Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

10. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


10.1. Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0255/2019

(nahrazující B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0422)

(Návrh usnesení B8-0257/2019 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Michaela Šojdrová předložila ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění A. Pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


10.2. Kamerun (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 a B8-0254/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0245/2019

(nahrazující B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 a B8-0254/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Maria Arena za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano a Laura Agea za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunej (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 a B8-0251/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0242/2019

(nahrazující B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 a B8-0251/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D;

—   Charles Tannock za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano a Laura Agea za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0424)


10.4. Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0425)


10.5. Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(požaduje se prostá většina)

Vystoupili: Helga Stevens za skupinu ECR s žádostí, aby bylo hlasování odloženo v souladu s čl. 190 odst. 4 jednacího řádu, a Guillaume Balas (zpravodaj) proti žádosti.

Parlament žádost schválil JH (pro: 291, proti: 284, zdrželo se: 6).


10.6. Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0426)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.7. Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0427)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.8. Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0428)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.9. Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0429)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.10. Evropský obranný fond ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0430)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.11. Expozice v krytých dluhopisech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0431)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.12. Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0432)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.13. Program InvestEU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2019)0433)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení jménem Komise.


10.14. Evropské prostředí jednotného námořního portálu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0434)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.15. Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Paul Tang (A8-0363/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0435)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.16. Perzistentní organické znečišťující látky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0336/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0436)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.17. Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registry obchodních údajů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Werner Langen (A8-0181/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0437)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.18. Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0438)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.19. Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Anne Sander (A8-0437/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0439)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.20. Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (hlasování)

Návrh usnesení B8-0238/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0440)


10.21. Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (hlasování)

Návrh usnesení B8-0241/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0441)

Poslední aktualizace: 2. srpna 2019Právní upozornění