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanteesta (B8-0258/2019)

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Kiinasta ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanteesta (B8-0259/2019)

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta Kiinasta ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanteesta (B8-0260/2019).

II.   Kamerun (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Kamerunin tilanteesta (B8-0245/2019)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Kamerunista (B8-0247/2019)

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta Kamerunista (B8-0249/2019)

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Kamerunista (B8-0252/2019)

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Kamerunista (B8-0253/2019)

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta Kamerunista (B8-0254/2019).

III.   Brunei (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta Bruneista (B8-0242/2019)

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Brunein tilanteesta (B8-0243/2019)

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta Bruneista (B8-0244/2019)

—    Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta Bruneista (B8-0246/2019)

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta Bruneista (B8-0248/2019)

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Bruneista (B8-0250/2019)

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta Bruneista (B8-0251/2019).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Jane Collins ei ole enää ENF-ryhmän jäsen vaan hän on liittynyt EFDD-ryhmään 17. huhtikuuta 2019 alkaen.

Elisabetta Gardini ei ole enää PPE-ryhmän jäsen vaan hän on liittynyt ECR-ryhmään 17. huhtikuuta 2019 alkaen.


4. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.2).

Guillaume Balas esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sven Schulze PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sven Schulze keskustelun johtamisesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom ja Rina Ronja Kari.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins ja David Coburn EFDD-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers keskustelun johtamisesta, Ana Miranda ja João Pimenta Lopes.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Guillaume Balas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.5.

(Istunto keskeytettiin klo 9.54.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 10.07.


6. Keskustelu Latvian tasavallan pääministerin Krišjānis Kariņšin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Latvian tasavallan pääministerin Krišjānis Kariņšin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2019/2673(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Krišjānis Kariņš käytti puheenvuoron (Latvian pääministeri).

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhemies kiitti Jean-Claude Junckeria tämän sitoumuksesta ja yhteistyöstä.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Bruno Gollnisch.

Krišjānis Kariņš käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul RübigHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes Hanso ja Hannes Hanso.

Krišjānis Kariņš käytti puheenvuoron.

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman Euroopan tulevaisuutta koskevien keskustelujen sarjasta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA


7. Poliittisten ryhmien kokoonpano

David Borrelli ei ole enää sitoutumaton jäsen ja on liittynyt ALDE-ryhmään 17. huhtikuuta 2019 alkaen.

°
° ° °

Puheenvuorot: Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl ja Fabio Massimo Castaldo.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


8.1. Työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta (äänestys)

Työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

TULKINTA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0393)


8.2. EU:n ja Tanskan välisen sopimuksen pöytäkirja niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi tehtyyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan pöytäkirjan tekemisestä [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0394)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


8.3. Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Dan Nica (A8-0401/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 23).
Asia palautettiin 12. joulukuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.11).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0395)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.4. Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 23).
Asia palautettiin 12. joulukuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.12).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0396)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.5. Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

Puheenvuorot: Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta pyytääkseen, että tarkistuksista toimitettaisiin ennen alustavan sopimuksen tekemistä äänestys työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja Nicola Danti (esittelijä) vastustaakseen tätä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0397)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.6. Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0398)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.7. EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

Puheenvuorot: Róża Thun und Hohenstein pyytääkseen yli 38 jäsenen puolesta, että tarkistuksista toimitettaisiin ennen alustavan sopimuksen tekemistä äänestys työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja Daniel Dalton (esittelijä) vastustaakseen tätä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (295 puolesta, 331 vastaan, 17 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0399)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.8. Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 10. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 10.12.2018, kohta 15).
Asia palautettiin 11. joulukuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.7).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0400)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.9. Lääkkeiden lisäsuojatodistus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin P8_TA(2019)0401)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Luis de Grandes Pascual (esittelijä).


8.10. Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 12. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 28). Asia palautettiin 13. joulukuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.3).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0402)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen).


8.11. Digitaalinen Eurooppa -ohjelma vuosiksi 2021–2027 ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Keskustelu käytiin 12. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 29).
Asia palautettiin 13. joulukuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.4).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0403)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen).


8.12. Veroyhteistyötä koskeva Fiscalis-ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Keskustelu käytiin 16. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 30).
Asia palautettiin 17. tammikuuta 2019 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.9).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0404)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.13. Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1293/2013 kumoamisesta [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Keskustelu käytiin 10. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 10.12.2018, kohta 13).
Asia palautettiin 11. joulukuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.5).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0405)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen).


8.14. Oikeusalan ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Josef Weidenholzer ja Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Asia palautettiin 13. helmikuuta 2019 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.15).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0406)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.15. Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Keskustelu käytiin 16. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 31).
Asia palautettiin 17. tammikuuta 2019 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.10).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0407)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.16. Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, parlamentaarisiin sekavaliokuntiin osallistuvien valtuuskuntien sekä parlamentaarisiin yhteistyövaliokuntiin ja monenvälisiin parlamentaarisiin edustajakokouksiin osallistuvien valtuuskuntien määrä (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 212 ja 214 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä ehdotus päätökseksi parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärästä (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0408)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa ja Daniel Hannan

Mietintö Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Mietintö Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Mietintö Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer ja Jiří Pospíšil

Mietintö Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Mietintö Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria ja Nicola Caputo.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.32.)


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jens Geier (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Péter Niedermüller S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Bill Etheridge, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Giancarlo Scottà ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge ja Emil Radev.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward ja Željana Zovko.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Roberta Metsola.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 16.8.


14. Viisumisäännöstö ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Asia palautettiin 11. joulukuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.14).

Juan Fernando López Aguilar esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Isabella De Monte S&D-ryhmän puolesta, Heinz K. Becker PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho ja Cécile Kashetu Kyenge.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete (komission jäsen) ja Juan Fernando López Aguilar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 16.9.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

15. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 17.10.

Puheenvuorot: Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda ja Stelios Kouloglou.


16. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


16.1. Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa II ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: József Szájer (A8-0190/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0409)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


16.2. Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnastsa tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa I ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: József Szájer (A8-0020/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

ALUSTAVA SOPIMUS, KOMISSION LAUSUMA ja YHTEINEN LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0410)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


16.3. Eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 artiklaan ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: József Szájer (A8-0012/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0411)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


16.4. Unionin yleisen talousarvion toteuttaminen ja rahoittaminen vuonna 2019 ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0412)

Parlamentti hyväksyi esityksen neuvoston asetukseksi.

Puheenvuorot:

Jean Arthuis (esittelijä).


16.5. EU:n ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0413)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle.


16.6. Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0414)


16.7. Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönotto ja operatiivinen käyttö (äänestys)

TRAN-valiokunnan työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen käytön osalta 13. maaliskuuta 2019 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Asiasta vastaava jäsen: Dominique Riquet

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


16.8. Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

ALUSTAVA SOPIMUS ja YHTEINEN LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0415)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


16.9. Viisumisäännöstö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.14).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0416)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Juan Fernando López Aguilar (esittelijä).


16.10. Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2115/2005 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1386/2007 kumoamisesta [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0417)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


16.11. Säännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Emil Radev (A8-0442/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

ALUSTAVA SOPIMUS, PARLAMENTIN LAUSUMA ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0418)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


16.12. Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Julia Reda (A8-0084/2019)

Asiasta käytiin keskustelu 11. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 11.3.2019, kohta 19).
Asia palautettiin 13. maaliskuuta 2019 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 19.1).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0419)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


16.13. Verkkojen Eurooppa -väline ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijät: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička (A8-0409/2018)

Asiasta käytiin keskustelu 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 21).
Asia palautettiin 12. joulukuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 19.2).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0420)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


16.14. Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0421)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


17. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suulliset äänestysselitykset annetaan torstaina 18. huhtikuuta 2019.


18. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


19. Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 14. marraskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 8).
Asia palautettiin 14. marraskuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.7).

Bas Eickhout esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Henna Virkkunen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta ja Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Liese, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oscar Lancini ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Peter Liese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Bas Eickhout.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.6.


20. Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 24. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 23).
Asia palautettiin 25. lokakuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.8).

Andrzej Grzyb esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Seb Dance S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Tiemo Wölken ja Christel Schaldemose.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Andrzej Grzyb.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.7.


21. Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta ja Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Tadeusz Zwiefka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.8.


22. Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 17. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.6)

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Olle Ludvigsson (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Michael Detjen S&D-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Emil Radev.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Evelyn Regner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.9.


23. Euroopan puolustusrahasto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 22).
Asia palautettiin 12. joulukuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 19.1).

Zdzisław Krasnodębski esitteli mietinnön.

David McAllister (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Alain Lamassoure (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Edouard Martin S&D-ryhmän puolesta, Dominique Riquet ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler ja Dariusz Rosati.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Notis Marias ja Dobromir Sośnierz.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Zdzisław Krasnodębski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.10.


24. Katetut joukkolainat ***I - Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke esitteli mietinnöt.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Puheenvuorot: Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, Alfred Sant S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Stefan Gehrold ja Pervenche Berès.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Bernd Lucke.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.11 ja istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.12.


25. Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000003/2019) – Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta neuvostolle: Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeutta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta (B8-0019/2019)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000004/2019) – Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeutta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo ja Danuta Maria Hübner esittelivät kysymykset.

George Ciamba (neuvoston puheenjohtaja) ja Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Maite Pagazaurtundúa ALDE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta ja Jiří Pospíšil.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja George Ciamba.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta neuvotteluista neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta annettavaa asetusta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.20.


26. InvestEU ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes esitteli mietinnön.

Ensimmäinen keskustelu käytiin 15. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 16).
Asia palautettiin 16. tammikuuta 2019 asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 21.3).

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Elena Gentile (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Roberto Gualtieri esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Karine Gloanec Maurin S&D-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda ja Paul Rübig.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja José Manuel Fernandes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.13.

°
° ° °

Paul Rübig käytti puheenvuoron.


27. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 ja DEC 08/2019 – Pääluokka III – Komissio.


28. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 637.987/OJJE).


29. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.19.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus