Rodyklė 
Protokolas
PDF 271kWORD 79k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pranešimas
 3.Visapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų (diskusijos)
 4.Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ***I (diskusijos)
 5.Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas ***I (diskusijos)
 6.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  6.1.Kinija, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėtis
  6.2.Kamerūnas
  6.3.Brunėjus
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Prašymas atšaukti imunitetą
 9.Parlamento sudėtis
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Kinija, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėtis (balsavimas)
  10.2.Kamerūnas (balsavimas)
  10.3.Brunėjus (balsavimas)
  10.4.Eurojusto ir Danijos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimas * (balsavimas)
  10.5.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ***I (balsavimas)
  10.6.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ***I (balsavimas)
  10.7.Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones ***I (balsavimas)
  10.8.Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje ***I (balsavimas)
  10.9.Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas ***I (balsavimas)
  10.10.Europos gynybos fondas ***I (balsavimas)
  10.11.Padengtų obligacijų pozicijos ***I (balsavimas)
  10.12.Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra ***I (balsavimas)
  10.13.Programa „InvestEU“ ***I (balsavimas)
  10.14.Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ***I (balsavimas)
  10.15.Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas ***I (balsavimas)
  10.16.Patvarieji organiniai teršalai ***I (balsavimas)
  10.17.Tarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklos ***I (balsavimas)
  10.18.Leidimų suteikimas PSŠ ir trečiųjų šalių PSŠ pripažinimas ***I (balsavimas)
  10.19.Skatinimas naudotis MVĮ augimo rinkomis ***I (balsavimas)
  10.20.Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto (balsavimas)
  10.21.Visapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Peticijos
 14.Gauti dokumentai
 15.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 16.Protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 17.Posėdžio pabaiga
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Pirmininko pranešimas

Akredituotų Parlamento narių padėjėjų skundų dėl Parlamento narių priekabiavimo nagrinėjimo patariamajam komitetui pateikus išvadas, atsižvelgiant į atitinkamos Parlamento narės raštu pateiktas pastabas ir ją išklausius, Pirmininkas nusprendė pagal Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 6 dalį ir 166 straipsnį Parlamento narei Maria João Rodrigues taikyti nuobaudą dėl jos elgesio su savo akredituotu padėjėju, t. y. psichologinio priekabiavimo. Paskirta nuobauda yra papeikimas.

Parlamento narė apie sprendimą buvo informuota vakar, pagal Darbo tvarkos taisyklių 167 straipsnį ji gali Biurui pateikti vidaus skundą dėl sprendimo. Pateikus skundą nuobaudos taikymas sustabdomas.


3. Visapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Visapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Julie Girling PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu.

Kalbėjo Violeta Bulc.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Jens Gieseke PPE frakcijos vardu, Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardudėl visapusiškos Europos Sąjungos politikos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kūrimo (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.21 punktas


4. Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Jill Seymour EFDD frakcijos vardu, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil ir Bill Etheridge.

Kalbėjo Violeta Bulc ir Deirdre Clune.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.14 punktas


5. Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang pristatė pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo Sirpa Pietikäinen PPE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Babette Winter ir Pervenche Berès S&D frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini.

Kalbėjo Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo.

Kalbėjo Federica Mogherini ir Paul Tang.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.15 punktas


6. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2019 04 17 protokolo 2 punktas)


6.1. Kinija, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ir B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová ir Nathalie Griesbeck pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker ir Pavel Svoboda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes ir Jean-Luc Schaffhauser.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.1 punktas


6.2. Kamerūnas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ir B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge ir Jean-Luc Schaffhauser.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová ir Csaba Sógor, taip pat dėl ankstesnių diskusijų.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.2 punktas


6.3. Brunėjus

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ir B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Neena Gill S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, ir Elena Valenciano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák ir Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.44 val. iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas


7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.00 val.

°
° ° °

Pirmininkas padarė pareiškimą ir pagerbė vakar autobuso avarijoje Madeiroje žuvusių 29 žmonių atminimą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

Kalbėjo José Inácio Faria.


8. Prašymas atšaukti imunitetą

Prancūzijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Marie-Christine Arnautu imunitetą Paryžiaus apygardos teisme pradėjus ikiteisminį tyrimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


9. Parlamento sudėtis

Linda McAvan raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2019 m. balandžio 19 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsniu Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.

°
° ° °

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė). Ji padėkojo Parlamentui už bendradarbiavimą per besibaigiančią kadenciją.

Kalbėjo Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada ir Alojz Peterle.


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


10.1. Kinija, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ir B8-0260/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0255/2019

(keičia B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ir B8-0260/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Jo Leinen S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0422)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0257/2019 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Michaela Šojdrová pristatė žodinį A konstatuojamosios dalies pakeitimą. Pakeitimas buvo priimtas.


10.2. Kamerūnas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ir B8-0254/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0245/2019

(keičia B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ir B8-0254/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Maria Arena S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano ir Laura Agea EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunėjus (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ir B8-0251/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0242/2019

(keičia B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ir B8-0251/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert ir Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ir Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano ir Laura Agea EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0424)


10.4. Eurojusto ir Danijos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Danijos Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimą, projekto [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0425)


10.5. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

Kalbėjo Helga Stevens ECR frakcijos vardu, ji paprašė atidėti balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnio 4 dalį ir Guillaume Balas (pranešėjas), jis paprieštaravo prašymui.

Po vardinio balsavimo (291 už, 284 prieš, 6 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.


10.6. Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0426)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.7. Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0427)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.8. Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0428)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.9. Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0429)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.10. Europos gynybos fondas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0430)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.11. Padengtų obligacijų pozicijos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0431)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.12. Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0432)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.13. Programa „InvestEU“ ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama programa „InvestEU“ [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0433)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą Komisijos vardu.


10.14. Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0434)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.15. Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0435)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.16. Patvarieji organiniai teršalai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0436)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.17. Tarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0437)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.18. Leidimų suteikimas PSŠ ir trečiųjų šalių PSŠ pripažinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0438)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.19. Skatinimas naudotis MVĮ augimo rinkomis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo rinkas [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0439)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


10.20. Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0440)


10.21. Visapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0241/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0441)


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

(2019 m. balandžio 18 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Pranešimas: Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek ir Eleonora Forenza

Pranešimas: Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo aktoB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Visapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų - B8-0241/2019
José Inácio Faria ir Dobromir Sośnierz.

(2019 m. balandžio 17 d., trečiadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


13. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis ir persiųstos atsakingam komitetui:

2019 m. balandžio 12 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) Bruno Terriou (Nr. 0219/2019); (*) (Nr. 0220/2019); Stefan Jorde (Nr. 0221/2019); (*) (Nr. 0222/2019); (*) (Nr. 0223/2019); (*) (Nr. 0224/2019); Maarit Nermes (Nr. 0225/2019); (*) (Nr. 0226/2019); Dana Mošničková (Nr. 0227/2019); (*) (Nr. 0228/2019); Isabelle Thibault (Nr. 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (Nr. 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (Nr. 0231/2019); Bruno Terriou (Nr. 0232/2019); Christine Gibson (Nr. 0233/2019); (*) (Nr. 0234/2019); Rute Sobral (Nr. 0235/2019); Rui Martins (Nr. 0236/2019); (*) (Nr. 0237/2019); (*) (Nr. 0238/2019); Bruno Terriou (Nr. 0239/2019); Marios Achelleos (Nr. 0240/2019); Georges Papageorgiou (Nr. 0241/2019); José Manuel Lago Costas (Nr. 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (Nr. 0243/2019); José Ignacio Domínguez (Nr. 0244/2019); Bernd Fritz (Nr. 0245/2019); (*) (Nr. 0246/2019); Joachim Schulz (Nr. 0247/2019); Benedetto Rubetti (Nr. 0248/2019); Fritz Pirker (Nr. 0249/2019); Renato Lelli (Nr. 0250/2019); Silvana Casini (Nr. 0251/2019); Giovanni Piazza (Nr. 0252/2019); (*) (Nr. 0253/2019); Cristian Moldovan (Nr. 0254/2019); (*) (Nr. 0255/2019); (*) (Nr. 0256/2019); Alberto González García (Nr. 0257/2019); (*) (Nr. 0258/2019); Julian Hopes (Nr. 0259/2019); (*) (Nr. 0260/2019); (*) (Nr. 0261/2019); Fred Woodhead (Nr. 0262/2019); (*) (Nr. 0263/2019); (*) (Nr. 0264/2019); (*) (Nr. 0265/2019); (*) (Nr. 0266/2019); (*) (Nr. 0267/2019); Moustafa Chatzouz (Nr. 0268/2019); Bruno Terriou (Nr. 0269/2019); Christine Vukovic (Nr. 0270/2019); Silvia Oñate Moya (Nr. 0271/2019); (*) (Nr. 0272/2019); Jerzy Warszyński (Nr. 0273/2019); (*) (Nr. 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (Nr. 0275/2019); Jorge Caccia (Nr. 0276/2019); (*) (Nr. 0277/2019); (*) (Nr. 0278/2019); (*) (Nr. 0279/2019); (*) (Nr. 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (Nr. 0281/2019); (*) (Nr. 0282/2019); (*) (Nr. 0283/2019); (*) (Nr. 0284/2019); Rosie Walters (Nr. 0285/2019); Bert Vanhelmont (Nr. 0286/2019); (*) (Nr. 0287/2019); Wolfgang Gerber (Nr. 0288/2019); (*) (Nr. 0289/2019); (*) (Nr. 0290/2019); (*) (Nr. 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (Nr. 0292/2019); Michele Canesi (Nr. 0293/2019); (*) (Nr. 0294/2019); (*) (Nr. 0295/2019); (*) (Nr. 0296/2019).

Pirmininkas paskelbė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 15 dalį 2019 m. balandžio 12 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje arba neturi ten registruotos buveinės.


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti ir struktūrinių reformų rėmimo programos galiojimo pratęsimą (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

LIBE

2) Parlamento narių

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl užimtumo ir pirmumo teikimo Europos produktams Europos viešuosiuose pirkimuose (B8-0220/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

EMPL

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vizų režimo liberalizavimo Kosovui (B8-0233/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano ir Marco Zullo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Visuotinė skaitmeninė tapatybė. Pagrindinė visų ES piliečių teisė“ (B8-0236/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE


15. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2019 m. liepos 2 d.2019 m. liepos 4 d..


16. Protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Kadangi šis posėdis yra paskutinis numatytas šios kadencijos posėdis, Pirmininkas pasiūlė Parlamentui padaryti Darbo tvarkos taisyklių 192 ir 193 straipsnių išimtį ir šios dienos protokolą patvirtinti jau šiandien ir perduoti gavėjams per šią sesiją priimtus tekstus.

Parlamentas pritarė šiai procedūrai ir patvirtino protokolą.

°
° ° °

Buvo pateisintas Elena Valenciano nedalyvavimas 2018 m. gruodžio 10 ir 11 d. Posėdžiuose.

Curzio Maltese atsiprašymas iš sesijų posėdžių nuo 2018 m. rugsėjo mėn. iki 2019 m. balandžio mėn. buvo patenkintas.


17. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 12.53 val.


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 2 d.Teisinis pranešimas