Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 18 април 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители (разискване)
 4.Среда за европейско морско обслужване на едно гише ***I (разискване)
 5.Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I (разискване)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  6.1.Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства
  6.2.Камерун
  6.3.Бруней
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Искане за снемане на имунитет
 9.Състав на Парламента
 10.Време за гласуване
  10.1.Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства (гласуване)
  10.2.Камерун (гласуване)
  10.3.Бруней (гласуване)
  10.4.Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания * (гласуване)
  10.5.Координация на системите за социална сигурност ***I (гласуване)
  10.6.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (гласуване)
  10.7.Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (гласуване)
  10.8.Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ***I (гласуване)
  10.9.Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I (гласуване)
  10.10.Европейски фонд за отбрана ***I (гласуване)
  10.11.Експозиции под формата на покрити облигации ***I (гласуване)
  10.12.Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации ***I (гласуване)
  10.13.Програма InvestEU ***I (гласуване)
  10.14.Среда за европейско морско обслужване на едно гише ***I (гласуване)
  10.15.Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I (гласуване)
  10.16.Устойчиви органични замърсители ***I (гласуване)
  10.17.Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (гласуване)
  10.18.Лицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от трети държави ***I (гласуване)
  10.19.Насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП ***I (гласуване)
  10.20.Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (гласуване)
  10.21.Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Петиции
 14.Внесени документи
 15.График на следващите заседания
 16.Приемане на протоколите и предаване на приетите текстове
 17.Закриване на заседанието
 18.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (191 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (55 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (82 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (33 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (78 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (302 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (79 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (144 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (476 kb)
Последно осъвременяване: 2 август 2019 г.Правна информация