Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 april 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

10. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


10.1. China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 en B8-0260/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0255/2019

(ter vervanging van B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 en B8-0260/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Soraya Post en Jo Leinen, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0422)

(Ontwerpresolutie B8-0257/2019 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Michaela Šojdrová, die een mondeling amendement op overweging A indiende, dat in aanmerking werd genomen.


10.2. Kameroen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 en B8-0254/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0245/2019

(ter vervanging van B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 en B8-0254/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Maria Arena, namens de S&D-Fractie

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 en B8-0251/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0242/2019

(ter vervanging van B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 en B8-0251/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie ;

—   Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0424)


10.4. Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0425)


10.5. Coördinatie van socialezekerheidsstelsels ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Gewone meerderheid)

Het woord wordt gevoerd door Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, om overeenkomstig artikel 190, lid 4, van het Reglement om verdaging van de stemming te verzoeken, en Guillaume Balas (rapporteur), die zich tegen dat verzoek uitspreekt.

Bij HS (291 voor, 284 tegen, 6 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.


10.6. CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0426)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.7. Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0427)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.8. Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0428)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.9. Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0429)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.10. Europees Defensiefonds ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0430)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.11. Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0431)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.12. Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0432)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.13. InvestEU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0433)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid), om namens de Commissie een verklaring af te leggen.


10.14. Europees maritiem éénloketsysteem ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0434)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.15. Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0435)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.16. Persistente organische verontreinigende stoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0436)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.17. Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0437)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.18. Vergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0438)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.19. Bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0439)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.20. Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0238/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0440)


10.21. Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0241/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0441)

Laatst bijgewerkt op: 2 augustus 2019Juridische mededeling