Indeks 
Protokol
PDF 271kWORD 78k
Torsdag den 18. april 2019 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (forhandling)
 4.Et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt ***I (forhandling)
 5.Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici ***I (forhandling)
 6.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  6.1.Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation
  6.2.Cameroon
  6.3.Brunei
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Anmodning om ophævelse af immunitet
 9.Parlamentets sammensætning
 10.Afstemningstid
  10.1.Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation (afstemning)
  10.2.Cameroon (afstemning)
  10.3.Brunei (afstemning)
  10.4.Aftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark * (afstemning)
  10.5.Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (afstemning)
  10.6.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (afstemning)
  10.7.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (afstemning)
  10.8.Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret ***I (afstemning)
  10.9.Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger ***I (afstemning)
  10.10.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (afstemning)
  10.11.Eksponeringer i form af dækkede obligationer ***I (afstemning)
  10.12.Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ***I (afstemning)
  10.13.InvestEU ***I (afstemning)
  10.14.Et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt ***I (afstemning)
  10.15.Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici ***I (afstemning)
  10.16.Persistente organiske miljøgifte ***I (afstemning)
  10.17.Clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre ***I (afstemning)
  10.18.Tilladelse til CCP'er og anerkendelse af tredjelands-CCP'er ***I (afstemning)
  10.19.Fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder ***I (afstemning)
  10.20.Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag (afstemning)
  10.21.En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Andragender
 14.Modtagne dokumenter
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Godkendelse af protokollerne og fremsendelse af vedtagne tekster
 17.Hævelse af mødet
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Meddelelse fra formanden

Som følge af konklusionerne fra Det Rådgivende Udvalg for Behandling af Klager over Chikane mellem Akkrediterede Parlamentariske Assistenter og Medlemmer af Europa-Parlamentet, og under hensyntagen til de skriftlige bemærkninger fra det pågældende medlem og efter at høring af hende, havde formanden besluttet at pålægge Maria João Rodrigues en sanktion i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 11, stk. 6, og artikel 166 som følge af hendes opførsel over for sin akkrediterede parlamentariske assistent, der udgjorde psykisk chikane. Sanktionen bestod i en irettesættelse.

Afgørelsen var blevet meddelt det pågældende medlem dagen forinden, og hun kan indgive en intern klage til Præsidiet, jf. forretningsordenens artikel 167. Denne klage har opsættende virkning.


3. En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Julie Girling for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, og Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen.

Taler: Violeta Bulc.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Jens Gieseke, for PPE-Gruppen, Jytte Guteland, for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha, for ECR-Gruppen, Frédérique Ries, for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná, for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout, for Verts/ALE-Gruppen et Piernicola Pedicini, for EFDD-Gruppen, om en omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.21 i protokollen af 18.4.2019.


4. Et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og ophævelse af direktiv 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Jill Seymour for EFDD-Gruppen, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki og Nicola Caputo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil og Bill Etheridge.

Talere: Violeta Bulc og Deirdre Clune.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.14 i protokollen af 18.4.2019.


5. Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang forelagde betænkningen.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Sirpa Pietikäinen for PPE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Babette Winter og Pervenche Berès for S&D-Gruppen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini.

Taler: Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo.

Talere: Federica Mogherini og Paul Tang.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.15 i protokollen af 18.4.2019.


6. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 17.4.2019).


6.1. Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation

Forslag til beslutning B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 og B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová og Nathalie Griesbeck forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker og Pavel Svoboda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes og Jean-Luc Schaffhauser.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 18.4.2019.


6.2. Cameroon

Forslag til beslutning B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 og B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge og Jean-Luc Schaffhauser.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová og Csaba Sógor, ligeledes om emnet for den foregående forhandling.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 18.4.2019.


6.3. Brunei

Forslag til beslutning B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 og B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Neena Gill for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, og Elena Valenciano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák og Jiří Pospíšil.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 18.4.2019.

(Mødet udsat kl. 11.44 i afventning af afstemingstiden)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.00.

°
° ° °

Formanden afgav en erklæring, i hvilken han udtalte mindeord over de 29 ofre for busulykken den foregående dag på Madeira.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

Taler: José Inácio Faria.


8. Anmodning om ophævelse af immunitet

De franske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Marie-Christine Arnautus immunitet i forbindelse med en retslig forundersøgelse, som var blevet indledt af tribunal de grande instance de Paris.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


9. Parlamentets sammensætning

Linda McAvan havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 19. april 2019.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4 konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato, og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.

°
° ° °

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) for at takke Parlamentet for dets samarbejde under den udløbende valgperiode.

Talere: Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada og Alojz Peterle.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


10.1. Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 og B8-0260/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0255/2019

(erstatter B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 og B8-0260/2019):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés og Elmar Brok, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Jo Leinen, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand og Helga Trüpel, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0422)

(Forslag til beslutning B8-0257/2019 bortfaldt).

Indlæg

Michaela Šojdrová havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt A. Det mundtlige ændringsforslag var godtaget.


10.2. Cameroon (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 og B8-0254/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0245/2019

(erstatter B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 og B8-0254/2019):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés og Elmar Brok, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Maria Arena, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić og Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun og Michèle Rivasi, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná og Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano og Laura Agea, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 og B8-0251/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0242/2019

(erstatter B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 og B8-0251/2019):

stillet af:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman og Elmar Brok, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen ;

—   Charles Tannock for ECR-Gruppen;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert og Terry Reintke, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga og Kateřina Konečná, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano og Laura Agea, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0424)


10.4. Aftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalen om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriet Danmark [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0425)


10.5. Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)

Talere: Helga Stevens for ECR-Gruppen for at anmode om udsættelse af afstemningen, jf. forretningsordningens artikel 190, stk. 4, og Guillaume Balas (ordfører), imod denne anmodning.

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (291 for, 284 imod, 6 hverken/eller).


10.6. Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0426)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.7. Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0427)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.8. Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0428)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.9. Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0429)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.10. Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0430)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.11. Eksponeringer i form af dækkede obligationer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0431)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.12. Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0432)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.13. InvestEU ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0433)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) for at afgive en erklæring på Kommissionens vegne.


10.14. Et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og ophævelse af direktiv 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0434)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.15. Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0435)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.16. Persistente organiske miljøgifte ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0436)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.17. Clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0437)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.18. Tilladelse til CCP'er og anerkendelse af tredjelands-CCP'er ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0438)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.19. Fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0439)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.20. Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0238/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0440)


10.21. En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0241/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0441)


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: torsdag den 18. april 2019)

Betænkning: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Betænkning: Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Betænkning: Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Betænkning: Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Betænkning: Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek og Eleonora Forenza

Betænkning: Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslagB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer - B8-0241/2019
José Inácio Faria og Dobromir Sośnierz.

(Afstemningstid: onsdag den 17. april 2019)

Betænkning: Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


13. Andragender

Nedenstående andragender var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer og var henvist til det kompetente udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10:

Den 12. april 2019

(*) Navn fortroligt

(*)Bruno Terriou (nr. 0219/2019); (*) (nr. 0220/2019); Stefan Jorde (nr. 0221/2019); (*) (nr. 0222/2019); (*) (nr. 0223/2019); (*) (nr. 0224/2019); Maarit Nermes (nr. 0225/2019); (*) (nr. 0226/2019); Dana Mošničková (nr. 0227/2019); (*) (nr. 0228/2019); Isabelle Thibault (nr. 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (nr. 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (nr. 0231/2019); Bruno Terriou (nr. 0232/2019); Christine Gibson (nr. 0233/2019); (*) (nr. 0234/2019); Rute Sobral (nr. 0235/2019); Rui Martins (nr. 0236/2019); (*) (nr. 0237/2019); (*) (nr. 0238/2019); Bruno Terriou (nr. 0239/2019); Marios Achelleos (nr. 0240/2019); Georges Papageorgiou (nr. 0241/2019); José Manuel Lago Costas (nr. 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (nr. 0243/2019); José Ignacio Domínguez (nr. 0244/2019); Bernd Fritz (nr. 0245/2019); (*) (nr. 0246/2019); Joachim Schulz (nr. 0247/2019); Benedetto Rubetti (nr. 0248/2019); Fritz Pirker (nr. 0249/2019); Renato Lelli (nr. 0250/2019); Silvana Casini (nr. 0251/2019); Giovanni Piazza (nr. 0252/2019); (*) (nr. 0253/2019); Cristian Moldovan (nr. 0254/2019); (*) (nr. 0255/2019); (*) (nr. 0256/2019); Alberto González García (nr. 0257/2019); (*) (nr. 0258/2019); Julian Hopes (nr. 0259/2019); (*) (nr. 0260/2019); (*) (nr. 0261/2019); Fred Woodhead (nr. 0262/2019); (*) (nr. 0263/2019); (*) (nr. 0264/2019); (*) (nr. 0265/2019); (*) (nr. 0266/2019); (*) (nr. 0267/2019); Moustafa Chatzouz (nr. 0268/2019); Bruno Terriou (nr. 0269/2019); Christine Vukovic (nr. 0270/2019); Silvia Oñate Moya (nr. 0271/2019); (*) (nr. 0272/2019); Jerzy Warszyński (nr. 0273/2019); (*) (nr. 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (nr. 0275/2019); Jorge Caccia (nr. 0276/2019); (*) (nr. 0277/2019); (*) (nr. 0278/2019); (*) (nr. 0279/2019); (*) (nr. 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (nr. 0281/2019); (*) (nr. 0282/2019); (*) (nr. 0283/2019); (*) (nr. 0284/2019); Rosie Walters (nr. 0285/2019); Bert Vanhelmont (nr. 0286/2019); (*) (nr. 0287/2019); Wolfgang Gerber (nr. 0288/2019); (*) (nr. 0289/2019); (*) (nr. 0290/2019); (*) (nr. 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (nr. 0292/2019); Michele Canesi (nr. 0293/2019); (*) (nr. 0294/2019); (*) (nr. 0295/2019); (*) (nr. 0296/2019).

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 15, den 12. april 2019 til det kompetente udvalg havde fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler samt forlængelse af støtteprogrammet for strukturreformer (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

2) fra medlemmerne

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om beskæftigelse og europæisk præference i offentlige udbud i Europa (B8-0220/2019)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om visumliberalisering for Kosovo (B8-0233/2019)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano og Marco Zullo. Forslag til beslutning om universel digital identitet: en grundlæggende rettighed for alle EU-borgere (B8-0236/2019)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE


15. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 2. juli 2019 - 4. juli 2019.


16. Godkendelse af protokollerne og fremsendelse af vedtagne tekster

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Siden der var tale om det sidste møde i den indeværende valgperiode, foreslog formanden Parlamentet at fravige forretningsordenens artikel 192 og 193 og allerede nu godkende protokollen fra mødet samme dag samt fremsende de tekster, der var vedtaget under den indeværende mødeperiode, til deres modtagere.

Parlamentet gav sit samtykke til denne procedure og godkendte protokollen.

°
° ° °

Elena Valenciano var undskyldt for møderne den 10. og 11. december 2018.

Curzio Maltese var undskyldt for mødeperioderne fra september 2018 til april 2019.


17. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 12.53.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Seneste opdatering: 2. august 2019Juridisk meddelelse