Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 18 aprilie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

10. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


10.1. China, în special situația minorităților religioase și etnice (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 și B8-0260/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0255/2019

(care înlocuiește B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 și B8-0260/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Jo Leinen, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand și Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0422)

(Propunerea de rezoluție B8-0257/2019 a devenit caducă.)

Intervenții

Michaela Šojdrová a prezentat un amendament oral la considerentul A. Amendamentul oral a fost reținut.


10.2. Camerun (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 și B8-0254/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0245/2019

(care înlocuiește B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 și B8-0254/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Maria Arena, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná și Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano și Laura Agea, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 și B8-0251/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0242/2019

(care înlocuiește B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 și B8-0251/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert și Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano și Laura Agea, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0424)


10.4. Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală * (vot)

Raport or la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0425)


10.5. Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Majoritate simplă)

Au intervenit Helga Stevens, în numele Grupului ECR, pentru a solicita reportarea votării în conformitate cu articolul 190 alineatul (4) din Regulamentul de procedură și Guillaume Balas (raportor), împotriva cererii respective.

Prin AN (291 pentru, 284 împotrivă, 6 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.


10.6. Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0426)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.7. Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0427)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.8. Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0428)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.9. Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0429)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.10. Fondul european de apărare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0430)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.11. Expunerile sub formă de obligațiuni garantate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0431)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.12. Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0432)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.13. InvestEU ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0433)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenție

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) pentru a face o declarație în numele Comisiei.


10.14. Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0434)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.15. Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0435)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.16. Poluanții organici persistenți ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0436)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.17. Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0437)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.18. Autorizarea contrapărților centrale și recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0438)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.19. Promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0439)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.20. Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă (vot)

Propunere de rezoluție B8-0238/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0440)


10.21. Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (vot)

Propunere de rezoluție B8-0241/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0441)

Ultima actualizare: 2 august 2019Notă juridică