Indeks 
Protokół
PDF 201kWORD 64k
Wtorek, 2 lipca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia (pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego w nowej kadencji)
 2.Skład Parlamentu
 3.Skład grup politycznych
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących (wyznaczenie osób liczących głosy)
 6.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 7.Porządek obrad następnego posiedzenia
 8.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2019 - 2020

Posiedzenia od 2 do 4 lipca 2019 r.

STRASBURG

PROTOKÓŁ

WTOREK 2 LIPCA 2019 R.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI

1. Otwarcie posiedzenia (pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego w nowej kadencji)

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 10.05.

Zgodnie z aktem z dnia 20 sierpnia 1976 r. w sprawie wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz zgodnie z art. 154 ust. 2 Regulaminu Antonio Tajani (poseł tymczasowo sprawujący funkcję przewodniczącego zgodnie z art. 14 ust. 1 Regulaminu) ogłosił, że pierwsze posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego po wyborach zostało otwarte i wygłosił krótkie oświadczenie.

Parlament wysłuchał hymnu europejskiego wykonanego przez śpiewaczkę Anaïs Yvoz przy akompaniamencie kwartetu AVENA.


2. Skład Parlamentu

Przyjęto do wiadomości następujące zmiany w składzie Parlamentu po ostatniej sesji miesięcznej, która odbyła się w dniach od 15 do 18 kwietnia 2019 r.

Ponieważ Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Sergio Gutiérrez Prieto zostali wybrani na posłów do parlamentu Hiszpanii (Congreso de los Diputados), a funkcja ta jest niepołączalna z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, na mocy art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu stwierdza się wakaty ze skutkiem od dnia 21 maja 2019 r.

Właściwe organy hiszpańskie powiadomiły o wyborze Pablo Ariasa Echeverríi w miejsce Teresy Jiménez-Becerril Barrio na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 21 maja 2019 r.

Ponieważ Jeppe Kofod został mianowany ministrem spraw zagranicznych w rządzie Danii, a funkcja ta jest niepołączalna z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, na mocy art. 3 ust. 2 akapit drugi oraz art. 4 ust. 1 Regulaminu stwierdza się wakat ze skutkiem od dnia 27 czerwca 2019 r.


3. Skład grup politycznych

Przyjęto do wiadomości następujące zmiany w składzie grup politycznych w Parlamencie po ostatniej sesji miesięcznej, która odbyła się w dniach od 15 do 18 kwietnia 2019 r.

Peter van Dalen nie jest członkiem grupy ECR od dnia 18 czerwca 2019 r. Zasiada teraz wśród posłów niezrzeszonych.


4. Weryfikacja mandatów

Wszystkie akty dotyczące ogłoszenia wyboru posłów zostaną przekazane komisji dokonującej weryfikacji mandatów, którą zwołuje się zgodnie z art. 206 Regulaminu.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu posła lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu oraz pod warunkiem uprzedniego podpisania przez posłów oświadczenia, że nie zajmują oni żadnego stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, posłowie biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw.

Zgodnie z art. 7 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich posłowie zajmujący stanowiska niepołączalne z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego nie moga w nim zasiadać. Posłowie, którzy jeszcze nie podpisali oświadczenia o niepołączalności i którzy nie korzystają jeszcze w pełni z przysługujących im praw, proszeni są o niezwłoczne złożenie odpowiedniego oświadczenia.


5. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących (wyznaczenie osób liczących głosy)

Na jutro przewidziane są wybory przewodniczącego Parlamentu.

Antonio Tajani poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Regulaminu kandydatury zgłasza się za zgodą zainteresowanych, przy czym kandydaturę może zgłosić jedynie grupa polityczna lub grupa przynajmniej 38 posłów najpóźniej do godz. 22.00 w dniu dzisiejszym.

Głos zabrał Matt Carthy.

Antonio Tajani przystąpił do losowania ośmiu osób liczących głosy.

Osoby liczące głosy: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler i Catherine Chabaud.


6. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej sesji miesięcznej w listopadzie 2018 r., sesji miesięcznej w grudniu 2018 r. i pierwszej sesji miesięcznej w styczniu 2019 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji miesięcznej w lutym 2019 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


7. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 640.068/OJME).


8. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 10.24.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dionísio Bradford, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Ochojska, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2019Informacja prawna