Indekss 
Protokols
PDF 271kWORD 78k
Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Sēdes vadītāja paziņojums
 3.Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem (debates)
 4.Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide ***I (debates)
 5.Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem ***I (debates)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  6.1.Ķīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis
  6.2.Kamerūna
  6.3.Bruneja
 7.Sēdes atsākšana
 8.Pieprasījums atcelt imunitāti
 9.Parlamenta sastāvs
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Ķīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis (balsošana)
  10.2.Kamerūna (balsošana)
  10.3.Bruneja (balsošana)
  10.4.Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās * (balsošana)
  10.5.Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija ***I (balsošana)
  10.6.CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I (balsošana)
  10.7.“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I (balsošana)
  10.8.Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās ***I (balsošana)
  10.9.Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana ***I (balsošana)
  10.10.Eiropas Aizsardzības fonds ***I (balsošana)
  10.11.Riska darījumi segto obligāciju veidā ***I (balsošana)
  10.12.Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība ***I (balsošana)
  10.13.Programmas InvestEU izveide ***I (balsošana)
  10.14.Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide ***I (balsošana)
  10.15.Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem ***I (balsošana)
  10.16.Noturīgi organiskie piesārņotāji ***I (balsošana)
  10.17.Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri ***I (balsošana)
  10.18.CCP atļauju piešķiršana un trešo valstu CCP atzīšana ***I (balsošana)
  10.19.MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšana ***I (balsošana)
  10.20.Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums (balsošana)
  10.21.Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Lūgumraksti
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Nākamo sēžu datumi
 16.Protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Sēdes slēgšana
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Sēdes vadītāja paziņojums

Atsaucoties uz Padomdevējas komitejas reģistrētu deputātu palīgu sūdzību izskatīšanai par Eiropas Parlamenta deputātu aizskarošu izturēšanos un šādas izturēšanās novēršanai darbavietā secinājumiem, kuros ņemti vērā attiecīgās deputātes rakstiskie komentāri, un pēc viņas uzklausīšanas priekšsēdētājs ir nolēmis noteikt sankcijas Maria João Rodrigues saskaņā ar Reglamenta 11. panta 6. punktu un 166. pantu par viņas izturēšanos pret savu reģistrēto deputāta palīgu, jo šī izturēšanās ir uzskatāma par psiholoģisku aizskarošu izturēšanos. Minētās sankcijas ir rājiens.

Lēmums attiecīgajai deputātei tika darīts zināms iepriekšējā dienā, un viņa var Prezidijam iesniegt iekšēju lēmuma pārsūdzību saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 167. pantu. Šāda pārsūdzības iesniegšana aptur minēto sankciju piemērošanu.


3. Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem (debates)

Komisijas paziņojums: Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem (2019/2683(RSP)).

Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Julie Girling PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā.

Uzstājās Violeta Bulc.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Jens Gieseke PPE grupas vārdā, Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdāpar visaptverošu Eiropas Savienības satvaru attiecībā uz endokrīniem disruptoriem (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.21. punkts.


4. Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un atceļ Direktīvu 2010/65/ES [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Deirdre Clune (A8-0006/2019).

Deirdre Clune iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Jill Seymour EFDD grupas vārdā, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki un Nicola Caputo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Jiří Pospíšil un Bill Etheridge.

Uzstājās Violeta Bulc un Deirdre Clune.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.14. punkts.


5. Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Paul Tang (A8-0363/2018).

Paul Tang iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Babette Winter un Pervenche Berès S&D grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini.

Uzstājās Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo.

Uzstājās Federica Mogherini un Paul Tang.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.15. punkts.


6. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 17.4.2019. protokola 2. punkts.)


6.1. Ķīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 un B8-0260/2019 (2019/2690(RSP)).

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová un Nathalie Griesbeck iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker un Pavel Svoboda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes un Jean-Luc Schaffhauser.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.1. punkts.


6.2. Kamerūna

Rezolūciju priekšlikumi B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 un B8-0254/2019 (2019/2692(RSP)).

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge un Jean-Luc Schaffhauser.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová un Csaba Sógor, arī par iepriekšējo debašu tematu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.2. punkts.


6.3. Bruneja

Rezolūciju priekšlikumi B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 un B8-0251/2019 (2019/2692(RSP)).

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Neena Gill S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā un Elena Valenciano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.44 pirms balsošanas laika.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks


7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.00.

°
° ° °

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, kurā viņš pieminēja iepriekšējā dienā Madeirā notikušajā ceļu satiksmes negadījumā 29 bojā gājušos autobusa pasažierus.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

Uzstājās José Inácio Faria.


8. Pieprasījums atcelt imunitāti

Francijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Marie-Christine Arnautu imunitāti saistībā ar Parīzes augstākā posma tiesā (Tribunal de Grande instance de Paris) sāktu izmeklēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


9. Parlamenta sastāvs

Linda McAvan ir rakstiski paziņojusi par savu atkāpšanos no Parlamenta deputāta amata, sākot no 2019. gada 19. aprīļa.

Saskaņā ar Reglamenta 4. pantu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

°
° ° °

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) – lai pateiktos Parlamentam par sadarbību viņas pilnvaru laikā, kas tuvojas beigām.

Uzstājās Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada un Alojz Peterle.


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


10.1. Ķīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 un B8-0260/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0255/2019

(aizstāj B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 un B8-0260/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Jo Leinen S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand un Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0422).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0257/2019 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Michaela Šojdrová ir ierosinājusi mutisku grozījumu A apsvērumā. Šis grozījums tika pieņemts.


10.2. Kamerūna (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 un B8-0254/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0245/2019

(aizstāj B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 un B8-0254/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Maria Arena S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano un Laura Agea EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0423).


10.3. Bruneja (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 un B8-0251/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0242/2019

(aizstāj B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 un B8-0251/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano un Laura Agea EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0424).


10.4. Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0192/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0425).


10.5. Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Guillaume Balas (A8-0386/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

Uzstājās Helga Stevens ECR grupas vārdā – lai pieprasītu atlikt balsošanu saskaņā ar Reglamenta 190. panta 4. punktu, un Guillaume Balas (referents) – lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (291 par, 284 pret, 6 atturas).


10.6. CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bas Eickhout (A8-0354/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0426).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.7. “Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0427).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.8. Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132 [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0428).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.9. Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0002/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0429).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.10. Eiropas Aizsardzības fonds ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0430).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.11. Riska darījumi segto obligāciju veidā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Bernd Lucke (A8-0384/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0431).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.12. Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Bernd Lucke (A8-0390/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0432).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.13. Programmas InvestEU izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Roberto Gualtieri (A8-0482/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0433).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) – lai sniegtu paziņojumu Komisijas vārdā.


10.14. Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un atceļ Direktīvu 2010/65/ES [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Deirdre Clune (A8-0006/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0434).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.15. Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Paul Tang (A8-0363/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0435).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.16. Noturīgi organiskie piesārņotāji ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0336/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0436).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.17. Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0181/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0437).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.18. CCP atļauju piešķiršana un trešo valstu CCP atzīšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0438).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.19. MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129 [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Anne Sander (A8-0437/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0439).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.20. Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0238/2019

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0440).


10.21. Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0241/2019

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0441).


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(ceturtdienas, 2019. gada 18. aprīļa, balsošanas laiks)

Bas Eickhout ziņojums - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Andrzej Grzyb ziņojums - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Tadeusz Zwiefka ziņojums - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Evelyn Regner ziņojums - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Zdzisław Krasnodębski ziņojums - A8-0412/2018
Marek Jurek un Eleonora Forenza

Paul Tang ziņojums - A8-0363/2018
Alex Mayer

Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikumsB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem - B8-0241/2019
José Inácio Faria un Dobromir Sośnierz

(trešdienas, 2019. gada 17. aprīļa, balsošanas laiks)

Roberta Metsola ziņojums - A8-0076/2019
Eleonora Forenza


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


13. Lūgumraksti

Šādi lūgumraksti saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos un iesniegti atbildīgajai komitejai.

2019. gada 12. aprīlis

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) Bruno Terriou (Nr. 0219/2019); (*) (Nr. 0220/2019); Stefan Jorde (Nr. 0221/2019); (*) (Nr. 0222/2019); (*) (Nr. 0223/2019); (*) (Nr. 0224/2019); Maarit Nermes (Nr. 0225/2019); (*) (Nr. 0226/2019); Dana Mošničková (Nr. 0227/2019); (*) (Nr. 0228/2019); Isabelle Thibault (Nr. 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (Nr. 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (Nr. 0231/2019); Bruno Terriou (Nr. 0232/2019); Christine Gibson (Nr. 0233/2019); (*) (Nr. 0234/2019); Rute Sobral (Nr. 0235/2019); Rui Martins (Nr. 0236/2019); (*) (Nr. 0237/2019); (*) (Nr. 0238/2019); Bruno Terriou (Nr. 0239/2019); Marios Achelleos (Nr. 0240/2019); Georges Papageorgiou (Nr. 0241/2019); José Manuel Lago Costas (Nr. 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (Nr. 0243/2019); José Ignacio Domínguez (Nr. 0244/2019); Bernd Fritz (Nr. 0245/2019); (*) (Nr. 0246/2019); Joachim Schulz (Nr. 0247/2019); Benedetto Rubetti (Nr. 0248/2019); Fritz Pirker (Nr. 0249/2019); Renato Lelli (Nr. 0250/2019); Silvana Casini (Nr. 0251/2019); Giovanni Piazza (Nr. 0252/2019); (*) (Nr. 0253/2019); Cristian Moldovan (Nr. 0254/2019); (*) (Nr. 0255/2019); (*) (Nr. 0256/2019); Alberto González García (Nr. 0257/2019); (*) (Nr. 0258/2019); Julian Hopes (Nr. 0259/2019); (*) (Nr. 0260/2019); (*) (Nr. 0261/2019); Fred Woodhead (Nr. 0262/2019); (*) (Nr. 0263/2019); (*) (Nr. 0264/2019); (*) (Nr. 0265/2019); (*) (Nr. 0266/2019); (*) (Nr. 0267/2019); Moustafa Chatzouz (Nr. 0268/2019); Bruno Terriou (Nr. 0269/2019); Christine Vukovic (Nr. 0270/2019); Silvia Oñate Moya (Nr. 0271/2019); (*) (Nr. 0272/2019); Jerzy Warszyński (Nr. 0273/2019); (*) (Nr. 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (Nr. 0275/2019); Jorge Caccia (Nr. 0276/2019); (*) (Nr. 0277/2019); (*) (Nr. 0278/2019); (*) (Nr. 0279/2019); (*) (Nr. 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (Nr. 0281/2019); (*) (Nr. 0282/2019); (*) (Nr. 0283/2019); (*) (Nr. 0284/2019); Rosie Walters (Nr. 0285/2019); Bert Vanhelmont (Nr. 0286/2019); (*) (Nr. 0287/2019); Wolfgang Gerber (Nr. 0288/2019); (*) (Nr. 0289/2019); (*) (Nr. 0290/2019); (*) (Nr. 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (Nr. 0292/2019); Michele Canesi (Nr. 0293/2019); (*) (Nr. 0294/2019); (*) (Nr. 0295/2019); (*) (Nr. 0296/2019).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2019. gada 12. aprīlī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas, kā arī, lai paplašinātu Strukturālo reformu atbalsta programmu (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

LIBE

2. Deputāti

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nodarbinātību un priekšrokas došanu Eiropas uzņēmumiem, slēdzot publiskā iepirkuma līgumus Eiropā (B8-0220/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

EMPL

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vīzu režīma liberalizāciju attiecībā uz Kosovu (B8-0233/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano un Marco Zullo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par universālu digitālo identitāti — visu Eiropas pilsoņu pamattiesībām (B8-0236/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE


15. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2019. gada 2. jūlija līdz 2019. gada 4. jūlijam.


16. Protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Tā kā tajā dienā notikusī sēdē bija pēdējā attiecīgajā sasaukumā paredzētā sēde, sēdes vadītājs ierosināja Parlamentam izdarīt atkāpi no Reglamenta 192. un 193. panta un bez liekas kavēšanās apstiprināt tās dienas sēdes protokolu, kā arī nosūtīt attiecīgajā sesijā pieņemtos tekstus adresātiem, kam tie paredzēti.

Parlaments piekrita šai procedūrai un apstiprināja attiecīgās sēdes protokolu.

°
° ° °

Elena Valenciano attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās 2018. gada 10. un 11. decembra sēdē.

Curzio Maltese attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās sesijās laikposmā no 2018. gada septembra līdz 2019. gada aprīlim.


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 12.53.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 2. augustsJuridisks paziņojums