Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

10. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


10.1. Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0255/2019

(nahrádzajúci B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés a Elmar Brok v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek a Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE.

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand a Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE

Prijatý (P8_TA(2019)0422)

(Návrh uznesenia B8-0257/2019 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Michaela Šojdrová predložila ústny PN k odôvodneniu A. Tento ústny PN bol schválený.


10.2. Kamerun (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 a B8-0254/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0245/2019

(nahrádzajúci B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 a B8-0254/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Elmar Brok v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Maria Arena v mene skupiny S&D

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Monica Macovei v mene skupiny ECR;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans aMirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano a Laura Agea v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 a B8-0251/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0242/2019

(nahrádzajúci B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 a B8-0251/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman a Elmar Brok v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock v mene skupiny ECR;

—   Umas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert a Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano a Laura Agea v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0424)


10.4. Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0425)


10.5. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

Vystúpili títo poslanci: Helga Stevens v mene skupiny ECR so žiadosťou o odloženie hlasovania v súlade s článkom 190 ods. 4 rokovacieho poriadku a Guillaume Balas (spravodajca) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 291, proti: 284, zdržali sa hlasovania: 6).


10.6. Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0426)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.7. Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0427)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.8. Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0428)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.9. Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0429)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.10. Európsky obranný fond ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0430)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.11. Expozícia vo forme krytých dlhopisov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0431)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.12. Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0432)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.13. Program InvestEU ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0433)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenie

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku), aby vystúpila s vyhlásením v mene Komisie.


10.14. Prostredie jednotnej európskej námornej platformy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0434)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.15. Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0435)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.16. Perzistentné organické látky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0436)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.17. Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0437)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.18. Povoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0438)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.19. Podpora využívania rastových trhov MSP ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0439)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.20. Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0238/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0440)


10.21. Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0241/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0441)

Posledná úprava: 2. augusta 2019Právne oznámenie