Seznam 
Zápis
PDF 270kWORD 79k
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Sdělení předsednictví
 3.Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (rozprava)
 4.Evropské prostředí jednotného námořního portálu ***I (rozprava)
 5.Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I (rozprava)
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  6.1.Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunej
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Žádost o zbavení imunity
 9.Složení Parlamentu
 10.Hlasování
  10.1.Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin (hlasování)
  10.2.Kamerun (hlasování)
  10.3.Brunej (hlasování)
  10.4.Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem * (hlasování)
  10.5.Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (hlasování)
  10.6.Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (hlasování)
  10.7.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (hlasování)
  10.8.Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností ***I (hlasování)
  10.9.Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení ***I (hlasování)
  10.10.Evropský obranný fond ***I (hlasování)
  10.11.Expozice v krytých dluhopisech ***I (hlasování)
  10.12.Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi ***I (hlasování)
  10.13.Program InvestEU ***I (hlasování)
  10.14.Evropské prostředí jednotného námořního portálu ***I (hlasování)
  10.15.Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I (hlasování)
  10.16.Perzistentní organické znečišťující látky ***I (hlasování)
  10.17.Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registry obchodních údajů ***I (hlasování)
  10.18.Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí ***I (hlasování)
  10.19.Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků ***I (hlasování)
  10.20.Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (hlasování)
  10.21.Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Petice
 14.Předložení dokumentů
 15.Termín příštího dílčího zasedání
 16.Schválení zápisů a předání přijatých textů
 17.Ukončení denního zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Sdělení předsednictví

V návaznosti na závěry poradního výboru zabývajícího se stížnostmi na obtěžování mezi akreditovanými parlamentními asistenty a poslanci Evropského parlamentu, s ohledem na písemné vyjádření dotčené poslankyně a poté, co ji vyslechl, se předseda Parlamentu rozhodl uložit Marii João Rodriguesové sankci v souladu s čl. 11 odst. 6 a článkem 166 jednacího řádu v souvislosti s chováním poslankyně vůči jejímu akreditovanému parlamentnímu asistentovi, které představuje psychické obtěžování. Sankce má formu udělení důtky.

Rozhodnutí bylo dotčené poslankyni oznámeno včera a poslankyně může proti rozhodnutí podat vnitřní odvolání k předsednictvu v souladu s článkem 167 jednacího řádu. Tímto odvoláním se platnost sankce pozastavuje.


3. Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (rozprava)

Prohlášení Komise: Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Julie Girling za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE.

Vystoupila Violeta Bulc.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jens Gieseke za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD ke sdělení Komise s názvem „Vytváření uceleného rámce Evropské unie pro endokrinní disruptory“ (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.21 zápisu ze dne 18.4.2019.


4. Evropské prostředí jednotného námořního portálu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune uvedla zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Jill Seymour za skupinu EFDD, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki a Nicola Caputo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil a Bill Etheridge.

Vystoupily: Violeta Bulc a Deirdre Clune.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.14 zápisu ze dne 18.4.2019.


5. Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Babette Winter a Pervenche Berès za skupinu S&D.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Maria Grapini.

Vystoupil Lieve Wierinck za skupinu ALDE.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Nicola Caputo.

Vystoupili: Federica Mogherini a Paul Tang.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.15 zápisu ze dne 18.4.2019.


6. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 17.4.2019.)


6.1. Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin

Návrhy usnesení B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová a Nathalie Griesbeck uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker a Pavel Svoboda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes a Jean-Luc Schaffhauser.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 18.4.2019.


6.2. Kamerun

Návrhy usnesení B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 a B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Cécile Kashetu Kyenge a Jean-Luc Schaffhauser.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová a Csaba Sógor, rovněž k tématu předchozí rozpravy.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 18.4.2019.


6.3. Brunej

Návrhy usnesení B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 a B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Neena Gill za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jacques Colombier za skupinu ENF, a Elena Valenciano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 18.4.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:44 před hlasováním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda


7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:00.

°
° ° °

Předseda učinil prohlášení, ve kterém uctil památku 29 obětí autobusové nehody, ke které došlo včera na Madeiře.

Parlament držel minutu ticha.

Vystoupil José Inácio Faria.


8. Žádost o zbavení imunity

Příslušné francouzské orgány předaly v rámci soudního řízení zahájeného soudem prvního stupně v Paříži žádost, aby byla Marie-Christine Arnautu zbavena imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


9. Složení Parlamentu

Linda McAvan písemně oznámila, že s platností od 19. dubna 2019 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Podle článku 4 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku), aby poděkovala Parlamentu za spolupráci během tohoto volebního období, které se chýlí ke konci.

Vystoupili: Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada a Alojz Peterle.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


10.1. Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0255/2019

(nahrazující B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0422)

(Návrh usnesení B8-0257/2019 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Michaela Šojdrová předložila ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění A. Pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


10.2. Kamerun (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 a B8-0254/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0245/2019

(nahrazující B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 a B8-0254/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Maria Arena za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano a Laura Agea za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunej (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 a B8-0251/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0242/2019

(nahrazující B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 a B8-0251/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D;

—   Charles Tannock za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano a Laura Agea za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0424)


10.4. Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0425)


10.5. Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(požaduje se prostá většina)

Vystoupili: Helga Stevens za skupinu ECR s žádostí, aby bylo hlasování odloženo v souladu s čl. 190 odst. 4 jednacího řádu, a Guillaume Balas (zpravodaj) proti žádosti.

Parlament žádost schválil JH (pro: 291, proti: 284, zdrželo se: 6).


10.6. Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0426)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.7. Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0427)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.8. Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0428)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.9. Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0429)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.10. Evropský obranný fond ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0430)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.11. Expozice v krytých dluhopisech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0431)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.12. Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0432)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.13. Program InvestEU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2019)0433)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení jménem Komise.


10.14. Evropské prostředí jednotného námořního portálu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0434)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.15. Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Paul Tang (A8-0363/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0435)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.16. Perzistentní organické znečišťující látky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0336/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0436)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.17. Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registry obchodních údajů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Werner Langen (A8-0181/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0437)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.18. Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0438)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.19. Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Anne Sander (A8-0437/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0439)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.20. Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (hlasování)

Návrh usnesení B8-0238/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0440)


10.21. Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (hlasování)

Návrh usnesení B8-0241/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0441)


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: čtvrtek 18. dubna 2019)

zpráva Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

zpráva Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

zpráva Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

zpráva Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

zpráva Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek a Eleonora Forenza

zpráva Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrhB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory - B8-0241/2019
José Inácio Faria a Dobromir Sośnierz.

(Hlasování: středa 17. dubna 2019)

zpráva Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


13. Petice

Tyto petice byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku a byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 12. dubna 2019

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) Bruno Terriou (č. 0219/2019); (*) (č. 0220/2019); Stefan Jorde (č. 0221/2019); (*) (č. 0222/2019); (*) (č. 0223/2019); (*) (č. 0224/2019); Maarit Nermes (č. 0225/2019); (*) (č. 0226/2019); Dana Mošničková (č. 0227/2019); (*) (č. 0228/2019); Isabelle Thibault (č. 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (č. 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (č. 0231/2019); Bruno Terriou (č. 0232/2019); Christine Gibson (č. 0233/2019); (*) (č. 0234/2019); Rute Sobral (č. 0235/2019); Rui Martins (č. 0236/2019); (*) (č. 0237/2019); (*) (č. 0238/2019); Bruno Terriou (č. 0239/2019); Marios Achelleos (č. 0240/2019); Georges Papageorgiou (č. 0241/2019); José Manuel Lago Costas (č. 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (č. 0243/2019); José Ignacio Domínguez (č. 0244/2019); Bernd Fritz (č. 0245/2019); (*) (č. 0246/2019); Joachim Schulz (č. 0247/2019); Benedetto Rubetti (č. 0248/2019); Fritz Pirker (č. 0249/2019); Renato Lelli (č. 0250/2019); Silvana Casini (č. 0251/2019); Giovanni Piazza (č. 0252/2019); (*) (č. 0253/2019); Cristian Moldovan (č. 0254/2019); (*) (č. 0255/2019); (*) (č. 0256/2019); Alberto González García (č. 0257/2019); (*) (č. 0258/2019); Julian Hopes (č. 0259/2019); (*) (č. 0260/2019); (*) (č. 0261/2019); Fred Woodhead (č. 0262/2019); (*) (č. 0263/2019); (*) (č. 0264/2019); (*) (č. 0265/2019); (*) (č. 0266/2019); (*) (č. 0267/2019); Moustafa Chatzouz (č. 0268/2019); Bruno Terriou (č. 0269/2019); Christine Vukovic (č. 0270/2019); Silvia Oñate Moya (č. 0271/2019); (*) (č. 0272/2019); Jerzy Warszyński (č. 0273/2019); (*) (č. 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (č. 0275/2019); Jorge Caccia (č. 0276/2019); (*) (č. 0277/2019); (*) (č. 0278/2019); (*) (č. 0279/2019); (*) (č. 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (č. 0281/2019); (*) (č. 0282/2019); (*) (č. 0283/2019); (*) (č. 0284/2019); Rosie Walters (č. 0285/2019); Bert Vanhelmont (č. 0286/2019); (*) (č. 0287/2019); Wolfgang Gerber (č. 0288/2019); (*) (č. 0289/2019); (*) (č. 0290/2019); (*) (č. 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (č. 0292/2019); Michele Canesi (č. 0293/2019); (*) (č. 0294/2019); (*) (č. 0295/2019); (*) (č. 0296/2019).

Předsedající oznámil, že dne 12. dubna 2019 zaslal v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 15 jednacího řádu příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických nebo právnických osob, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami, jakož i rozšíření programu na podporu strukturálních reforem (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

2) poslanci

- Dominique Martin. Návrh usnesení o zaměstnanosti a upřednostňování evropských společností při zadávání veřejných zakázek v Evropě (B8-0220/2019)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o uvolnění vízového režimu pro Kosovo (B8-0233/2019)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano a Marco Zullo. Návrh usnesení o univerzální digitální identitě: základním právu pro všechny evropské občany (B8-0236/2019)

předáno

příslušný výbor :

LIBE


15. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 2. do 4. července 2019.


16. Schválení zápisů a předání přijatých textů

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední denní zasedání stávajícího volebního období, předsedající Parlamentu navrhl, aby se odchýlil od článků 192 a 193 jednacího řádu, schválil zápis z tohoto denního zasedání okamžitě a aby předal texty přijaté na tomto denním zasedání jejich příjemcům.

Parlament s postupem souhlasil a schválil zápis.

°
° ° °

Elena Valenciano byla omluvena z denních zasedání, která se konala ve dnech 10. a 11. prosince 2018.

Curzio Maltese byl omluven ze zasedání konaných od září 2018 do dubna 2019.


17. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 12:53.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Poslední aktualizace: 2. srpna 2019Právní upozornění