Index 
Notulen
PDF 270kWORD 78k
Donderdag 18 april 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (debat)
 4.Europees maritiem éénloketsysteem ***I (debat)
 5.Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's ***I (debat)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  6.1.China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden
  6.2.Kameroen
  6.3.Brunei
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 9.Samenstelling Parlement
 10.Stemmingen
  10.1.China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (stemming)
  10.2.Kameroen (stemming)
  10.3.Brunei (stemming)
  10.4.Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken * (stemming)
  10.5.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels ***I (stemming)
  10.6.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)
  10.7.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (stemming)
  10.8.Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht ***I (stemming)
  10.9.Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ***I (stemming)
  10.10.Europees Defensiefonds ***I (stemming)
  10.11.Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties ***I (stemming)
  10.12.Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties ***I (stemming)
  10.13.InvestEU ***I (stemming)
  10.14.Europees maritiem éénloketsysteem ***I (stemming)
  10.15.Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's ***I (stemming)
  10.16.Persistente organische verontreinigende stoffen ***I (stemming)
  10.17.Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters ***I (stemming)
  10.18.Vergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen ***I (stemming)
  10.19.Bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten ***I (stemming)
  10.20.Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement (stemming)
  10.21.Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Verzoekschriften
 14.Ingekomen stukken
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Goedkeuring van de notulen en verzending van de aangenomen teksten
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Mededeling van de Voorzitter

Naar aanleiding van de conclusies van het adviescomité dat intimidatieklachten van geaccrediteerde parlementaire medewerkers tegen leden van het Parlement behandelt, heeft de Voorzitter, rekening houdend met de schriftelijke opmerkingen van het betrokken lid en na haar te hebben gehoord, besloten Maria João Rodrigues, overeenkomstig artikel 11, lid 6, en artikel 166 van het Reglement, een sanctie op te leggen wegens haar gedrag jegens haar geaccrediteerde parlementaire medewerker, dat neerkomt op psychologische intimidatie. De sanctie bestaat uit een berisping.

Het besluit is gisteren aan het betrokken lid ter kennis gebracht, en overeenkomstig artikel 167 van het Reglement van het Parlement kan zij tegen dat besluit intern beroep instellen bij het Bureau. Dit beroep schorst de toepassing van die sanctie.


3. Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (debat)

Verklaring van de Commissie: Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Julie Girling, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.21 van de notulen van 18.4.2019.


4. Europees maritiem éénloketsysteem ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Jill Seymour, namens de EFDD-Fractie, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Jiří Pospíšil en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Deirdre Clune.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.14 van de notulen van 18.4.2019.


5. Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Babette Winter en Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Paul Tang.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.15 van de notulen van 18.4.2019.


6. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 17.4.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


6.1. China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden

Ontwerpresoluties B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 en B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová en Nathalie Griesbeck lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker en Pavel Svoboda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes en Jean-Luc Schaffhauser.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 18.4.2019.


6.2. Kameroen

Ontwerpresoluties B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 en B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge en Jean-Luc Schaffhauser.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová en Csaba Sógor, tevens over het onderwerp van het voorgaande debat.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 18.4.2019.


6.3. Brunei

Ontwerpresoluties B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 en B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, en Elena Valenciano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 18.4.2019.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.44 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.00 uur hervat.

°
° ° °

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij hulde brengt aan de 29 slachtoffers van het busongeluk dat zich gisteren op Madeira heeft voorgedaan.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria.


8. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Marie-Christine Arnautu ingediend in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat bij het Tribunal de Grande instance van Parijs tegen haar is ingeleid.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.


9. Samenstelling Parlement

Linda McAvan heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 19 april 2019.

Overeenkomstig artikel 4 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) om het Parlement te bedanken voor de samenwerking tijdens de afgelopen mandaatsperiode.

Het woord wordt gevoerd door Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada en Alojz Peterle.


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


10.1. China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 en B8-0260/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0255/2019

(ter vervanging van B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 en B8-0260/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Soraya Post en Jo Leinen, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0422)

(Ontwerpresolutie B8-0257/2019 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Michaela Šojdrová, die een mondeling amendement op overweging A indiende, dat in aanmerking werd genomen.


10.2. Kameroen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 en B8-0254/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0245/2019

(ter vervanging van B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 en B8-0254/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Maria Arena, namens de S&D-Fractie

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 en B8-0251/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0242/2019

(ter vervanging van B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 en B8-0251/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie ;

—   Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0424)


10.4. Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0425)


10.5. Coördinatie van socialezekerheidsstelsels ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Gewone meerderheid)

Het woord wordt gevoerd door Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, om overeenkomstig artikel 190, lid 4, van het Reglement om verdaging van de stemming te verzoeken, en Guillaume Balas (rapporteur), die zich tegen dat verzoek uitspreekt.

Bij HS (291 voor, 284 tegen, 6 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.


10.6. CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0426)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.7. Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0427)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.8. Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0428)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.9. Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0429)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.10. Europees Defensiefonds ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0430)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.11. Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0431)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.12. Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0432)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.13. InvestEU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0433)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid), om namens de Commissie een verklaring af te leggen.


10.14. Europees maritiem éénloketsysteem ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0434)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.15. Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0435)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.16. Persistente organische verontreinigende stoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0436)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.17. Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0437)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.18. Vergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0438)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.19. Bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0439)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


10.20. Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0238/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0440)


10.21. Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0241/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0441)


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van donderdag 18 april 2019)

Verslag Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Verslag Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Verslag Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Verslag Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Verslag Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek en Eleonora Forenza

Verslag Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees ParlementB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen - B8-0241/2019
José Inácio Faria en Dobromir Sośnierz.

(Stemmingen van woensdag 17 april 2019)

Verslag Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


13. Verzoekschriften

De volgende verzoekschriften zijn op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven en zijn naar de bevoegde commissie verwezen overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement:

Op 12 april 2019

(*) Vertrouwelijk

(*) Bruno Terriou (nr. 0219/2019); (*) (nr. 0220/2019); Stefan Jorde (nr. 0221/2019); (*) (nr. 0222/2019); (*) (nr. 0223/2019); (*) (nr. 0224/2019); Maarit Nermes (nr. 0225/2019); (*) (nr. 0226/2019); Dana Mošničková (nr. 0227/2019); (*) (nr. 0228/2019); Isabelle Thibault (nr. 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (nr. 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (nr. 0231/2019); Bruno Terriou (nr. 0232/2019); Christine Gibson (nr. 0233/2019); (*) (nr. 0234/2019); Rute Sobral (nr. 0235/2019); Rui Martins (nr. 0236/2019); (*) (nr. 0237/2019); (*) (nr. 0238/2019); Bruno Terriou (nr. 0239/2019); Marios Achelleos (nr. 0240/2019); Georges Papageorgiou (nr. 0241/2019); José Manuel Lago Costas (nr. 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (nr. 0243/2019); José Ignacio Domínguez (nr. 0244/2019); Bernd Fritz (nr. 0245/2019); (*) (nr. 0246/2019); Joachim Schulz (nr. 0247/2019); Benedetto Rubetti (nr. 0248/2019); Fritz Pirker (nr. 0249/2019); Renato Lelli (nr. 0250/2019); Silvana Casini (nr. 0251/2019); Giovanni Piazza (nr. 0252/2019); (*) (nr. 0253/2019); Cristian Moldovan (nr. 0254/2019); (*) (nr. 0255/2019); (*) (nr. 0256/2019); Alberto González García (nr. 0257/2019); (*) (nr. 0258/2019); Julian Hopes (nr. 0259/2019); (*) (nr. 0260/2019); (*) (nr. 0261/2019); Fred Woodhead (nr. 0262/2019); (*) (nr. 0263/2019); (*) (nr. 0264/2019); (*) (nr. 0265/2019); (*) (nr. 0266/2019); (*) (nr. 0267/2019); Moustafa Chatzouz (nr. 0268/2019); Bruno Terriou (nr. 0269/2019); Christine Vukovic (nr. 0270/2019); Silvia Oñate Moya (nr. 0271/2019); (*) (nr. 0272/2019); Jerzy Warszyński (nr. 0273/2019); (*) (nr. 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (nr. 0275/2019); Jorge Caccia (nr. 0276/2019); (*) (nr. 0277/2019); (*) (nr. 0278/2019); (*) (nr. 0279/2019); (*) (nr. 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (nr. 0281/2019); (*) (nr. 0282/2019); (*) (nr. 0283/2019); (*) (nr. 0284/2019); Rosie Walters (nr. 0285/2019); Bert Vanhelmont (nr. 0286/2019); (*) (nr. 0287/2019); Wolfgang Gerber (nr. 0288/2019); (*) (nr. 0289/2019); (*) (nr. 0290/2019); (*) (nr. 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (nr. 0292/2019); Michele Canesi (nr. 0293/2019); (*) (nr. 0294/2019); (*) (nr. 0295/2019); (*) (nr. 0296/2019).

De Voorzitter deelt mede dat hij op 12 april 2019 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie heeft verwezen.


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen, alsmede voor de uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

LIBE

2) van de leden

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over werkgelegenheid en de Europese voorkeur bij overheidsopdrachten in Europa (B8-0220/2019)

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

EMPL

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de visumliberalisering voor Kosovo (B8-0233/2019)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano en Marco Zullo. Ontwerpresolutie over digitale identiteit: een grondrecht van alle Europese burgers (B8-0236/2019)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE


15. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 2 juli 2019 t/m 4 juli 2019.


16. Goedkeuring van de notulen en verzending van de aangenomen teksten

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Daar dit de laatste vergadering van deze zittingsperiode is, stelt de Voorzitter het Parlement voor om af te wijken van de artikelen 192 en 193 van het Reglement en de notulen van de vergadering van vandaag nu al goed te keuren en de tijdens deze zitting aangenomen teksten te doen toekomen aan degenen voor wie zij bestemd zijn.

Het Parlement stemt in met deze werkwijze en keurt de notulen goed.

°
° ° °

Elena Valenciano was verhinderd voor de vergaderingen van 10 en 11 december 2018.

Curzio Maltese was verhinderd voor de vergaderperioden van september 2018 tot en met april 2019.


17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.53 uur gesloten.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Laatst bijgewerkt op: 2 augustus 2019Juridische mededeling