Zoznam 
Zápisnica
PDF 315kWORD 86k
Streda, 17. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Zloženie politických skupín
 4.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Diskusia s predsedom vlády Lotyšskej republiky Krišjānisom Kariņšom o budúcnosti Európy (rozprava)
 7.Zloženie politických skupín
 8.Hlasovanie
  8.1.Výklad článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky rokovacieho poriadku (hlasovanie)
  8.2.Protokol k dohode medzi ES a Dánskom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a o systéme Eurodac *** (hlasovanie)
  8.3.Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***I (hlasovanie)
  8.4.Program na vykonávanie programu Horizont Európa ***I (hlasovanie)
  8.5.Dohľad nad trhom a súlad výrobkov ***I (hlasovanie)
  8.6.Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb ***I (hlasovanie)
  8.7.Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa ***I (hlasovanie)
  8.8.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (hlasovanie)
  8.9.Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá ***I (hlasovanie)
  8.10.Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program ***I (hlasovanie)
  8.11.Program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I (hlasovanie)
  8.12.Program „Fiscalis“ pre spoluprácu v daňovej oblasti ***I (hlasovanie)
  8.13.Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I (hlasovanie)
  8.14.Program Spravodlivosť ***I (hlasovanie)
  8.15.Program Práva a hodnoty ***I (hlasovanie)
  8.16.Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (rozprava)
 14.Vízový kódex ***I (rozprava)
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Hlasovanie
  16.1.Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – II. časť ***I (hlasovanie)
  16.2.Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – I. časť ***I (hlasovanie)
  16.3.Prispôsobenie viacerých právnych aktov v oblasti spravodlivosti stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článku 290 ZFEÚ ***I (hlasovanie)
  16.4.Plnenie a financovanie všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie *** (hlasovanie)
  16.5.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Ruskom *** (hlasovanie)
  16.6.Zmena štatútu Európskej investičnej banky * (hlasovanie)
  16.7.Námietka podľa článku 105 ods. 3: Zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (hlasovanie)
  16.8.Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (hlasovanie)
  16.9.Vízový kódex ***I (hlasovanie)
  16.10.Ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku ***I (hlasovanie)
  16.11.Pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií ***I (hlasovanie)
  16.12.Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (hlasovanie)
  16.13.Nástroj na prepájanie Európy ***I (hlasovanie)
  16.14.Boj proti šíreniu teroristického obsahu online ***I (hlasovanie)
 17.Vysvetlenia hlasovania
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)
 20.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (rozprava)
 21.Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností ***I (rozprava)
 22.Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (rozprava)
 23.Európsky obranný fond ***I (rozprava)
 24.Expozícia vo forme krytých dlhopisov ***I - Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi ***I (rozprava)
 25.Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh (rozprava)
 26.Program InvestEU ***I (rozprava)
 27.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.37 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga a Branislav Škripek v mene skupiny ECR o Číne, najmä situácii náboženských a etnických menšín (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE o Číne, najmä situácii náboženských a etnických menšín (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL o Číne, najmä situácii náboženských a etnických menšín (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano a Soraya Post v mene skupiny S&D o Číne, najmä situácii náboženských a etnických menšín (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė a Inese Vaidere v mene skupiny PPE o Číne, najmä situácii náboženských a etnických menšín (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan a Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE o Číne, najmä situácii náboženských a etnických menšín (B8-0260/2019).

II.   Kamerun (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga a Branislav Škripek v mene skupiny ECR o situácii v Kamerune (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL o Kamerune (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Maria Arena v mene skupiny S&D o Kamerune (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere a Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE o Kamerune (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun a Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE o Kamerune (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE o Kamerune (B8-0254/2019).

III.   Brunej (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé a Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE o Bruneji (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga a Branislav Škripek v mene skupiny ECR o situácii v Bruneji (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL o Bruneji (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD o Bruneji (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D o Bruneji (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere a Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE o Bruneji (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE o Bruneji (B8-0251/2019).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Zloženie politických skupín

Jane Collins už nie je členkou skupiny ENF a vstúpila do skupiny EFDD s účinnosťou od 17. apríla 2019.

Elisabetta Gardini už nie je členkou skupiny PPE a vstúpila do skupiny ECR s účinnosťou od 17. apríla 2019.


4. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 11. decembra 2018 (bod 5.2 zápisnice zo dňa 11.12.2018)

Guillaume Balas uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sven Schulze v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Sven Schulze k priebehu rozpravy, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom a Rina Ronja Kari.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins a David Coburn v mene skupiny EFDD.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers k priebehu rozpravy, Ana Miranda a João Pimenta Lopes.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Guillaume Balas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 18.4.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 09.54 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 10.07 h.


6. Diskusia s predsedom vlády Lotyšskej republiky Krišjānisom Kariņšom o budúcnosti Európy (rozprava)

Diskusia s predsedom vlády Lotyšskej republiky Krišjānisom Kariņšom o budúcnosti Európy (2019/2673(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

V rozprave vystúpil Krišjānis Kariņš (predseda vlády Lotyšskej republiky).

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Predseda poďakoval Jeanovi-Claudeovi Junckerovi za jeho angažovanie a spoluprácu.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Krišjānis Kariņš.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul RübigHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes Hanso a Hannes Hanso.

V rozprave vystúpil Krišjānis Kariņš.

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením o viacerých diskusiách o budúcnosti Európy.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda


7. Zloženie politických skupín

David Borrelli už nepatrí medzi nezaradených poslancov a stal sa členom skupiny ALDE s účinnosťou od 17. apríla 2019.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl a Fabio Massimo Castaldo.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


8.1. Výklad článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky rokovacieho poriadku (hlasovanie)

Výklad článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky rokovacieho poriadku

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

VÝKLAD

Schválené (P8_TA(2019)0393)


8.2. Protokol k dohode medzi ES a Dánskom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a o systéme Eurodac *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0394)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


8.3. Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dan Nica (A8-0401/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 11. decembra 2018 (bod 23 zápisnice zo dňa 11.12.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní dňa 12. decembra 2018 (bod 12.11 zápisnice zo dňa 12.12.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0395)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.4. Program na vykonávanie programu Horizont Európa ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 11. decembra 2018 (bod 23 zápisnice zo dňa 11.12.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní dňa 12. decembra 2018 (bod 12.12 zápisnice zo dňa 12.12.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0396)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.5. Dohľad nad trhom a súlad výrobkov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

Vystúpili títo poslanci: Marco Zullo v mene skupiny EFDD so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku, a Nicola Danti proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0397)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.6. Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0398)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.7. Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

Vystúpili títo poslanci: Róża Thun und Hohenstein v mene 38 poslancov so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku, a Daniel Dalton proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 295, proti: 331, zdržali sa hlasovania: 17).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0399)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.8. Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 10. decembra 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 10.12.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní dňa 11. decembra 2018 (bod 5.7 zápisnice zo dňa 11.12.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0400)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.9. Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0401)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Luis de Grandes Pascual (spravodajca).


8.10. Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 12. decembra 2018 (bod 28 zápisnice zo dňa 12.12.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní dňa 13. decembra 2018 (bod 9.3 zápisnice zo dňa 13.12.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0402)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).


8.11. Program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Rozprava sa uskutočnila 12. decembra 2018 (bod 29 zápisnice zo dňa 12.12.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní dňa 13. decembra 2018 (bod 9.4 zápisnice zo dňa 13.12.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Schválené (P8_TA(2019)0403)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).


8.12. Program „Fiscalis“ pre spoluprácu v daňovej oblasti ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Rozprava sa uskutočnila 16. januára 2019 (bod 30 zápisnice zo dňa 16.1.2019).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní dňa 17. januára 2019 (bod 10.9 zápisnice zo dňa 17.1.2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Schválené (P8_TA(2019)0404)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.13. Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Rozprava sa uskutočnila 10. decembra 2018 (bod 13 zápisnice zo dňa 10.12.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru dňa na účel medziinštitucionálnych rokovaní 11. decembra 2018 (bod 5.5 zápisnice zo dňa 11.12.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0405)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).


8.14. Program Spravodlivosť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Josef Weidenholzer a Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní dňa 13. februára 2019 (bod 8.15 zápisnice zo dňa 13.2.2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0406)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.15. Program Práva a hodnoty ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Rozprava sa uskutočnila 16. januára 2019 (bod 31 zápisnice zo dňa 16.1.2019).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní dňa 17. januára 2019 (bod 10.10 zápisnice zo dňa 17.1.2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0407)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.16. Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, ktorý Konferencia predsedov predložila v súlade s článkami 212 a 214 rokovacieho poriadku, o počte medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2019)0408)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa a Daniel Hannan

Správa: Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Správa: Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Správa: Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer a Jiří Pospíšil

Správa: Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Správa: Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria a Nicola Caputo.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.32 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Diane James v mene skupiny EFDD, Giancarlo Scottà v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward a Željana Zovko.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Roberta Metsola.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.8 zápisnice zo dňa 17.4.2019.


14. Vízový kódex ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 11. decembra 2018 (bod 5.14 zápisnice zo dňa 11.12.2018).

Juan Fernando López Aguilar uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Isabella De Monte v mene skupiny S&D, Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge a Ruža Tomašić.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete (člen Komisie) a Juan Fernando López Aguilar.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.9 zápisnice zo dňa 17.4.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

15. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.10 h.

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda a Stelios Kouloglou.


16. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


16.1. Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – II. časť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: József Szájer (A8-0190/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0409)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


16.2. Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – I. časť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: József Szájer (A8-0020/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

PREDBEŽNÁ DOHODA, VYHLÁSENIE KOMISIE a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0410)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


16.3. Prispôsobenie viacerých právnych aktov v oblasti spravodlivosti stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článku 290 ZFEÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: József Szájer (A8-0012/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0411)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


16.4. Plnenie a financovanie všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH NARIADENIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0412)

Parlament udelil súhlas s návrhom nariadenia Rady.

Vystúpenia:

Jean Arthuis (spravodajca).


16.5. Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Ruskom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0413)

Parlament udelil súhlas s obnovením dohody.


16.6. Zmena štatútu Európskej investičnej banky * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení štatút Európskej investičnej banky [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0414)


16.7. Námietka podľa článku 105 ods. 3: Zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor TRAN v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku, o delegovanom nariadení Komisie z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Zodpovedná poslankyňa: Dominique Riquet

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý


16.8. Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

PREDBEŽNÁ DOHODA a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0415)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


16.9. Vízový kódex ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 11. decembra 2018 (bod 5.14 zápisnice zo dňa 11.12.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0416)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Juan Fernando López Aguilar.


16.10. Ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 a nariadenie Rady (ES) č. 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0417)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


16.11. Pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a zrušuje rozhodnutie 2000/642/SVV [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

PREDBEŽNÁ DOHODA, VYHLÁSENIE PARLAMENTU a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0418)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


16.12. Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Julia Reda (A8-0084/2019)

Rozprava sa konala dňa 11. marca 2019 (bod 19 zápisnice zo dňa 11.3.2019).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 13. marca 2019 (bod 19.1 zápisnice zo dňa 13.3.2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0419)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


16.13. Nástroj na prepájanie Európy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajcovia: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička (A8-0409/2018)

Rozprava sa konala dňa 11. decembra 2018 (bod 21 zápisnice zo dňa 11.12.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 12. decembra 2018 (bod 19.2 zápisnice zo dňa 12.12.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0420)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


16.14. Boj proti šíreniu teroristického obsahu online ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0421)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


17. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok 18. apríla 2019.


18. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


19. Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 14. novembra 2018 (bod 8 zápisnice zo dňa 14.11.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 14. novembra 2018 (bod 14.7 zápisnice zo dňa 14.11.2018).

Bas Eickhout uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Henna Virkkunen (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko TRAN), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR a Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Liese, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Oscar Lancini v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria a Seán Kelly.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Bas Eickhout.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 18.4.2019.


20. Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 24. októbra 2018 (bod 23 zápisnice zo dňa 24.10.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 25. októbra 2018 (bod 13.8 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Andrzej Grzyb uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Pieper v mene skupiny PPE, Seb Dance v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL a Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tiemo Wölken a Christel Schaldemose.

Vystúpili: Violeta Bulc a Andrzej Grzyb.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 18.4.2019.


21. Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Emil Radev v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D a Ralph Packet v mene skupiny ECR.

Vystúpili: Věra Jourová a Tadeusz Zwiefka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 18.4.2019.


22. Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 17. januára 2019 (bod 10.6 zápisnice zo dňa 17.1.2019)

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

V rozprave vystúpil Olle Ludvigsson (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Michael Detjen v mene skupiny S&D, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL a Emil Radev.

Vystúpili: Věra Jourová a Evelyn Regner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 18.4.2019.


23. Európsky obranný fond ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 11. decembra 2018 (bod 22 zápisnice zo dňa 11.12.2018).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 12. decembra 2018 (bod 19.1 zápisnice zo dňa 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski uviedol správu.

V rozprave vystúpil David McAllister (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alain Lamassoure (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Edouard Martin v mene skupiny S&D, Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler a Dariusz Rosati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias a Dobromir Sośnierz.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 18.4.2019.


24. Expozícia vo forme krytých dlhopisov ***I - Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke uviedol správy.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, Alfred Sant v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Stefan Gehrold a Pervenche Berès.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Bernd Lucke.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.11 zápisnice zo dňa 18.4.2019 a bod 10.12 zápisnice zo dňa 18.4.2019.


25. Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000003/2019), ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Radu: Rokovania s Radou a Komisiou o vyšetrovacích právomociach Parlamentu: legislatívny návrh (B8-0019/2019)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000004/2019), ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Komisiu: Rokovania s Radou a Komisiou o vyšetrovacích právomociach Parlamentu: legislatívny návrh (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo a Danuta Maria Hübner rozvinuli otázky.

George Ciamba (úradujúci predseda Rady) a Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Maite Pagazaurtundúa v mene skupiny ALDE, Diane James v mene skupiny EFDD a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpil Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a George Ciamba.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Danuta Maria Hübner v mene výboru AFCO o rokovaniach s Radou a Komisiou o legislatívnom návrhu nariadenia o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.20 zápisnice zo dňa 18.4.2019.


26. Program InvestEU ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes uviedol správu.

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 15. januára 2019 (bod 16 zápisnice zo dňa 15.1.2019).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 16. januára 2019 (bod 21.3 zápisnice zo dňa 16.1.2019).

V rozprave vystúpil Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

V rozprave vystúpil Elena Gentile (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko).

Roberto Gualtieri uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Karine Gloanec Maurin v mene skupiny S&D, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda a Paul Rübig.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a José Manuel Fernandes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.13 zápisnice zo dňa 18.4.2019.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Paul Rübig.


27. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

Rada Európskej únie v súlade s článkom 31 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 a DEC 08/2019 – Oddiel III – Komisia.


28. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 637.987/OJJE).


29. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.19 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie