Kazalo 
Zapisnik
PDF 302kWORD 84k
Sreda, 17. april 2019 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Članstvo v političnih skupinah
 4.Koordinacija sistemov socialne varnosti ***I (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Razprava s predsednikom latvijske vlade Krišjānisom Kariņšem o prihodnosti Evrope (razprava)
 7.Članstvo v političnih skupinah
 8.Čas glasovanja
  8.1.Razlaga druge alinee prvega pododstavka člena 32(5) Poslovnika (glasovanje)
  8.2.Protokol k Sporazumu med ES in Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, in o Eurodacu *** (glasovanje)
  8.3.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I (glasovanje)
  8.4.Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (glasovanje)
  8.5.Nadzor trga in skladnost proizvodov ***I (glasovanje)
  8.6.Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev ***I (glasovanje)
  8.7.Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov ***I (glasovanje)
  8.8.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (glasovanje)
  8.9.Dodatni varstveni certifikat za zdravila ***I (glasovanje)
  8.10.Vesoljski program Unije in Agencija Evropske unije za vesoljski program ***I (glasovanje)
  8.11.Program za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I (glasovanje)
  8.12.Program Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve ***I (glasovanje)
  8.13.Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (glasovanje)
  8.14.Program za pravosodje ***I (glasovanje)
  8.15.Program za pravice in vrednote ***I (glasovanje)
  8.16.Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Evropska mejna in obalna straža ***I (razprava)
 14.Vizumski zakonik ***I (razprava)
 15.Nadaljevanje seje
 16.Čas glasovanja
  16.1.Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del II ***I (glasovanje)
  16.2.Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I ***I (glasovanje)
  16.3.Prilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju EU ***I (glasovanje)
  16.4.Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije *** (glasovanje)
  16.5.Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo *** (glasovanje)
  16.6.Sprememba statuta Evropske investicijske banke * (glasovanje)
  16.7.Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: uvajanje in operativna uporaba sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov (glasovanje)
  16.8.Evropska mejna in obalna straža ***I (glasovanje)
  16.9.Vizumski zakonik ***I (glasovanje)
  16.10.Ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika ***I (glasovanje)
  16.11.Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij ***I (glasovanje)
  16.12.Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I (glasovanje)
  16.13.Instrument za povezovanje Evrope ***I (glasovanje)
  16.14.Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin ***I (glasovanje)
 17.Obrazložitve glasovanja
 18.Popravki in namere glasovanj
 19.Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila ***I (razprava)
 20.Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (razprava)
 21.Uporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb ***I (razprava)
 22.Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve ***I (razprava)
 23.Evropski obrambni sklad ***I (razprava)
 24.Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice ***I - Krite obveznice in njihov javni nadzor ***I (razprava)
 25.Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog (razprava)
 26.InvestEU ***I (razprava)
 27.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.37.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o: Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE o: Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL o: Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano in Soraya Post v imenu skupine S&D o: Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė in Inese Vaidere v imenu skupine PPE o: Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE o: Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin (B8-0260/2019).

II.   Kamerun (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o razmerah v Kamerunu (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL o Kamerunu (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Maria Arena v imenu skupine S&D o Kamerunu (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE o Kamerunu (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun in Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE o Kamerunu (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä, v imenu skupine ALDE o Kamerunu (B8-0254/2019).

III.   Brunej (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé in Bodil Valero, v imenu skupine Verts/ALE o Bruneju (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o razmerah v Bruneju (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL o Bruneju (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD o Bruneju (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D o Bruneju (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE o Bruneju (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE o Bruneju (B8-0251/2019).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Članstvo v političnih skupinah

Jane Collins ni več članica skupine ENF in je 17. aprila 2019 postala članica skupine EFDD.

Elisabetta Gardini ni več članica skupine PPE in je 17. aprila 2019 postala članica ECR.


4. Koordinacija sistemov socialne varnosti ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 11. decembra 2018 (točka 5.2 zapisnika z dne 11.12.2018).

Guillaume Balas je predstavil poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Sven Schulze v imenu skupine PPE, Agnes Jongerius v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Sven Schulze, o poteku razprave, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom in Rina Ronja Kari.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins in David Coburn v imenu skupine EFDD.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, o poteku razprave, Ana Miranda in João Pimenta Lopes.

Govorila sta Marianne Thyssen in Guillaume Balas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika z dne 18.4.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 09.54.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


5. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 10.07.


6. Razprava s predsednikom latvijske vlade Krišjānisom Kariņšem o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom latvijske vlade Krišjānisom Kariņšem o prihodnosti Evrope (2019/2673(RSP))

Predsednik je pred začetkom razprave podal kratko izjavo.

Govoril je Krišjānis Kariņš (predsednik latvijske vlade).

Govoril je Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije).

Predsednik se je zahvalil Jean-Claudeu Junckerju za njegova prizadevanja in sodelovanje.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, David Coburn v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, in Bruno Gollnisch samostojni poslanec.

Govoril je Krišjānis Kariņš.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul RübigHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes HansoHannes Hanso in Hannes Hanso.

Govoril je Krišjānis Kariņš.

Predsednik je podal kratko izjavo o nizu razprav o prihodnosti Evrope.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik


7. Članstvo v političnih skupinah

David Borrelli ne sedi več med samostojnimi poslanci in se je pridružil skupini ALDE z veljavo od 17. aprila 2019.

°
° ° °

Govorili so Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl in Fabio Massimo Castaldo.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


8.1. Razlaga druge alinee prvega pododstavka člena 32(5) Poslovnika (glasovanje)

Razlaga druge alinee prvega pododstavka člena 32(5) Poslovnika

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

RAZLAGA

Odobreno (P8_TA(2019)0393)


8.2. Protokol k Sporazumu med ES in Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, in o Eurodacu *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0394)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


8.3. Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Dan Nica (A8-0401/2018)

Prva razprava je potekala 11. decembra 2018 (točka 23 zapisnika z dne 11.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 12. decembra 2018 (točka 12.11 zapisnika z dne 12.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0395)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.4. Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Prva razprava je potekala 11. decembra 2018 (točka 23 zapisnika z dne 11.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 12. decembra 2018 (točka 12.12 zapisnika z dne 12.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0396)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.5. Nadzor trga in skladnost proizvodov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

Govorila sta Marco Zullo v imenu skupine EFDD, ki je zahteval, da se o predlogih sprememb glasuje pred začasnim dogovorom v skladu s členom 59(3) Poslovnika, in Nicola Danti (poročevalec), ki je nasprotoval tej zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0397)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.6. Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0398)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.7. Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

Govorila sta Róża Thun und Hohenstein, v imenu več kot 38 poslancev, ki je zahtevala, da se o predlogih sprememb glasuje pred začasnim dogovorom v skladu s členom 59(3) Poslovnika, in Daniel Dalton (poročevalec), ki je nasprotoval tej zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (295 za, 331 proti, 17 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0399)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.8. Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Prva razprava je potekala 10. decembra 2018 (točka 15 zapisnika z dne 10.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 11. decembra 2018 (točka 5.7 zapisnika z dne 11.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0400)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.9. Dodatni varstveni certifikat za zdravila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0401)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Luis de Grandes Pascual (poročevalec).


8.10. Vesoljski program Unije in Agencija Evropske unije za vesoljski program ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Prva razprava je potekala 12. decembra 2018 (točka 28 zapisnika z dne 12.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 13. decembra 2018 (točka 9.3 zapisnika z dne 13.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0402)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pred glasovanjem, Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).


8.11. Program za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Razprava je potekala dne 12. decembra 2018 (točka 29 zapisnika z dne 12.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 13. decembra 2018 (točka 9.4 zapisnika z dne 13.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0403)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pred glasovanjem, Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).


8.12. Program Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Razprava je potekala dne 16. januarja 2019 (točka 30 zapisnika z dne 16.1.2019).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 17. januarja 2019 (točka 10.9 zapisnika z dne 17.1.2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0404)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.13. Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Razprava je potekala dne 10. decembra 2018 (točka 13 zapisnika z dne 10.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 11. decembra 2018 (točka 5.5 zapisnika z dne 11.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0405)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pred glasovanjem, Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).


8.14. Program za pravosodje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Josef Weidenholzer in Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 13. februarja 2019 (točka 8.15 zapisnika z dne 13.2.2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0406)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.15. Program za pravice in vrednote ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Razprava je potekala dne 16. januarja 2019 (točka 31 zapisnika z dne 16.1.2019).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 17. januarja 2019 (točka 10.10 zapisnika z dne 17.1.2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0407)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.16. Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členoma 212 in 214 Poslovnika predložila konferenca predsednikov, o številu medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0408)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa in Daniel Hannan

Poročilo: Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Poročilo: Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Poročilo: Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer in Jiří Pospíšil

Poročilo: Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Poročilo: Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria in Nicola Caputo.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.32.)


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

11. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Evropska mejna in obalna straža ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola je predstavila poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Jens Geier (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Carlos Coelho v imenu skupine PPE, Péter Niedermüller v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Bill Etheridge, Diane James v imenu skupine EFDD, Giancarlo Scottà v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge in Emil Radev.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward in Željana Zovko.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Roberta Metsola.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16.8 zapisnika z dne 17.4.2019.


14. Vizumski zakonik ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru 11. decembra 2018 (točka 5.14 zapisnika z dne 11.12.2018).

Juan Fernando López Aguilar je predstavil poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Isabella De Monte v imenu skupine S&D, Heinz K. Becker v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Tim Aker v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge in Ruža Tomašić.

Govorila sta Miguel Arias Cañete (član Komisije) in Juan Fernando López Aguilar.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16.9 zapisnika z dne 17.4.2019.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

15. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 17.10.

Govorili so Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda in Stelios Kouloglou.


16. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


16.1. Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del II ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: József Szájer (A8-0190/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0409)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.2. Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: József Szájer (A8-0020/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

ZAČASNI SPORAZUM, IZJAVA KOMISIJE in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0410)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.3. Prilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: József Szájer (A8-0012/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0411)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.4. Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

OSNUTEK UREDBE SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0412)

Parlament je odobril osnutek uredbe Sveta.

Govori

Jean Arthuis (poročevalec).


16.5. Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0413)

Parlament je odobril podaljšanje sporazuma.


16.6. Sprememba statuta Evropske investicijske banke * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi statuta Evropske investicijske banke [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0414)


16.7. Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: uvajanje in operativna uporaba sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je predložil odbor TRAN, v skladu s členom 105(3) Poslovnika, o delegirani uredbi Komisije z dne 13. marca 2019 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Pristojna poslanka: Dominique Riquet

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


16.8. Evropska mejna in obalna straža ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

ZAČASNI SPORAZUM in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0415)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.9. Vizumski zakonik ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 11. decembra 2018 (točka 5.14 zapisnika z dne 11.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0416)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Juan Fernando López Aguilar (poročevalec).


16.10. Ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2115/2005 in Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0417)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.11. Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Emil Radev (A8-0442/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

ZAČASNI SPORAZUM, IZJAVA PARLAMENTA in IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0418)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.12. Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Julia Reda (A8-0084/2019)

Razprava je potekala dne 11. marca 2019 (točka 19 zapisnika z dne 11.3.2019).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja13. marca 2019 (točka 19.1 zapisnika z dne 13.3.2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0419)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.13. Instrument za povezovanje Evrope ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Odbor za promet in turizem. Soporočevalca: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu in Pavel Telička (A8-0409/2018)

Razprava je potekala dne 11. decembra 2018 (točka 21 zapisnika z dne 11.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 12. decembra 2018 (točka 19.2 zapisnika z dne 12.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0420)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.14. Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0421)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


17. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Ustne obrazložitve glasovanja bodo potekale v četrtek 18. aprila 2019.


18. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.


19. Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Prva razprava je potekala 14. novembra 2018 (točka 8 zapisnika z dne 14.11.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 14. novembra 2018 (točka 14.7 zapisnika z dne 14.11.2018).

Bas Eickhout je predstavil poročilo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Henna Virkkunen (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Christofer Fjellner v imenu skupine PPE, Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, in Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorili so Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Liese, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Oscar Lancini v imenu skupine ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Peter Liese, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli in Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Po postopku "catch the eye" sta govorila José Inácio Faria in Seán Kelly.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Bas Eickhout.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 18.4.2019.


20. Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Prva razprava je potekala 24. oktobra 2018 (točka 23 zapisnika z dne 24.10.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 25. oktobra 2018 (točka 13.8 zapisnika z dne 25.10.2018).

Andrzej Grzyb je predstavil poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Markus Pieper v imenu skupine PPE, Seb Dance v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, in Florent Marcellesi v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorila sta Tiemo Wölken in Christel Schaldemose.

Govorila sta Violeta Bulc in Andrzej Grzyb.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 18.4.2019.


21. Uporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Emil Radev v imenu skupine PPE, Evelyn Regner v imenu skupine S&D, in Ralph Packet v imenu skupine ECR.

Govorila sta Věra Jourová in Tadeusz Zwiefka.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika z dne 18.4.2019.


22. Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 17. januarja 2019 (točka 10.6 zapisnika z dne 17.1.2019)

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govoril je Olle Ludvigsson (pripravljavec mnenja odbora ECON).

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Michael Detjen v imenu skupine S&D, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, in Emil Radev.

Govorili sta Věra Jourová in Evelyn Regner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika z dne 18.4.2019.


23. Evropski obrambni sklad ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Prva razprava je potekala 11. decembra 2018 (točka 22 zapisnika z dne 11.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru 12. decembra 2018 (točka 19.1 zapisnika z dne 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski je predstavil poročilo.

Govoril je David McAllister (pripravljavec mnenja odbora AFET).

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Alain Lamassoure (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Edouard Martin v imenu skupine S&D, Dominique Riquet v imenu skupine ALDE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Bullock v imenu skupine EFDD, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler in Dariusz Rosati.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias in Dobromir Sośnierz.

Govorila sta Elżbieta Bieńkowska in Zdzisław Krasnodębski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.10 zapisnika z dne 18.4.2019.


24. Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice ***I - Krite obveznice in njihov javni nadzor ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke je predstavil poročili.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Govorili so Dariusz Rosati v imenu skupine PPE, Alfred Sant v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Stefan Gehrold in Pervenche Berès.

Govorila sta Elżbieta Bieńkowska in Bernd Lucke.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.11 zapisnika z dne 18.4.2019 in točka 10.12 zapisnika z dne 18.4.2019.


25. Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000003/2019), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner, v imenu odbora AFCO, Svetu: Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog (B8-0019/2019)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000004/2019), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner, v imenu odbora AFCO, Komisiji: Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo in Danuta Maria Hübner sta predstavila vprašanji.

George Ciamba (predsedujoči Svetu) in Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so Maite Pagazaurtundúa v imenu skupine ALDE, Diane James v imenu skupine EFDD, in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govoril je Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL.

Govorila sta Elżbieta Bieńkowska in George Ciamba.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Danuta Maria Hübner, v imenu odbora AFCO, o pogajanjih s Svetom in Komisijo o zakonodajnem predlogu uredbe o pravici Evropskega parlamenta do preiskave (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.20 zapisnika z dne 18.4.2019.


26. InvestEU ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes je predstavil poročilo.

Prva razprava je potekala 15. januarja 2019 (točka 16 zapisnika z dne 15.1.2019).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru 16. januarja 2019 (točka 21.3 zapisnika z dne 16.1.2019).

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorila je Elena Gentile (pripravljavka mnenja odbora REGI).

Roberto Gualtieri je predstavil poročilo.

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Karine Gloanec Maurin v imenu skupine S&D, Ralph Packet v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda in Paul Rübig.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Elżbieta Bieńkowska in José Manuel Fernandes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika z dne 18.4.2019.

°
° ° °

Govoril je Paul Rübig.


27. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Svet Evropske unije je v skladu s členom 31(6) finančne uredbe obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditev sredstev DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 in DEC 08/2019 – oddelek III – Komisija.


28. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 637.987/OJJE).


29. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.19.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga

Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo